Изабери језик:
Тема броја

РАЗВОЈ НАУКЕ И НАУЧНЕ САРАДЊЕ НА БАЛКАНУ

ПОЛИТИКА ИСТРАЖИВАЊА И ИНОВАЦИЈА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ И ИНТЕГРАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У РЕФОРМИСАНИ ЕВРОПСКИ ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОСТОР

Сажетак

У овом раду се разматра политика истраживања и иновација у Европској Унији у контексту реформе Европског истраживачког простора, са посебним освртом на његову спољну димензију. Први циљ овог рада је да опише главне промене у истраживању и развоју до којих је дошло у претходној деценији, са нагласком на њихов значај за процес европских интеграција. Полазећи од концепта екстерне диференцијације Лојфена и др., у овом раду се ЕИП посматра као режим управљања који се простире ван граница Европске Уније. У складу са тиме, други циљ овог рада је представљање српске политике истраживања и иновација у контексту интеграције у ЕИП након затварања поглавља о науци и истраживањима. Кроз тематску анализу стратегија у области истраживања и иновација, овај рад ће утврдити да ли је српска политика у овој области подударна приоритетима и упутствима новог ЕИП, чинећи је на тај начин делом ширег европског истраживачког поља.

кључне речи:

Референце

  Arnaldi, Simone. 2023. “Introduction.” In Science and Diplomacy: Foundations and Practice, ed.  Simone Arnaldi, 7–15. Università di Trieste.

  Ćeranić, Jelena. 2018. „Diferencirana integracija – instrument za prevazilaženje različitosti između država članica EU – sa posebnim osvrtom na njene implikacije na univerzalno i osobeno pravo EU.” U Zbornik radova Univerzalno i osobeno u pravu, ur. Strahinja Miljković, 63–78. Pravni fakultet Priština – Kosovska Mitrovica.

  Corbett, Anne, and Linda Hantrais. 2023. “Higher education and research in the Brexit policy process.” Journal of European Public Policy. DOI: 10.1080/13501763.2023.2181854

  Eeva, Katri. 2021. “Governing through consensus? The European Semester, soft power and education governance in the EU.” European Educational Research Journal. DOI: 10.1177/14749041211055601.

  European Commission [EC]. 2016. Commission staff working document: Serbia 2016 Report Accompanying the document – Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. 2016 Communication on EU Enlargement Policy. Brussels, 9 November 2016.

  European Commission [EC]. 2018. Serbia 2018 Report Accompanying the document – Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. 2018 Communication on EU Enlargement Policy.

  European Commission [EC]. 2019a. “European Research Area: Progress Report 2018.” Report from the Commission to the Council and the European Parliament. The European Research Area: advancing together the Europe of R&I. COM (2019) 83.

  European Commission [EC]. 2019b. Commission staff working document: Serbia 2019 Report Accompanying the document – Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. 2019 Communication on EU Enlargement Policy. Brussels, 29.5.2019 SWD (2019) 219 final.

  European Commission [EC]. 2020a. Strategic Plan: DG Research and Innovation. Ref. Ares (2020)5352987 – 8/10/2020.

  European Commission [EC]. 2020b. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A new ERA for R&I. COM(2020) 628 final. Brussels. 30.9.2020.

  European Commission [EC]. 2020c. Commission staff working document: Serbia 2020 Report Accompanying the document – Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. 2020 Communication on EU Enlargement Policy. Brussels, 6.10.2020 SWD (2020) 352 final.

  European Commission [EC]. 2021a. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the Global Approach to R&I: Europe’s strategy for international cooperation in a changing world. Brussels, 18.5.2021. COM (2021) 252 final.

  European Commission [EC]. 2021b. Commission staff working document: Serbia 2021 Report Accompanying the document – Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. 2021 Communication on EU Enlargement Policy. Strasbourg, 19.10.2021 SWD (2021) 288 final.

  European Commission, Directorate-General for R&I [EC]. 2021c. European Research Area Policy Agenda: Overview of actions for the period 2022-2024. Publications Office of the European Union.

  European Commission, Directorate-General for R&I [EC]. 2022a. A pact for R&I in Europe, Publications Office of the European Union. https://data.europa.eu/doi/10.2777/56361.

  European Commission [EC]. 2022b. Commission staff working document: Serbia 2022 Report Accompanying the document – Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. 2022 Communication on EU Enlargement Policy. Brussels, 12.10.2022 SWD (2022) 338 final.

  European Commission, Directorate-General for Research and Innovation [EC]. 2022c. R&I cooperation with Serbia. Publications Office of the European Union. https://data.europa.eu/doi/10.2777/964873.

  European Commission, Directorate-General for R&I, Whittle, Mark, Marta Guasp Teschendorff, and Andrew Sikorski [EC, Whittle et al.]. 2022. Study to evaluate the ERA policy framework and ERA monitoring mechanism. Publications Office of the European Union. https://data.europa.eu/doi/10.2777/17689.

  European Commission [EC]. 2023a. “European Research Area (ERA).” https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/european-research-area_en#commissions-plan-for-a-new-era-based-on-excellence. Last accessed on August 8, 2023.

  European Commission [EC]. 2023b. “Horizon Europe Strategic Plan 2025-2027 Analysis.” Luxembourg: Publications Office of the European Union.

  European Commission [EC]. 2023c. “EU Grants: List of participating countries (HE): V2.6 – 01.08.2023.” Internet https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf. Last accessed on August 29, 2023.

  European Commission [EC]. n. d. a. “European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations (DG NEAR): Serbia.” https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/enlargement-policy/serbia_en. Last accessed on August 29, 2023.

  European Commission [EC]. n. d. b. Directorate-General for Research & Innovation. “Associated Countries.” Internet https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf. Last accessed on August 29, 2023.

  European External Action Service [EEAS]. 2022. “Science Diplomacy.” https://www.eeas.europa.eu/eeas/science-diplomacy_en, Last accessed on August 10, 2023.

  European Research Area and Innovation Committee, ERAC Secretariat [ERAC]. 2015. European Research Area Roadmap 2015-2020. Brussels, 20 April 2015. ERAC 1208/15.

  European Strategy Forum on Research Infrastructures [ESFRI]. 2021. “Roadmap 2021: Strategy Report on Research Infrastructures.” ESFRI: November 2021.

  Gengnagel, Vincent, Katharina Zimmermann and Sebastian M. Büttner. 2022. “‘Closer to the Market’: EU Research Governance and Symbolic Power.” Journal of Common Market Studies 60 (6): 1573–1591. DOI: 10.1111/jcms.13326.

  Government of the Republic of Serbia. 2016. Negotiation position of the Republic of Serbia for the Inter-governmental Conference on accession of the Republic of Serbia to the European Union for Chapter 25 “Science and Research”. Belgrade.

  Government of the Republic of Serbia. 2023. “Government proposes confirmation of agreement with EU on participation in Horizon Europe programme” Belgrade, 12 January 2023. https://www.srbija.gov.rs/vest/en/200385/government-proposes-confirmation-of-agreement-with-eu-on-participation-in-horizon-europe-programme.php. Last accessed on August 8, 2023.

  Heise, Christian, and Joshua M. Pearce. 2020. “From Open Access to Open Science: The Path from Scientific Reality to Open Scientific Communication.” SAGE Open, April-June 2020: 1–14. DOI: 10.1177/2158244020915900.

  Hobza, Alexandr, Erik Canton and Julien Raven [Hobza et al.]. 2022. “Building a sustainable future in uncertain times.” Science, R&I Performance report by chapter. Directorate General for R&I, 4 July 2022. https://research-and-innovation.ec.europa.eu/knowledge-publications-tools-and-data/publications/all-publications/srip-report-chapter-2022_en Last accessed on August 24, 2023.

  Lavenex, Sandra, and Frank Schimmelfennig. 2009. “EU rules beyond EU borders: theorizing external governance in European politics.” Journal of European Public Policy 16 (6): 791–812.

  Leuffen, Dirk, Berthold Rittberger, and Frank Schimmelfennig [Leuffen et al.]. 2022. Integration and Differentiation in the European Union: Theory and Policies, 2nd edition. Palgrave MacMillan.

  Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija. n. d. „O nama.” https://nitra.gov.rs/lat/ministarstvo/o-nama. Last accessed on August 31, 2023.

  Ministry of European Integration [MEI]. n. d. Chapter 25: European Union Common Position. https://www.mei.gov.rs/eng/documents/negotiations-with-the-eu/accession-negotiations-with-the-eu/negotiating-positions/chapter-25/. Last accessed on August 31, 2023.

  Official Journal of the European Union [OJ EU] 2016/C 202/01 [TFEU]. Consolidated version of the Treaty on European Union and the Treaty on functioning of the European Union.

  Official Journal of the European Union [OJ EU] L 95/63. Agreement between the European Union and the Republic of Serbia on the participation of the Republic of Serbia in the Union programme Horizon Europe – the Framework Programme for Research and Innovation. 23.3.2022.

  Queirós, Anabela S. S., and Teresa Carvahlo. 2019. “The Europeanization of Science and Technology Policies – A literature review.” Conference Paper, March 2019. DOI: 10.21125/inted.2019.1372. Internet, https://www.researchgate.net/publication/332285085_THE_EUROPEANISATION_OF_SCIENCE_AND_TECHNOLOGY_POLICIES_-_A_LITERATURE_REVIEW. Last accessed on August 28, 2023.

  Princen, Sebastiaan, Frank Schimmelfennig, Ronja Sczepanski, Hubert Smekal, and Robert Zbiral [Princen et al.]. 2022. “Different yet the same? Differentiated integration and flexibility in implementation in the European Union.” West European Politics. DOI: 10.1080/01402382.2022.2150944.

  Radaelli, Claudio M. 2022. “Policy Learning and European Integration.” Journal of Common Market Studies 60 (Annual Review). DOI: 10.1111/jcms.13432.

  Republički zavod za statistiku [RZS]. 2022a. „Saopštenje IR 20: Ljudski resursi u nauci i istraživanjima.” Statistika nauke, tehnologije i inovacija, Broj 168, God. LXXII: 29.6.2022. Republika Srbija.

  Republički zavod za statistiku [RZS]. 2022b. “Saopštenje IR 30: Naučnoistraživačka i razvojna delatnost.” Statistika nauke, tehnologije i inovacija. Broj 231, God. LXXII: 31.8.2022. Republika Srbija.

  Republički zavod za statistiku [RZS]. 2022c. Statistički godišnjak Republike Srbije 2022. ISSN 0354-4206. Beograd.

  Ruffini, Pierre-Bruno. 2023. “Science diplomacy. On several basic notions and key questions.” In Science and Diplomacy: Foundations and Practice, ed. Simone Arnaldi, 15–34. Università di Trieste.

  R&I Country profile. 2023. Horizon 2020: RS. Internet: https://dashboard.tech.ec.europa.eu/qs_digit_dashboard_mt/public/sense/app/1213b8cd-3ebe-4730-b0f5-fa4e326df2e2/sheet/0c8af38b-b73c-4da2-ba41-73ea34ab7ac4/state/analysis/select/Programme/H2020/select/Country%20Code/RS. Last accessed on August 8, 2023.

  Schimmelfennig, Frank, Dirk Leuffen, and Catherine E De Vries. 2023. “Differentiated integration in the European Union: Institutional effects, public opinion, and alternative flexibility arrangements.” European Union Politics. 24 (1): 3–20. DOI: 10.1177/14651165221119083.

  Strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije u periodu od 2021. do 2025. godine „Moć znanja” [SNTR 2021]. Službeni glasnik RS 10/2021-3.

  Tocci, Nathalie. 2017. “How to Make a Strategy.” In Framing the EU Global Strategy: A Stronger Europe in a Fragile World. Palgrave Macmillan.

  Todorović Lazić, Jelena. 2023. „Nauka i naučnice u Srbiji i svetu.” Srpska politička misao 80 (2): 266–271. DOI: 10.5937/spm80-44752.

  Trondal, Jarle, Stefan Gänzle and Benjamin Leruth. 2022. “Differentiation in the European Union in Post-Brexit and -Pandemic Times: Macro-Level Developments with Meso-Level Consequences.” Journal of Common Market Studies 60 (Annual Review): 26–37. DOI: 10.1111/jcms.13404.

  Vlada Republike Srbije. 2021. „Vlada usvojila strategiju naučnog i tehnološkog razvoja Srbije.” Beograd, 4. Februar 2021. https://www.srbija.gov.rs/vest/517212/vlada-usvojila-strategiju-naucnog-i-tehnoloskog-razvoja-srbije.php. Last accessed on August 10, 2023.

  Vukasović, Dejana. 2021. “Evropska Unija kao akter u međunarodnim odnosima: moć diskursa.” Politička revija 70 (4): 11–34. DOI: https://doi.org/10.22182/pr.7042021.1.

  Young, Mitchell, and Pauline Ravinet. 2022. “Knowledge power Europe.” Journal of European Integration 44 (7): 979–994. DOI: 10.1080/07036337.2022.2049260.

  Young, Mitchell. 2023. “Science Diplomacy and the European Union.” In Science and Diplomacy: Foundations and Practice, ed. Simone Arnaldi, 35–50. Università di Trieste.

  Zhelyazkova, Asya, Markus Haverland, and Rik Joosen. 2023. “Legislating softly: The effect on preference heterogeneity on the share of EU soft-law instruments over time.” European Union Politics. 24 (3): 447–469. DOI: 10.1177/14651165231162510.

СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО 4/2023 4/2023 UDC 341.217.02(4-672EU:497.11) 65-89