Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

POLITIKA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE PREMA ŠPANSKOM GRAĐANSKOM RATU 1936‒1939: IZMEĐU NEUTRALNOSTI I ANTIKOMUNIZMA

Sažetak

U radu se, prvenstveno na osnovu do sada nekorišćene španske i jugoslovenske arhivske građe, analizira politika Kraljevine Jugoslavije prema Španskom građanskom ratu. Pomenuta građa otkriva na koji način je jugoslovenska vlada kreirala svoju politiku i održavala odnose sa zaraćenim stranama, vodeći računa o sopstvenom spoljnopolitičkom položaju. Poseban akcenat stavljen je na to koliko je angažman Jugoslovena u Internacionalnim brigadama uticao da izrazito antikomunistički režim Kraljevine preispita svoju dotadašnju politiku neutralnosti i uspostavi odnose sa pokretom generala Franka.

Ključne reči:

Reference

  • Јовановић Драгољуб, Политичке успомене 4, Архив Југославије, Београд, 1997.
  • Мићић Срђан, Од бирократије до дипломатије, ИНИС, Београд, 2018.
  • Alpert Michael, A New International History of the Spanish Civil War, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2004.
  • Angosto Pedro, Alfonso XIII: un rey contra el pueblo, Raíces de la Guerra civil, Renacimento, Sevilla, 2005.
  • Bešlin Milivoj, „Kraljevina Jugoslavija u borbi protiv antifašizma 1936‒1939”, u: Preispitivanje prošlosti i istorijski revizionizam, (ur. Milo Petrović), Rosa Luxemburg Stiftung, Beograd, 2014, 199‒222;
  • Božidar Mažuranić, Toledski Alcazar i Siget, Zaklada Tiskare Narodnih novina, Zagreb, 1936.
  • Jóse Luis García Delgado (ur.), Franquismo El juicio de la historia, Temas’de hoy, Madrid, 2000.
  • Gil Pecharromán Julio, Historia de la Segunda república española (1931‒1936), Biblioteca Nueva, Madrid, 2002
  • Lannon Frances, The Spanish Civil War 1936‒1939, Osprey, Оxford, 2002.
  • Payne Stanley, The Collapse of the Spanish Republic, Yale University Press, New Haven/London, 2006.
  • Payne Stanley, The Spanish Civil War, the Soviet Union, and Communism, Yale University Press, New Haven/London, 2004.
  • Čedo Kapor (ur.), Španija 1936‒1939, knj. 1‒5, Vojnoizdavački centar, Beograd, 1971.
  • Stenografske beleške Narodne skupštine Kraljevine Jugoslavije, II Redovni sastanak 24. 10. 1936, b. i, Beograd, 1936, 19
  • Vajsenberger Prvislav, Pred obnovom naših privrednih odnosa sa Španijom, b. i, Beograd, 1939.
PERIODIKA Srpska politička misao 1/2019 1/2019 УДК 327(497.11):355.426(460)"1936/1939" 321-339
ç