Izaberi jezik:
Tema broja

EVROPSKE INTEGRACIJE

POLITIKA TRŽIŠTA RADA EU – TEORIJSKA DETERMINACIJA I PRAKTIČNE APLIKACIJE

Sažetak

Rad se sastoji iz dva dela. Analiza proučavanih pro­blema politika tržišta rada bazira se pre svega, na grafičkim i tabelarnim ilustracijama. Polazi se od opšte teorijske osnove, gde su dati bitni koncepti od značaja za temu i cilj istraživanja. U suštini je ovaj deo rada odraz teorijskih postavki u vezi sa tržištem rada EU. Drugi deo rada se nakon teorijske osnove, zasniva na praktičnim aplikacijama intervencija na tržištu rada. U radu se prikazuje komparativni prikaz elemenata koji obuhvataju politike tržišta rada, odnosno javnih interven cija u okviru ovog segmenta. Osnovni cilj ovih intervencija, u domenu datih mogućnosti, bazira se na smanjenju nezaposlenosti, uz povećanje efikasnosti tržišta i tržišnih rešenja. Prikaz kvantitativnih podataka dat u radu, odraz je neujednačeno sti politika na nivou EU, s obzirom da se politi­ke tržišta rada oblikuju od strane samih zemalja članica. Ipak, raznolikost prisutna pri praktičnoj aplikaciji ovih politika odvija se u skladu sa Evropskom strategijom usvojenom od strane zemalja EU.

Ključne reči:

Reference

  1. Abel, A., Bernanke, B., Macroeconomics, Addison Wesley Longman, Inc, 2001.
  2. Бег, Д., Економцја, изд., Дата Статус, 2010.
  3. Бурда, М., Виплош, Ч., Макроекономија, Европски уџбеник, изд., ЦЛДС, 2004.
  4. Commission Regulation (EC) No 1897/2000.
  5. „Council Decision of 15 July 2008 on guidelines for the employment policies of the Member States (2008/618/EC)“, Official Journal of the European Union, L 198, 26.7.2008.
  6. De La Fuente, A., Fewer people outside the labour force in 2009, Euro­stat, Population and social conditions, Statistics in Focus 57/2010.
  7. Gordon, R., Macroeconomics, Scott, Foresman Higher Education, 1989.
  8. Labour market policy – expenditure and participants Data 2008, Lu­xembourg: Publications Office of the European Union, 2010.
  9. Labour market statistics, Eurostat, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2009.
  10. Mankiw,G., Principles of Economics, Harcourt College Publishers, 2004.
  11. Miles, D., Scott, A., Macroeconomics, John Wiley and Sons, 2002.
  12. Miller LeRoy, R. and Van Hoose, D., Macroeconomics, Thomson Le­arning, 2004.
  13. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=en
  14. http://laborsta.ilo.org/applv8/data/c3e.html
  15. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/labour_market/labour_market_policy
  16. http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/community_employment_policies/c11318_en.htm
  17. http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco88/index.htm
PERIODIKA Politička revija 1/2011 УДК: 331.5.024.5(4-672EU) 345-368
ç