Изабери језик:
Тема броја

САВРЕМЕНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИЗАЗОВИ, РИЗИЦИ И ПРЕТЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

ПОВРАТАК ОБАВЕЗНОГ СЛУЖЕЊА ВОЈНОГ РОКА У ЕВРОПИ – ДРУШТВЕНИ ДЕТЕРМИНИЗАМ И ПЕРСПЕКТИВЕ

Сажетак

У периоду између 1995. и 2012. године, бројне европске државе суспендовале су обавезу служења војног рока, на којој су биле утемељене европске националне стајаће војске, од 19. до краја 20. века. Друга кримска криза, са обнављањем перцепције Русије као претње Западу, проузроковала је промену наратива о војном организовању у Европи и уписала у политичку агенду јавно изражавање бриге за ефикасност сопствене војске и способност одвраћања.

Предмет овог рада је анализа друштвених чињеница које отежавају доношење политичке одлуке о војном обавезивању европских друштава или отежавају процес враћања обавезног служења војног рока у европским државама. Циљ рада је да се укаже на друштвене детерминизме који истовремено обесхрабрују увођење обавезе служења војног рока у Европи и иду у прилог професионалној војсци као основном типу војног организовања савремених европских друштава и приватним војним компанијама као њеним „подизвођачимаˮ и помоћним војскама. Хипотеза која се доказује у раду је да су друштвене промене које су се одиграле крајем 20. и почетком 21. века обликовале савремена европска друштва са доминантним друштвеним вредностима које су у супротности са друштвеним вредностима које је традиционално подразумевала општа војна обавеза са обавезним служењем војног рока. За потребе рада коришћена је теорија флуидне модерности Зигмунта Баумана, допуњена теоријским разматрањима Ђованија Сарторија о друштву полагања права. У раду су коришћене хипотетичко-дедуктивна и историјско-компаративна метода.

На основу историјског искуства, мултиполарни свет биће свет војне компетиције и може се очекивати да многе државе покушају да поново уведу обавезу служења војног рока. Државе које могу да убеде своје грађане да је опасност за слободу земље реална, увешће ову обавезу, с тим да ће то бити лакши облик обавезе од оног који је био на снази у прошлом веку. Оне државе које су обуставиле обавезу служења војног рока, па желе да је врате на снагу, а не убеде грађане у реалност претње, суочиће се са јасним негодовањем својих грађана.

кључне речи:

Референце

  Вуксановић–Анић, Драга. 1993. Стварање модерне српске војске. Београд: Српска књижевна задруга, Војноиздавачки и новински центар.

  Диркем, Емил. 1972. О подели друштвеног рада. Београд: Просвета.

  Ђукић, Слобода. 2019. Страни утицај на развој српске војне доктрине у XIX и првој деценији XX века. Београд: МЦ „Одбранаˮ.

  Кајтез, Илија, и Срђан Старчевић. 2023. „Оправданост војне неутралности Републике Србије у времену ерозије неутралности у Европи”. Српска политичка мисао 82 (4): 327–345. doi: 10.5937/spm82-46850.

  Павловић, Тодор. 1909. Друштвени развитак и војска, еволуција војне дисциплине. Београд: Нова штампарија „Давидовић”.

  Политика. 2023. „Њузвик: Американци више не желе да се боре ѕа своју земљуˮ. 12. новембар 2023. https://www.politika.rs/scc/clanak/583660/Njuzvik-Amerikanci-vise-ne-zele-da-se-bore-za-svoju-zemlju.

  Старчевић, Срђан, и Илија Кајтез. 2018. „Берков допринос проучавању војске као друштвене институцијеˮ. Теме г. XLII (3): 779-797. doi: 10.22190/ТЕМЕ1803779S.

  Старчевић, Срђан, и Срђан Благојевић. 2023. „Служење војног рока као део друштвеног идеала у Србијиˮ. Српска политичка мисао 80 (2): 33–51. doi: 10.5937/spm80-44254.

  Старчевић, Срђан. 2020. Револуција и легитимност. Београд: Чигоја штампа.

  Старчевић, Срђан. 2022а. „Утицај различитих културних стратегија на пожељност војног позиваˮ. Политикологија 2 (2): 63–75.

  Старчевић, Срђан. 2022б. Социологија. Београд: Медија центар „Одбранаˮ.

  Bauman, Zigmunt. 2009. Fluidni život. Novi Sad: Mediterran publishing.

  Bauman, Zigmunt. 2010. Fluidni strah. Novi Sad: Mediterran publishing.

  Bauman, Zigmunt. 2018. Stranci pred našim vratima. Novi Sad: Mediterran publishing.

  Bove, Vincenzo, Di Leo, Riccardo, and Marco Giani. 2022. „Military Culture and Institutional Trust: Evidence from Conscription Reforms in Europeˮ. American Journal of Political Science 00 (00): 1–16. doi: 10.1111/ajps.12745.

  Gidens, Entoni. 2001. Sociologija. Podgorica: CID.

  Hjum, Dejvid. 2008. Politički eseji. Beograd: Službeni glasnik.

  Hobsbaum, Erik. 2008. Globalizacija, demokratija i terorizam. Beograd: Arhipelag.

  Itsik, Ronen. 2020. „Compulsory military service as a social integrator.” Security and Defence Quarterly 30 (3): 65–80. doi: 10.35467/sdq/124710.

  Kaarkoski, Miina, and Teemu Häkkinen. 2022. „The Legitimacy of Conscription in Democracy: Connections between Conscription Politics and Public Opinion in Parliamentary Debates in Finland and Sweden in the 2010sˮ. Journal of Political and Military Sociology 49 (2): 195–2018. doi: 10.5744/jpms.2022.2004.

  Kastels, Manuel. 2018. Mreže revolta i nade. Beograd: Službeni glasnik.

  Mićunović, Dragoljub. 2018. Demokratija, populizam, entropija. Beograd: Arhipelag.

  Pečujlić, Miroslav. Globalizacija, dva lika sveta. Beograd: Gutembergova galaksija.

  Pokrajac, Slobodan. 2004. Tehnologizacija i globalizacija. Beograd: SDPublik.

  Sartori, Đovani. 2001. Demokratija, šta je to? Podgorica: CID.

  Shane, Leo III. 2022. „Sluggish military recruiting worries Congressˮ. Military Times https://www.militarytimes.com/news/pentagon-congress/2022/04/27/sluggish-military-recruiting-worries-congress/

  Stanar, Dragan. 2020. „Paramilitary Organizations and Private Military Companies in War: How to Restrain What You Do Not Control?ˮ In: Jus Post Bellum: Restraint, Stabilisation and Peace, ed. Patrik Mileham, 362–387. Leiden/Boston: Brill Nijhoff.

  Starčević Srđan, and Dragan Stanar. 2022. „Society of right claiming and transformation of war and military at the end of the 20th and beginning of the 21th century”. In: From childhood to the right to a dignified old age, Human rights and institutions, Yearbook Human Rights Protection (3), ed. Zoran Pavlović, 153–167. Novi Sad: Provincial Protector of Citizens – Ombudsman, Institute of Criminological and Sociological Research.

  Strand, Sanna. 2021. „The ‘Scandinavian model’ of military conscription: a formula for democratic defence forces in 21st century Europe?ˮ. Policy Analysis 5: 1–12. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-77365-1.

  Todorović, Aleksandar Luj. 2017. Diskurs novih tehnologija. Beograd: Clio.

  Tresch, Tibor S. 2018. „Challenges in recruitment and retention is there a solution?ˮ. Contemporary Military Challenges 20 (2): 19–21.

  Turen, Alen. 2011. Nova paradigma. Beograd: Službeni glasnik.

  Urych, Ilona, and Grzegorz Matysaik. 2022. „Preparing youth for defence: Socialization, education, and training of young people in Europe for national security.ˮ Security and Defence Quarterly 38 (2): 1–15. doi: 10.35467/sdq/149891.

  Yale University. 2017. „John J. Mearsheimer. The Roots of Liberal Hegemonyˮ. Youtube. 22. 11. 2017. https://www.youtube.com/watch?v=bSj__Vo1pOU&t=524s

ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ 1/2024 1/2024 УДК: 355.212(497.11) 11-26