Изабери језик:
Тема броја

СПЕЦИЈАЛ 2016

ПОЛИТИКЕ И ДИСКУРСИ САВРЕМЕНИХ ФЕМИНИЗАМА: МОДАЛИТЕТИ МОГУЋНОГ

Сажетак

Текст „Политике и дискурси савремених феминизама модалитети могућног“ истражује савремене могућности формулисања политика и стратегија феминизама након њиховог проласка кроз три фазе таласа, те кроз постфеминистичке критике реконтекстуализације феминистичких теорија. Користећи се теоретизацијама из оквира постструктурализама, теорија текста и већ разрађиваних феминистичких платформи, рад покушава да укаже на нужност поновног промишљања и извесне реконфигурације како питања феминистичког, тако и питања родног, полног, идентитарног/идентитетског, па и самог политичког као таквог које је неопходно промислити (и) ван динамике заједништва, односно ван дина­мике пријатељ:непријатељ. Напослетку, текст разматра потенцијал модалитета могућног, односно отворености ка дијалошком односу феминизама са системом језика, писма и друштвено-културалне реалности унутар које феминизми егзистирају и делују.

кључне речи:

Референце

  1. Barthes, Roland: Fragmenti ljubavnog diskursa, Pelago, Zagreb, 2007.
  2. Butler, Judith: Gender Trouble, Routledge, New York, London, 1990.
  3. Cixous, Hélène, „The Laugh of the Medusa“, Signs, 1, No. 4, The Univer­sity of Chicago Press, Chicago, Summer 1976, 875-893.
  4. Cixous, Hélène, Jacques, Derrida, „Iščitavanje spolne razlike u književnom tekstu dva monologa“, Treći program hrvatskog radija 36, Hrvatski radio, Zagreb, 1992.
  5. Hélène, Cixous, „Three Steps on the Lader of Writing“, у зборнику: The Hé­lène Cixous Reader (приредила: Susan Sellers), Routledge, Taylor & Francis Group, London, New York, 2000, 199-205.
  6. Derrida, Jacques: The Politics of Friendship, Verso, London, New York, 2005. Kristeva, Julia, “Women can never be defined”, у зборнику: New French Fem­inism (приредили: Marks и I. de Courtivron), Harvester, Brighton, 1981. Kristeva, Julia, „Women’s Time“, Signs, Journal of Women in Culture and Society, Vol. 7, No. 1, Autumn 1981, The University of Chicago Press, 1981, 13-35.
  7. Kristeva, Julia: Powers of Horror An Essay on Abjection, Columbia Univer­sity Press, New York, 1982.
  8. Lacan, Jacques: On Feminine Sexuality The Limits of Love and Knowledge, The Seminar of Jacques Lacan, Book XX, Encore 1972-1973, W. Norton & Company, New York, London, 1999.
  9. Pollock, Griselda, „Preface“, у зборнику: Generations & Geographies in the Visual Arts (приредила: Griselda Pollock), Routledge, London, New York, 1996.
  10. Schmitt, Carl: The Concept of the Political, University of Chicago Press, Chi­cago, 1996.
периодика Српска политичка мисао специјал 2016 специјал/2016 УДК 141.72 181-192