Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ПОСЛОВИ ОСИГУРАЊА И ОБЕЛЕЖЈА УГОВОРА О ОСИГУРАЊУ, УЗ ОСВРТ НА ОБЛИКЕ ПРИВРЕДНОГ КРИМИНАЛИТЕТА У ОСИГУРАЊУ

Сажетак

Имајући у виду основну тему, у раду су на почетку анализирана актуелна решења Закона о осигурању у вези са пословима осигурања, те решења Закона о облигационим односима у вези са основним обележјима уговора о осигурању. Потом је учињен табеларни приказ највећих друштава за осигурање у Србији, заснован на критеријумима Народне Банке Србије као надзорне инстанце над пословањем друштава за осигурање, попут структуре портфеља осигурања и билансне суме, а за период трећег тромесечја 2017. године. Посебан одељак рада посвећен је и облицима привредног криминалитета у области осигурања, јер треба имати у виду да бројни облици незаконитости у поступању могу постојати како на страни осигуравача, тако и на страни осигураника. У контексту свега што је у раду анализирано, у закључку је истакнут значај инструмента контроле законитости пословања друштава за осигурање, који је на нивоу Европске уније почео са применом 2016. године. Реч је о ЕУ Директиви Солвентност II, као веома модерном систему надзора осигурања. Имплементацијом и применом ЕУ легислативе у области осигурања, чини се значајан корак у приближавању сектора осигурања у Републици Србији и сектора осигурања у Европској унији.

кључне речи:

Референце

  • Borselli, Angelo, „Unfair Terms in Insurance Contracts“, Европска ревија за право осигурања, Удружење за право осигурања Србије, Београд, год. 10, бр. 2/2011, 36–42. Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II), of 25 November 2009.
  • Закон о облигационим односима – ЗОО, Службени лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, Службени лист СРЈ, бр. 31/93 и Службени лист СЦГ, бр. 1/2003 – Уставна повеља.
  • Закон о осигурању – ЗО, Службени гласник РС, бр. 139/2014.
  • Јовановић, Слободан, „Моралност у осигурању и друштвено одговорно понашање – стварност или циљ којем се тежи“, у зборнику: Право осигурања Србије у транзицији ка европском (ЕУ) праву осигурања (приредили Пјерпаоло Марано, Слободан Јовановић, Јасмина Лабудовић Станковић), Удружење за право осигурања Србије, Београд, 155-168, 2013.
  • Кühnhausen, Fabian, „Direktiva o solventnosti II – status quo i koraci napred“, Европска ревија за право осигурања, Удружење за право осигурања Србије, Београд, год. 15, бр. 3/2016, 49-55.
  • Народна банка Србије, Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, Извештај за треће тромесечје 2017. годинe, Интернет,  https://www.nbs.rs/internet/latinica/60/60_6/izvestaji/izv_III_2017.pdf, 19/01/2018.
  • Народна банка Србије, Стратегија за имплементацију Солвентности II у Републици Србији, Интернет, https://www.nbs.rs/internet/latinica/60/60_5/strategija_solventnost_II.pdf, 18/01/2018.
  • Пак, Андреј, Закључење и престанак уговора о осигурању, докторска дисертација, Универзитет Едуконс, Факултет за европске правно-политичке студије, Нови Сад, 2016.
  • Пјерпаоло, Марано, „Полна дискриминација у приватним уговорима о осигурању и право ЕУ“, у зборнику: Изазови усклађивања права осигурања Србије са европским (ЕУ) правом осигурања (приредили Јован Славнић и Слободан Јовановић), Удружење за право осигурања Србије, Палић, 2012, стр. 45–58.
  • Tarasiuk-Flodrowska, Anna, „Klauzule zloupotrebe u potrošačkim ugovorima i ugovoru o osiguranju – Najnoviji trendovi u Evropi“, Европска ревија за право осигурања, Удружење за право осигурања Србије, Београд, год. 13, бр. 1/2014, 21-30.
  • Царић, Славко, Витез, Мирослав, Дукић-Мијатовић, Маријана, Веселиновић, П. Јанко, Привредно право, Универзитет Привредна академија, Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Нови Сад, 2016.
  • Царић, Славко, Витез, Мирослав, Раичевић, Вук, Веселиновић, П. Јанко, Привредно право, Универзитет Привредна академија, Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Нови Сад, 2011.
  • Царић, Славко, Витез, Мирослав, Веселиновић, П. Јанко, Привредно право, Привредна академија, Нови Сад, 2006.
  • Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts, Official Journal of the European Communities, L 95/29.
  • Hauser, Peter, „Rastući značaj funkcije zakonitosti poslovanja na primeru austrijske ekonomije osiguranja“, Европска ревија за право осигурања, Удружење за право осигурања Србије, Београд, год. 13, бр. 2/2014, 7-15.
периодика Политичка ревија 4/2018 4/2018 УДК 368+347.764 125-138