Изабери језик:
Тема броја

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ

ПОТРЕБЕ ЗА КАДРОВИМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ И ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ У ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У СРБИЈИ

Сажетак

У раду су представљени резултати истраживања о кадровској структури запослених у социјалној заштити и области друштвених делатности у локалним самоуправама, као и о потребама за запошљавањем ових кадрова у наведеним областима у наредном петогодишњем периоду. Испитивањем је обухваћено 111 општина са територије целе Србије, што је укључило 95 центара за социјални рад, 80 установа социјалне заштите и 63 локалне самоуправе. Упитници креирани за потребе истраживања адаптирани су за различите испитиване организације и дистрибуирани су електонским путем. Подаци из свих извора указују да су потребе за запошљавањем социјалних радника велике због недостатка кадрова у неким подручјима, потребама за развојем нових услуга, као и због природног одлива кадрова због одласка у пензију у наредних 5 година. С друге стране, подаци Националне службе за запошљавање указују да релативно мали број незапослених социјалних радника неће бити довољан да покрије нарасле потребе за овом делатношћу. Резултати истраживања могу бити корисна основа за процену и планирање високошколског образовања и запошљавања будућих социјалних радника, као и других професионалаца у области социјалне заштите.

кључне речи:

Референце

  1. Закон о социјалној заштити, Службени гласник РС, бр. 24/11.
  2. Перишић, Наталија, „Дуготрајна заштита старих у систему социјалне сигурности Србије”, Годишњак Факултета политичких наука, Факултет политичкин наука, 9/2013, стр. 157-175.
  3. Правилник о организацији, нормативима и стандардима рада центра за социјални рад, Службени гласник РС, бр. 59/2008 и 37/2010.
  4. Синтетизовани извештај о раду центара за социјалну рад у Србији за 2012 годину. Београд: Републички завод за социјалну заштиту, 2013.
  5. Уредба о мрежи установа социјалне заштите, Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08 и 16/11, http://www.zavodsz.gov.rs/PDF/podzak/Uredba%20o%20mrezi%20ustanova.pdf, приступљено 08.2013.
  6. Kolin, Marija. „Ageing and the Welfare Mix Policy in Serbia“, in August Osterle (ed.), Long-term Care in Central and South-Eastern Europe, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2011, 151-174.
периодика Социјална политика 3/2014 УДК 364-4:352(497.11) 79-100