Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО И ПОЛИТИКА

ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ ЗАШТИТЕ ЗАПОСЛЕНИХ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ

Сажетак

На почетку рада аутори разматрају семантичка и појмовна одређења злостављања на раду и констатују да се ради о глобалној појави која превазилази границе појединих држава, професија и радног окружења. Процес глобализације прате све значајније промене у сфери рада и радних односа. Оштра конкуренција, организационе промене, рецесије, кретања на тржишту рада и несигурност радних места доводе до погоршања услова рада, али и међуљудских односа уопште. Спроведена емпиријска истраживања из ове области показују да су готово сви запослени у току свог радног века изложени конфликтима, који, под одређеним условима, могу да прерасту у поједине облике злостављања на раду. У вишегодишњој примени Закона о спречавању злостављања на раду Републике Србије отворила су се многа питања пред судовима и арбитрима, а нека од најзначајнијих су обрађена у овом раду. Поред дефинисања основних појмова, аутори анализирају и сва три облика заштите запослених од злостављања на раду у Републици Србији и указују на одређене процесно-правне проблеме који настају, или могу настати, у пракси арбитражног решавања спорова. На крају, закључују, да законско регулисање злостављања на раду у домаћем праву представља пример добре праксе који даље треба развијати и предлажу одговарајућа решења како би се поступак по основу злостављања на раду учинио ефикаснијим и делотворнијим.

кључне речи:

Референце

  1. Антонић Слободан, Лоша бесконачност – прилози социологији српског друштва, Службени гласник, Београд, 2012.
  2. Балтазаревић Весна, Мобинг – Комуникација на четири ноге, Мали Немо, Београд, 2007.
  3. Дробњак Тања, Кочић – Митачек Виолета, Модел закона о спречавању злостављања на раду, Центар за унапређивање правних студија, Београд, 2008.
  4. Закон о забрани дискриминације, Службени гласник РС, бр. 22/2009.
  5. Закон о мирном решавању радних спорова, Службени гласник РС, бр. 125/2004 104/2009.
  6. Закон о парничном поступку Републике Србије, Сл. гласник РС, бр. 72/11, 49/13.
  7. Закон о спречавању злостављања на раду, Службени гласник РС, бр. 36/2010.
  8. Јовановић Предраг, „Нормативни оквири мобинга“, Часопис за теорију и праксу радног и социјалног права, Београд, бр. 1/2008, 2008.
  9. Јовановић Предраг, „Радноправна способност (стицање радноправне способности и њена заштита на раду)“, Часопис за теорију и праксу радног и социјалног права, Београд, бр. 1/2016, 2016.
  10. Лубарда Бранко, „Мобинг/Булинг на раду“, Билтен судске праксе Врховног суда Србије, Београд, бр. 2/2008, 2008.
  11. Лубарда Бранко, „Социјална права и достојанство на раду“ (уводни реферат), Часопис за теорију и праксу радног и социјалног права, Београд 1/2008, 2008.
  12. Одлука Уставног суда 74/13, 55/14.
  13. Рељановић Марио, „Регулација мобинга у Босни и Херцеговини у контексту Закона о забрани дискриминације“, Policy Brief, бр. 17/2015, 2015.
  14. Урдаревић Бојан, Радуловић Зоран, „Глобализација и концепт социјалних права“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2012, 2012.
  15. Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/2006.
  16. Crawshaw Laura, “Workplace bullying? Mobbing? Harassment? Distraction by A Thousand Definitions”, Consulting Psychology Journal: Practice and research, American Psychological Association, бр. 61(3), 2009.
  17. Einarsen Ståle, “The nature and causes of bullying”, International Journal of manpower, Emerald, бр. 20, 1999.
  18. European Parliament, Resolution on harassment at the workplace (2001/2339(INI)).
  19. Fromm Erich, Anatomija ljudske destruktivnosti, Prava knjiga, Zagreb, 1989.
  20. Hockley Charmaine, “The impact of workplace violence on third party victims: A mental health perspective”, The Australian e-Journal for the Advancement of Mental Health, Routledge, бр. 2/2003, 2003.
  21. Koić Elvira, Mustajbegović Jadranka, Ivezić Slađana, „Zlostavljanje na poslu – mobing: preporuke za postupanje zdravstvene službe“, Medix, бр. 71/2007, Zagreb, 2007.
  22. Kostelić -Martić Andreja, Mobing: Psihičko maltretiranje na radnome mjestu, Školska knjiga, Zagreb, 2005.
  23. Leymann Heinz, “Mobbing and Psychological terror at workplaces”, Violence and Victims, Springer Publishing Company, No. 5(2), 1990.
  24. Petrović Ivana B., Čizmić Svetlana, Vukelić Milica, “Workplace bullyng in Serbia: The relation of self-labeling and behavioral experience with job related behaviors”, Психологија, 2014, Вол. 47, бр. 2, 2014.
  25. Salin Denise, Workplace bullying among business professionals: Prevalence, organizational antecedents, gender differences, Helsinki Finland, Swedish School of Economics and Business Administration, Helsingfors, 2003.
  26. Tintić Nikola, Radno i socijalno pravo – knjiga prava: Radni odnosi (II), Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1972.

   

периодика Српска политичка мисао 4/2016 УДК 343.62-057.16:349.2 347-367