Изабери језик:
Тема броја

Социјална политика

ПОРОДИЦЕ АДОЛЕСЦЕНАТА У СУДАРУ СА НОВИМ ВРЕМЕНОМ: ИЗМЕЊЕНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЛИ НОВИ ВИДОВИ ЗАВИСНОСТИ

Сажетак

Технолошки напредак, као тековина новог времена, доноси нову димензију и у индивидуалном функционисању младих генерација и у вечитом трансгенерацијском сукобу. Ослањајући се добро на познате постулате поридчне динамике, животне циклусе у породици, још увек, дефинишемо у односу на значајне догађаје и развојне фазе појединих чланова породице. Једна од најзначајних фаза и у индивидуалном и у породичном развоју представља период када деца улазе и пролазе кроз адолесценцију. Адолесценција је развојно нормативна криза коју карактерише висок потенцијал раста, али и несталне снаге Ега, које појачавају вулнерабилност личности ка социопатолошким појавама и психопатологији. Са друге стране, сви развојни проблеми, социопатолошке појаве или структурисана психопатологија адолесцената, представљају екстернализацију родитељских индивидуалних нерешених проблема или проблема у родитељској дијади. Технолошке новине, увођењм новог начина комуницирања, додатно продубљују потецијал за трансгенрацијски сукоб у овом најостељивијем периоду живота и за адолесцнета и за породицу. Рад има за циљ да укаже на карактеристике здраве породице са адолесцентом, али и на специфичности проблематичних породица са посебним освртом на функционисање породица адолесцената са проблемима злоупотребе и нових видова зависности.

кључне речи:

Референце

  • Брзев Ћурчић, Весна, „Сепарација у адолесценцији и терапеут“, у зборнику: Адолесценција – револуција и еволуција у развоју (приредио:
  Војислав Ћурчић), ИП Жарко Албуљ, Београд, 1997, стр. 81-87.
  • Букелић, Јован, Социјална психијатарија, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2000, стр. 238-329.
  • Вуков, Мила, Путеви и странпутице породице, ГИП „Култура“, Београд, 1994, стр. 9-14.
  • Вуков, Мила, „Живот на клацкалици“, у зборнику: Путеви и странпутице породице (приредила Мила Вуков), ГИП „Култура“, Београд,
  1994, стр. 42-54.
  • Димитријевић, Александар, „Улога очева пре, током и после едипалне фазе развоја“, у зборнику: Психотерапија и психодинамика у
  свету Едипа и Електре (приредио Бранко Ћорић), Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд,
  2011, стр. 127-136.
  • Димитријевић, Иван, „Кућа залазећег сунца, породица и алкохолизам“, у зборнику: Путеви и странпутице породице (приредила Мила
  Вуков), ГИП „Култура“, Београд, 1994, стр. 54-75.
  • Дуканац, Весна; Џамоња Игњатовић, Тамара; Милановић, Марко; Поповић-Ћитић, Бранислава, „Личност адолесцента са проблемима
  зависности од интернета и карактеристике њихових породица“, Психолошка истраживања, Филозофски факултет, Институт за психологију,
  Београд, бр18(2)/2015, стр. 65-181.
  • Dukanac, Vesna; Džamonja-Ignjatović, Tamara; Milanović, Marko; Popović-Ćitić, Branislava, “Differences in Temperament and Character
  Dimensions in Adolescents With Various Conduct Disorders”, Vojnosanitetski Pregled, Vojno medicinska Akademija, Beograd, br.
  • Марковић Оливера, „Обични људи, здрава породица“, у зборнику: Путеви и странпутице породице (приредила Мила Вуков), ГИП „Култура“, Београд, 1994, стр. 19-26.
  • Рамах, Александар, „Злоупотреба супстанци код деце и младих“, у књизи Психијатрија развојног доба (приредили Светомир Бојанин и Смиљка Деушић), Београд, Институт за ментално здравље, 2012, стр. 435-454.
  • Тадић, Невенка, Психијатрија детињства и младости, Научна КМД, Београд, 2006, стр. 50-75.
  • Ћурчић, Војислав; Брадић, Загорка, „Преображај у адолесценцији“, у зборнику: Адолесценција – револуција и еволуција у развоју (приредио:
  Војислав Ћурчић), ИП Жарко Албуљ, Београд, 1997, стр. 21-31.
  • Ћурчић, Војислав, „Тражење смисла у новој адолесцентној реалности“ у зборнику: Трагање за смислом ( приредио Војислав Ћурчић),
  ИП Жарко Албуљ, Београд, 2004, стр. 11-26.
  • Adelson, Јoseph; Doehrman, Margery, „The psychodynamic approach to adolescence“, in Handbook of adolescent psychology, (ed. Joseph Adelson), Wiley, New York, 1980, pp. 99-116.
  • Allen, Joseph; Hauser, Stuart; Eickholt, Charlene Bell, Kathy; O’Connor, Thomas , „Autonomy and Relatedness in Family Interactions as Predictors
  of Expressions of Negative Adolescent Affect“, Journal of Research on Adolescence, Wiley-Blackwell, Newark, no. 4/1994, pp. 535-552.
  • Davis, Richard, „A Cognitive-Behavioral Model of Pathological Internet Use“, Computer in Human Behavior, Elsevier, Quebec, 17/2001, pp. 187-195.
  • Ериксон, Ерик, Идентитет и животни циклуси, Завод за уџбенике, Београд, 2008, стр. 65-117.
  • Josselson, Ruthellen, „Ego development in adolescence“, in: Handbook of Adolescent Psychology, (ed. Joseph Adelson), Wiley, New York, 1980,
  pp. 188–210.
  • Morgan, Mary, „On Being Able to be a Couple: the Importance of a „Creative Couple““, in Oedipus and the Couple (ed. Francis Grier ), Karnac, London, 2006, pp. 9-31.
  • Steinberg, Laurence; Morris, Amanda, „Adolescent Development“, Annual Reviews of Psychology, Annual Reviews, Palo Alto, no. 52/2001, рp. 83-110.
  • Tichon, Jennifer; Shapiro, Margaret, „The Process of Sharing Social Support in Cyberspace“, Cyberpsychology & Behavior, Mary Ann Liebert, New York no. 6/2003, pp. 161–170.
  • Vensente, Mishel, „Kakav kraj za adolescenciju?“ u zborniku: Аdolescencija – revolucija i evolucija u razvoju (priredio: Vojislav Ćurčić), IP Žarko Albulj, Beograd, 1997, str. 71-79.
  • Yen, Ju-Yu; Yen, Cheng-Fang; Chen, Cheng-Chung; Chen, Sue-Huei; Ko, Chih-Hung, „Family Factors of Internet Addiction and Substance Use Experience in Taiwanese Adolescents“, Cyberpsycholоgy & Behavior, Mary Ann Liebert, New York, no. 10(3)/2007, pp. 323-329.

периодика Социјална политика 2-3/2017 2-3/2017 УДК 316.356.2:159.922.8 35-49