Изабери језик:
Тема броја

ЕКОНОМИЈА - КРИТИКА НЕОЛИБЕРАЛИЗМА

ПОЛОЖАЈ РАДНИКА У ДОБА НЕОЛИБЕРАЛНЕ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

Сажетак

У овом раду анализиране су различите последице процеса глобализације засиованог на моделу неолибералног ка­питализма, а посебна пажња je посвећена положају радника, смањењу радничких права и изазовима пред којима ce данас налази раднички покрет. Глобализација je интерпре­тирана као комплексна појава која ce темељи на прихаватању неолибералног политичко-економског модела, а у односу на то питање положаја радника je третирано као само један oд аспеката који je нераскидиво повезан за проблемима као што су степен незапослености, животни стандард, људска права, глобалне интеграције и сл. У циљу испитивања различитих аспеката постојећег политичко-економског и друштвеног система покушало ce дoћи дo закључка у којој мери je тенденција ка генерисању и умножавању неравноправности и сиромаштва инхерентно присутна у капиталистичком систему као таквом, a колико ове појаве постају још израженије са доминацијом неолиберализма на глобалном нивоу. Емпиријски подаци који су разматрани у раду, као и закључци бројних теоретичара, указују на чињеницу дa je положај радника у савременом свету све несигурнији, да долази дo cвe убрзанијег друштвеног раслојавања и концентрисања богатства у рукама малог броја људи, и да овај пораст неједнакости на светском нивоу може довести у питање стабилност, одрживост и моралну оправданост постојећег система.

кључне речи:

Референце

  1. Amoore, Louise, “Work, production and social relations”, y: Harrod J., O’Brien R. (Ed.), Global Unions? Theory and Strategies of Organized Labour in the Global Political Economy, Routled­ge, London, New York, 2002.
  2. Barber, William J., A History of Economic Thought, Wesleyan Uni­versity Press, Middletown, CT, 2009.
  3. Chartier, Gary, “Sweatshops, Labor Rights and Competitive Advan­tage”, Oregon Review of International Law, 10, 2008.
  4. Deppe, Frank, The Future of Working Class in the 21st Century, 2003, http://www.wissentransfer.infо/nc/neue_beitraege_termine/detail/artikel/the-future-of-the-working-class-in-the-21st-century/
  5. Ferge, Zsuzsa, “The Central European Perspective on the Social Quality of Europe”, у: Beck W., van der Maesen L., Walker A. (Ed.): The Social Quality of Europe, Kluwer Law International, 1997.
  6. Fukuyama, Francis, The End of History and the Last Man, Free Press, New York, 1992.
  7. Halevi, Joseph and Yanis Varoufakis, “The Global Minotaur”, Monthly Review, 55, no. 3, New York, 2003.
  8. Harrod, Jeffrey and Robert O’Brien (ed.), Global Unions? Theory and Strategies of Organized Labour in the Global Political Eco­nomy, Routledge, London, New York, 2002.
  9. Keynes, John Maynard, “National Self-Sufficiency”, The Yale Revi­ew, 22, 1933.
  10. Korten, David C., “The Post-Corporate World: Life After Capita­lism”, Feasta Review 1, Foundation for the Economics of Susta­inability, Dublin, 1999.
  11. Душанић, Јован Б., Економија постмодерне, Досије студио, Београд, 2014.
  12. Миладиновић, Слободан, „Декласирани или на маргини друштвене структуре?“, Социолошки преглед, XLVIII, no. 1, 2014.
  13. Пуже, Емил, Директна акција, Центар за либертерске студије, Београд, 2005
  14. Pillay, Devan, “Economy, Ecology and the Natural Limits to Growth”, у: Serrano M., Xhafa E., Fichter M. (ed.), Trade Uni­ons and the Global Crisis: Labour’s Visions, Strategies and Re­sponses, International Labour Office, Geneva, 2011.
  15. Pogge, Thomas W., World Poverty and Human Rights, Polity Press, Oxford, 2008.
  16. Serrano, Melisa, Edlira Xhafa and Michael Fichter (ed.), Trade Uni­ons and the Global Crisis: Labour’s Visions, Strategies and Re­sponses, International Labour Office, Geneva, 2011.
  17. Unger, Roberto Mangabeira and Carlos Salinas de Gortari, “The Market Turn Without Neoliberalism”, Challenge, 42, no. 1, January/February 1999.
  18. The Universal Declaration of Human Rights, 1948: http://www.org/en/documents/udhr/
  19. Varoufakis, Yanis, The Global Minotaur: America, Europe and the Future of the Global Economy, Zed Books, London & New York, 2013.
  20. Wealth: Having it All and Wanting More, Oxfam Issue Briefing, Oxfam International, 2015, https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/ib-wealth-having-all-wantingmore-190115-en.pdf
  21. Wolff, Richard D., The Keynesian Revival: a Marxian Critique, 2010, http://rdwolff.com/content/keyne sian-revival-marxian-critique
  22. World Development Indicators, World Bank, http://data.wororg/indicator/SI.POV.2DAY

   

периодика Национални интерес 2/2015 УДК 316.32+330.831.8]:316.343.63 271-291