Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

ПОЛИТИКА ПРАВА НА ПРИВАТНОСТ И ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ НА ИНТЕРНЕТУ: СТУДИЈА СЛУЧАЈА ТУРСКЕ

Сажетак

Право на приватност и право на заштиту података о личности постају једно од најзначајнијих питања у области владавине права и поштовања фундаменталних права и слобода. Развитак модерних технологија, а пре свега интернета је допринео увећању значаја ових права али и све већој пажњи коју им националне и међународне институције придају. Република Турска, као једна од најзначајнијих држава на међународном плану, по свом стратешком положају, економској, политичкој и војној моћи, доспела је у средиште интересовања медија, међународних и наднационалних организација попут Уједињених нација и Европске уније у контексту процене поштовања људских права и слобода. Политичке промене настале усвајањем уставних амандмана који су начелно препознали значај наведених права, супротно очекивањима, допринеле су њиховом већем кршењу и расту моћи извршне власти, при чему турски политички систем све више добија карактеристике хиперпрезиденцијализма. Основна питања на које ће рад настојати да одговори односе се на расветљавање стварног значаја и садржаја ових права, постојаност турске легислативе у односној области и испитивање утицаја легислативе на стварно стање по питању њиховог поштовања. Будући да је Република Турска држава која претендује на чланство у Европској унији, биће неопходно размотрити и правно наслеђе Европске уније у овој области.

кључне речи:

Референце

  • Европски суд за људска права [ЕСЉП]. 2021. Европска конвенција о људским правима. Стразбур: Европски суд за људска права. Последњи приступ: 12. јануар 2023. https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SRP.pdf.
  • Европски суд за људска права [ЕСЉП]. 2021. ЕСЉП у 50. питања. Стразбур: Европски суд за људска права. Последњи приступ: 12. јануар 2023. https://www.echr.coe.int/Documents/50Questions_SRP.pdf
  • Akgül, Mustafa, and Melih Kırlıdoğ. 2015. “Internet Censorship in Turkey.” Internet Policy Review 4 (2): 1–22. doi:10.14763/2015.2.366.
  • Aydin, Deniz Duru. 2015. “Turkey v. Encryption: An Attack on Freedom of Expression.” Accessnow. Last accessed: 17. November 2022. https://www.accessnow.org/turkey-v-encryption-an-attack-on-freedom-of-expression/
  • Charter (EU) No. 2007/C 303/01 of the European Parliament, European Commission and Council on fundamental rights of the European Union., OJ C 303/1, 14.12.2007.
  • Council of Europe [COE], n.d. “A Convention to protect your rights and liberties”. Council of Europe. Last accessed: 19. January 2023. https://www.coe.int/en/web/human-rights-convention
  • Directive (EU) No. 95/46/1995 of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data., OJ L 281, 23.11.1995.
  • European Commission [EC]. 2012. “Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the Protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation)”. European Commission. Last accessed: 13. December 2022. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0011:FIN:en:PDF
  • European Commission [EC]. 2019. “What Is Personal Data?” European Commission. Last accessed: 1. December 2022 https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-personal-data_en.
  • Freedom House [FH]. 2020. “Turkey: Freedom on the Net 2020 Country Report”. Freedom House. Last accessed: 29. October 2022. https://freedomhouse.org/country/turkey/freedom-net/2020.
  • Human Rights Watch [HRW]. 2020. “Turkey: Spy Agency Law Opens Door to Abuse.” Human Rights Watch. Last accessed: 27. December 2022. https://www.hrw.org/news/2014/04/29/turkey-spy-agency-law-opens-door-abuse.
  • Kanun No. 7253., “Resmi Gazete”, Sayı: 31202/2020. Last accessed: 7. December 2022. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200731-1.htm.
  • Kişisel Verileri Koruma Kurumu. [KVKK]. 2019. “Data protection in Turkey”. Kişisel Verileri Koruma Kurumu. Last accessed: 14. December 2022. https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5389/Data-Protection-in-Turkey.
  • Kokott, Juliane, and Christoph Sobotta. 2013. “The distinction between privacy and data protection in the jurisprudence of the CJEU and the ECHR.” International Data Privacy Law 3 (4): 222–228. doi: 10.1093/idpl/ipt017.
  • Letsch, Constanze. 2014. “Turkey Pushes through New Raft of ‘Draconian’ Internet Restrictions.” The Guardian. Last accessed: 16. December 2022. https://www.theguardian.com/world/2014/feb/06/turkey-internet-law-censorship-democracy-threat-opposition.
  • London Privacy International [LPI]. 2014. “Report Universal Periodic Review – Stakeholder Report 21st Session, Turkey – The Right to Privacy in Turkey.” London Privacy International. Last accessed: 16. December 2022. https://uprdoc.ohchr.org/uprweb/downloadfile.aspx?filename=1400&file=EnglishTranslation.
  • Özer, Yusuf Mansur. 2020. “Parliament Finally Amends Internet: New Social Media Regulations and Removal of Content.” IR Global. Last accessed: 18. January 2023. https://www.irglobal.com/article/parliament-finally-amends-internet-law-new-social-media-regulations-and-removal-of-content/.
  • Prosser, William L. 1960. “Privacy.” California Law Review 48 (3): 383–423. doi: 10.2307/3478805.
  • Regulation (EU) No. 679/2016 of the European parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)., OJ L 119/1, 27.04.2016, p.32–33.
  • Reynolds, Osborne Jr. 1969. “Privacy and Freedom. by Alan F. Westin.” Administrative Law Review 22 (1):101–106. doi: 10.1093/sw/13.4.114-a.
  • Rodriguez, Katitza, and Hilal Temel. 2020. “Turkey Doubles down on Violations of Digital Privacy and Free Expression.” Electronic Frontier Foundation. Last accessed: 4. December 2022. https://www.eff.org/deeplinks/2020/11/turkey-doubles-down-violations-digital-privacy-and-free-expression.
  • Şahin, Zeynep. 2022. “Evaluati̇on of the Law No. 7253 on Amendment of the Law on the regulati̇on of Broadcasts Made on Internet and Combating Crimes commi̇tted through These Broadcasts i̇n the Context of Freedom of Expression and Personal Rights.” Euroasia Journal of Social Sciences & Humanities 9 (2): 28–44. doi: 10.38064/eurssh.332.
  • The Grand National Assembly of Turkey. 2019. “Constitution of the Republic of Türkiye.” The Grand National Assembly of Turkey. Last accessed: 10. December 2022. https://www.anayasa.gov.tr/media/7258/anayasa_eng.pdf.
  • United Nations Human Rights Office of the High Commissioner [OHCHR]. n.d. “Universal Declaration of Human Rights.” United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. Last accessed: 7. December 2022. https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/cnr.pdf.
  • Ünver, Akın. 2018. “The Logic of Secrecy: Digital Surveillance in Turkey and Russia.” Turkish Policy Quarterly 17 (2): 93–103. Last accessed: 11. November 2022. http://turkishpolicy.com/article/923/the-logic-of-secrecy-digital-surveillance-in-turkey-and-russia.
  • Warf, Barney. 2010. “Geographies of Global Internet Censorship.” GeoJournal 76 (1): 1–23. doi: 10.1007/s10708-010-9393-3.
  • Warren, Samuel D. and Louis D. Brandeis. 1890. “The Right to Privacy.” Harvard Law Review 4 (5): 193–220. doi: 10.2307/1321160.
периодика Политичка ревија 2/2023 2/2023 УДК 342.738:004.056(560) 004.738.5:351.083.8(560) 219-236