Изабери језик:
Тема броја

Социјална политика

ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА ОСОБА СА МЕНТАЛНИМ ПОТЕШКОЋАМА

Сажетак

Дијагостификоване менталне или интелектуалне сметње могу водити као лишењу или ограничењу пословне способности. Конвенцијом о правима особа са инвалидитетом се уређује да су државе потписнице обавезане да признају да особе са инвалидитетом остварују свој правни капацитет равноправно са другима у свим аспектима живота и да су обавезане да предузму одговарајуће мере како би особама са инвалидитетом омогућиле доступност помоћи која им може бити потребна у остваривању њихове пословне способности. Упоредни правни системи показују јаку тенденцију укључивања особа са ограниченом пословном способношћу у редовне животне токове, али и искључивања могућности потпуног лишења пословне способности. Овакав став омогућује одржавање радне способности и радног ангажовања особа са инвалидитетом, а самим тим и социјалну инклузију. Да би била запослена, особа треба да буде, у најмању руку, делимично пословно способна. Када се ради о одузимању и поновној процени, те враћању пословне способности, као услова радне способности, национална правна регулатива се креће према савременим трендовима. Пракса, међутим, следи теорију и правну регулативу спорим корацима. Да би се омогућила економска активност особа са инвалидитетом у Србији, потребно је да се размотри њихов правни статус: пословна и радна способност. Србија је развила правни оквир за признавање права особа са инвалидитетом. Пут ка потпуној имплементацији овог оквира у пракси је још увек дуг.

кључне речи:

Референце

  1. Гајин, Саша, Модел Закона о разлозима и поступку ограничења и заштите појединих права и слобода, Досије студио, Београд, 2012,
   http://cups.rs/wp-content/uploads/2010/03/Model-zakona-o-razlozimai-postupku-ograni%C4%8Denja-i-za%C5%A1tite-pojedinih-prava-isloboda.pdf ,13/02/2018.
  2. Закон о ванпарничном поступку, Службени гласник СРС, бр. 25/82 и 48/88 и Службени гласник РС, бр. 46/95, 18/2005, 85/2012, 45/2013,
   55/2014, 6/2015 и 106/2015.
  3. Закон о забрани дискриминације, Службени гласник РС, бр. 22/2009.
  4. Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, Службени гласник РС, бр. 36/2009, 88/2010 и 38/2015.
  5. Закон о здравственој заштити, Службени гласник РС, бр. 107/2005, 72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013, 93/2014, 96/2015 и 106/2015.
  6. Закон о наслеђивању, Службени гласник РС, бр. 46/95, 101/2003 и 6/2015.
  7. Закон о потврђивању конвенције о правима особа са инвалидитетом, Службени гласник РС, бр. 42/2009.
  8. Закон о правима пацијената, Службени гласник РС, бр. 45/2013.
  9. Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, Службени гласник РС, бр. 36/2009 и 32/2013.
  10. Закон о раду, Службени гласник РС, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014
  11. Закон о социјалној заштити, Службени гласник РС, бр.24/2011.
  12. Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом, Службени гласник РС, бр. 33/2006 и 13/2016.
  13. Извештај о раду центара за социјални рад 2015. годину, Републички завод за социјалну заштиту, Београд 2016.
  14. Конвенција о правима особа са инвалидитетом (ЦРПД), http://www.cilsrbija.org/ebib/200801181957030.mkpoi.pdf , 13/02/2018.
  15. Марковић, Милан, Особе са инвалидитетом у Србији, Републички завод за статистику, Београд, 2014.
  16. Национални механизам за превенцију тортуре Заштитника грађана, Годишњи извештаји,                                                           http://npm.rs/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=113&Itemid=117, 12/02/2018.
  17. Нацрт Закона о социјалном предузетништву и запошљавању у социјалним предузећима, http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/1688-13Lat.pdf, 13/02/2018.
  18. Одлука бр. 3Р2-188/13 Првог основног суда у Београду, од 11.3.2014, Из базе података одељења судске праксе Првог основног суда у Београду• Одлука о отварању буџетског фонда за професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања особа са инвалидитетом, Службени гласник РС, бр. 36/2010, 83/2012 и 46/2013.
  19. Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији, Подаци о инвалидитету по општинама и градовима, 2011, http://popis2011.stat.rs/?lang=cir , 12/02/2018.
  20. Породични закон, Службени гласник РС, бр. 18/2005, 72/2011 и 6/2015.
  21. Правилник о ближем начину, трошковима и критеријумима за процену радне способности и могућности запослења или одржања запослења особа са инвалидитетом, Службени гласник РС, бр. 36/2010 и 97/2013.
  22. Правилник о ближим условима, критеријумима и стандардима за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације, Службени гласник РС, бр. 112/2009.
  23. Пунолетни корисници у систему социјалне заштите у 2015., Републички завод за социјалну заштиту, Београд 2016.
  24. Републички завод за статистику, http://www.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=3, 13/02/2018.
  25. Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији, Службени гласник РС, бр. 1/2007.
  26. Устав РС, Службени гласник РС, бр. 98/2006.
  27. Common European Guidelines on Transition from Institutional to Community Care, European Expert Group on the Transition from Institutional to Community-based Care, November 2012, http://www.deinstitutionalisationguide.eu/wp-content/uploads/2016/04/GUIDELINES-Final-English.pdf , 12/02/2018.
  28. Conclusions, Annual report, 2011, European Union Fundamental Rights Agency, http://fra.europa.eu/en/video/2012/fra-annual-report-2011 ,
   13/02/2018.
  29. Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation,
   http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:en:HTML, 13/02/2018.
  30. International Internet Network-EurActiv.rs, http://www.euractiv.rs/ljudska-prava/5976-problematian-predlog-zakona-o-socijalnompreduzetnitvu ,13/02/2018.
  31. Brkic, Miroslav; Jugovic, Aleksandar; Glumbic, Nenad, “Residential Care for Children With Intellectual Disabilities in the Social Protection System in Serbia”, European Journal of Social Work, London, 2014, pp.246.
  32. The Charter of Fundamental Rights of the European Union, Official Journal of the European Communities, 18 December 2000 (2000/C 364/01),
   http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf , 13/02/2018.
  33. Thornicroft Graham, Szmukler George, Mueser Kim, Drake Robert, Oxford Textbook of Community Mental Health, Oxford University Press, Oxford, 2011.
  34. Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the treaties establishing the European Communities and certain related acts, http://www.europarl.europa.eu/topics/treaty/pdf/amst-en.pdf , 12/02/2018.
  35. Washington Group on Disability Statistics, The Measurement of Disability: Recommendations for the 2010 Round of Censuses, https:// www.cdc.gov/nchs/data/washington_group/recommendations_for_disability_measurement.pdf , 13/02/2018.
периодика Социјална политика 2-3/2017 2-3/2017 УДК 331.5.024.5-056.36 67-84