Tema broja

SRBIJA: POLITIČKO-PRAVNI, KULTUROLOŠKI I IDENTITETSKI PROCESI

POLUINTELEKTUALAC KAO FAKTOR KVARENJA DRŽAVNE VLASTI U TEORIJSKOJ MISLI SLOBODANA JOVANOVIĆA

Sažetak

Predmet ovoga rada jeste poluintelektualac u naučnoj vizuri Slobodana Jovanovića. Jovanović je, u svojim delima, ovom karakternom tipu ličnosti posvećivao posebnu pažnju, uveravajući čitaoce u svu beskorisnost ovakvog tipa čoveka koji uporno stremi vlasti. Odsustvo moralnih osobina poluintelektualca, u interakciji s izazovima koje nameće državna vlast, neumitno dovodi do njegovog daljeg kvarenja. Otuda poluintelektualac ima svojstvo faktora koji širi svoje vrednosne stavove na druge. On ih čini ogoljenim karijeristima nespremnim za ispravne, već prijemčivim za nemoralne kompromise. Upoznavanje s ovakvom ličnošću, pronalaženje istorijskih primera i poređenje s aktuelnim društvenim prilikama ponovo aktuelizuje Slobodana Jovanovića u naučnoj javnosti. Istorijski vakuum, u kome je bio zabranjivan, kasnije se nastavlja suprotnim procesom, odnosno povećanim interesovanjem autora za Jovanovićevu naučnu misao. Ubrzano počinje period publikovanja knjiga i rasprava u kojima se javnost upoznaje s autentičnim momentima njegovog života i intelektualnog rada.
Cilj ovog rada se ogleda u originalnom prikazu stavova i mišljenja Slobodana Jovanovića o poluintelektualcu. Pored ovog tematskog obuhvata, u radu će biti razmatrana i šira teorijska misao Slobodana Jovanovića. Neselektivnim pristupom biće obuhvaćeni najvažniji izvori u kojima se pruža šira slika istorijskih događaja u čijem vrtlogu su važnu ulogu odigrali „poluintelektualniˮ pojedinci.
Rezultati rada se sastoje u iskazivanju sopstvenog zapažanja autora zasnovanog na originalnim zapisima Slobodana Jovanovića. U radu se eksplicitno zaključuje da njega, bez imalo preterivanja i pristrasnosti, smatramo nezaobilaznim autorom u teorijskom izučavanju fenomena državne vlasti. Pritom se izražena personifikacija državne vlasti ciljano zasniva na fenomenu poluintelektualca kao faktora njenog kvarenja.

Ključne reči:

Reference

  • Antonić, Slobodan. 2010. „Klasni rat: Lenjinovo nasleđe.ˮ Sociološki pregled 45 (2): 159‒204.  doi: 10.5937/socpreg1002159A.
  • Cvetićanin, Neven. 2008. „Prevazilaženje konteksta francuske revolucije u postmodernom dobu – potiranje podele političkoga polja na levicu i desnicu.ˮ Sociološki pregled 42 (1): 101‒119. doi: 10.5937/socpreg0801101C.
  • Hefe, Otfrid. 2008. Pravda-filozofski uvod. Novi Sad: Akademska knjiga.
  • Hobs, Tomas. 1961. Levijatan, ili materija, oblik i vlast države crkvene i građanske. Beograd: Kultura.
  • Jovanović, Slobodan. 1932. Vođi Francuske revolucije. Beograd: Izdavačko i knjižarsko preduzeće Gece Kona.
  • Jovanović, Slobodan. 1935. Iz istorije političkih doktrina (knjiga prva). Beograd: Izdavačko i knjižarsko preduzeće Geca Kona.
  • Jovanović, Slobodan. 1935. Iz istorije političkih doktrina (knjiga druga). Beograd: Izdavačko i knjižarsko preduzeće Geca Kona.
  • Jovanović, Slobodan. 1936. Vlada Aleksandra Obrenovića (knjiga treća). Beograd: Izdavačko i knjižarsko preduzeće Geca Kona.
  • Krstić, Predrag. 2015. „Rana konzervativna kritika prosvetiteljstva.ˮ Godišnjak Fakulteta političkih nauka  9 (13): 205‒224. doi: 10.2298/THEO1404105K.
  • Milosavljević, Boris. 2012. „Kulturni obrazac i pojam polu intelektualca.ˮ Kultura 137 (4): 127‒143.  doi: https://doi.org/10.5937/kultura1237127M.
  • Milosavljević, Boris. 2013. „Marksistička kritika studije Slobodana Jovanovića o Marksu. Praksa i dijalektika.ˮ Theoria 56 (3): 15‒40.
  • Milosavljević, Boris. 2019. Svet i vreme Slobodana Jovanovića (1869–1958) – povodom 150 godina od rođenja. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti.
  • Stepanov, Radivoj i Despotović, Ljubiša. 1997. „Pledoaje za demokratiju Slobodana Jovanovića.ˮ Glasnik advokatske komore Vojvodine 69 (7-8): 267‒272.
  • Terzić, Predrag i Joksić, Ivan. 2021. „Državno pitanje u teorijskoj misli Slobodana Jovanovića.ˮ Srpska politička misao 71 (1): 65‒86. doi: https://doi.org/10.22182/spm.7112021.4.
  • Terzić, Predrag i Joksić, Ivan. 2021. „Francuska buržoaska revolucija iz pera Slobodana Jovanovića.ˮ Politička revija 68 (2): 311‒325. doi: https://doi.org/10.22182/pr.6822021.15.
  • Terzić, Predrag. 2020. „Ideja slobode u pravno – političkim delima Slobodana Jovanovića.ˮ Srpska politička misao 68 (2): 79‒98. doi: https://doi.org/10.22182/spm.6822020.3.
  • Terzić, Predrag. 2021. „Princip ekskluzivnog građanstva i status stranca.ˮ Društveni horizonti 1 (1): 13‒27.
  • Vreme. 2001. „Feljton: Pisma Slobodanu Jovanoviću (1).ˮ Novembar 22, 2001. https://www.vreme.com/kultura/pisma-slobodanu-jovanovicu-1/.
PERIODIKA Srpska politička misao 1/2022 1/2022 УДК 32:929 Jovanović S. 33-52
ç