Tema broja

POLITIČKI PROCESI I POLITIČKE PARTIJE

PORODICA KROZ PROGRAMSKE STAVOVE POLITIČKIH PARTIJA U SRBIJI: PRESEK STANJA U DRUGOJ DECENIJI XXI VEKA

Sažetak

U radu se daje pregled i vrši analiza programskih stavova najuticajnijih partija u Srbiji u odnosu na porodicu, roditeljstvo, porodičnu i populacionu politiku. Ukazuje se na sličnosti i razlike u partijskim opredeljenjima po ovim pitanjima i čini pokušaj vršenja klasifikacije po osnovu njihovih stavova prema porodici, roditeljstvu i rađanju.

Ključne reči:

Reference

  • Antonić, Slobodan. 2014. Moć i seksualnost: sociologija gej pokreta. Istočno Sarajevo: Sociološko društvo Republike Srpske. https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:7605/bdef:Content/download , poslednji pristup 1. avgust 2020.
  • Čović, Ana. 2015. „Iskustva LGBT roditelja i njihove dece – rezultati longitudinalnih studija”. Sociološki pregled 49 (4): 399-418. doi: 10.5937/socpreg1504399C.
  • Dimitrijević, Srboljub, D. 2014. „Porodica kao agens socijalizacije u tranzicionom društvu (sociološki aspekt)”. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini XLIV (1): 237-247. doi: 10.5937/zrffp44-5903.
  • Gavrilović, Ana M, Jugović, Aleksandar L. 2012. A Comparative Study Of Child Welfare In Serbia, Croatia And Bosnia-Herzegovina. Srpska politička misao 35 (1): 251-272. doi.org/10.22182/spm.3512012.13.
  • Giddens, Anthony. 1999. Treći put: obnova socijaldemokracije. Zagreb: Politička kultura.
  • Golubović, Zagorka. 1981. Porodica kao ljudska zajednica: alternativa autoritarnom shvatanju porodice kao sistema prilagođenog ponašanja. Zagreb: Naprijed.
  • Marković, Danilo Ž. 2001. Opšta sociologija. Niš: Prosveta.
  • Macura, Miloš. 1997. „Problem rađanja na Kosovu”. U Izabrani radovi: Stanovništvo, Miloš Macura, 311-335. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
  • Milić, Anđelka. 2007а. Sociologija porodice: kritika i izazovi. Beograd: Čigoja štampa.
  • Milić, Anđelka. 2007b. „Porodica”. U Sociološki rečnik, prir. Aljoša Mimica, Marija Bogdanović, 414-415. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
  • Nikolić, Kosta, Dimitrijević, Bojan B., Cvetković, Srđan i Gavrilović, Slobodan, prir. 2010. Istorija Demokratske stranke: dokumenti 1989-2009. Beograd: Službeni glasnik, Institut za savremenu istoriju.
  • Penev, Goran D., Despić-Predojević, Jelena R. 2019. „Promene stanovništva Srbije u postjugoslovenskom periodu (1991-2017): važniji demografski aspekti”. Sociološki pregled 53 (3): 1183-1216. doi: 10.5937/socpreg53-21902.
  • Petrović, Mina. 2011. „Promene bračnosti i porodičnih modela u postsocijalističkim zemljama: zakasnela i nepotpuna ili specifična druga demografska transformacija”. Stanovništvo 49 (1): 53-78. doi.org/10.2298/STNV1101053P.
  • Petrović, Jasmina S., Zaharijevski, Dragana S. 2015. “Students’ perception of marriage, family and parenthood in the light of religious identity and religious tolerance: A comparative perspective”. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini 45 (3): 3-26. doi: 10.5937/zrffp45-9130.
  • Puljiz, Vlado. 1999. „Profili obiteljske politike”. Revija za socijalnu politiku 6 (1): 21-33. doi.org/10.3935/rsp.v6i1.313.
  • Rašević, Mirjana. 1999. Planiranje porodice kao stil života. Beograd: Institut društvenih nauka – Centar za demografska istraživanja.
  • Rašević, Mirjana. 2018. „Kriza rađanja u Srbiji: noviji uvidi”. U Ka boljoj demografskoj budućnosti Srbije, ur. Vladimir S. Kostić, Slavica Đukić-Dejanović, Mirjana Rašević, 25-51. Beograd: SANU, IDN – Centar za demografska istraživanja.
  • Sartori, Giovanni. 2002. Stranke i stranački sustavi. Zagreb: Politička kultura.
  • Segalan, Martin. 2009. Sociologija porodice. Beograd: CLIO.
  • Stanković, Biljana B. 2019. „Rađanje van braka u Srbiji: nedovoljno istražen fenomen”. Sociološki pregled 53 (3): 1241-1270. doi: 10.5937/socpreg53-21823.
  • Stropnik, Nada. 1996. „Obiteljske politike u Evropi”. Revija za socijalnu politiku 3 (2): 105-115. doi.org/10.3935/rsp.v3i2.471.
  • Šuvaković, Uroš. 2004. Političke partije i globalni društveni ciljevi. Beograd: Treći milenijum.
  • Šuvaković, Uroš. 2010. „Društvene promene i regulisanje položaja političkih partija u Kraljevini Srbiji i prve dve jugoslovenske države”. Srpska politička misao 29 (3): 317-332. doi.org/10.22182/spm.2932010.17.
  • Šuvaković, Uroš. 2011. Metodološke studije o pitanjima sociološkog proučavanja političkih partija. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini.
  • Šuvaković, Uroš. 2013. „Brak i porodica u tranziciji”. U Pojedinac, porodica, društvo u tranziciji, ur. Miroslav Krstić, 155-172. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:7403/bdef:Content/download , poslednji pristup 1. avgust 2020.
  • Vujović, Ranka. 2020. „Zabrana telesnog kažnjavanja dece u Srbiji”. Srpska politička misao 62 (2): 421-448. doi.org/10.22182/spm.6822020.19.

  Извори

  • Demokratska stranka [DS]. Program. Beograd: GO DS.
  • Zakon o političkim strankama, „Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 36/2009.
  • Jedinstvena Srbija [JS]. Statut stranke (prečišćen tekst). Jagodina: Jeidnstvena Srbija.
  • Republička izborna komisija [RIK]. Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, 5. jul 2020, https://www.rik.parlament.gov.rs/tekst/9386/ukupni-rezultati-izbora-za-narodne-poslanike-narodne-skupstine-2020-godine.php , poslednji pristup 1. avgust 2020.
  • Republički zavod za statistiku [RZS]. Saopštenje br. 173, Vitalni događaji 2019, 1. jul. 2020. https://publikacije.stat.gov.rs/G2020/Pdf/G20201173.pdf , poslednji pristup 1. avgust 2020.
  • Republički zavod za statistiku [RZS]. Stopa ukupnog fertiliteta 2019. https://data.stat.gov.rs/Home/Result/180706?languageCode=sr-Latn , poslednji pristup 1. avgust 2020.
  • RTS, 4. april 2009. „Novi zakon – manji broj partija”. https://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/politika/53806/novi-zakon—manji-broj-partija-.html.
  • Savez vojvođanskih Mađara [SVM]. 2004. Program Saveza vojvođanskih Mađara. Subotica: SVM.
  • Savez vojvođanskih Mađara [SVM]. 2020. Izborni program 2020-2024. Subotica: SVM
  • Socijaldemokratska partija Srbije [SDP]. 2009. Politički program: Socijalno i demokratski za Srbiju. Niš: SDP.
  • Socijalistička partija Srbije [SPS]. decembar 2010. Program Socijalističke partije Srbije. https://www.sps.org.rs/documents/PROGRAM%20SPS.pdf , poslednji pristup 25. jul 2020.
  • Socijalistička partija Srbije [SPS]. decembar 2014. Programska deklracija „Vizija Srbije 2020”. https://www.sps.org.rs/wp-content/uploads/2016/07/Programska-deklaracija-Vizija-Srbije-2020.pdf , poslednji pristup 25. jul 2020.
  • Srpska napredna stranka [SNS]. oktobar 2011. Bela knjiga: programom do promena. Beograd: SNS https://www.sns.org.rs/dokumenti/bela-knjiga-programom-do-promena poslednji pristup 30. jul 2020.
  • Srpski patriotski savez [SPAS]. 2. jun 2018. Program političke stranke Srpski patriotski savez. Beograd: SPAS.
  • Stranka demokratske akcije Sandžaka [SDAS]. 2009. Program. Novi Pazar: SDA Sandžaka.
  • Stranka pravde i pomirenja. [SPP]. 2017. Programska načela. Novi Pazar: SPP
PERIODIKA Srpska politička misao 3/2020 3/2020 УДК 329.058:316.356.2(497.11)“20“ 43-61
ç