Tema broja

PRAVO I POLITIKA

POLITIČKO-SOCIJALNI OSNOVI PRAVA NA EUTANAZIJU

Sažetak

Problem eutanazije predstavlja dodirno područje etike, prava i politike. U ovom tekstu, koji nastoji da pruži doprinos stručnoj javnoj raspravi o uvođenju eutanazije u srpsko zakonodavstvo, najpre je terminološki jasno preciziran sam termin – eutanazija (kao pravo na dostojanstvenu smrt). Nadalje, u tekstu se razmatra kakve su obaveze drugih lica koje proističu iz ovog prava i pod kojim uslovima obaveze drugih lica, koje proističu iz pomenutog prava, predstavljaju ograničavanje njihovih prava ličnosti.
Navođenjem primera iz područja etike i prava, u tekstu se konstatuje da je razlikovanje aktivne i pasivne eutanazije zapravo proizvod neadekvatnog promišljanja prilikom izvođenja ove diferencije.
Koristeći obilnu literaturu, koja sa pravnog i etičkog aspekta problematizuje eutanaziju, autor dolazi do zaključka da je pravo na dostojanstvenu smrt društvena vrednost koju treba zakonski oblikovati, tako da budu predupređene moguće zloupotrebe – a istovremeno izbegnuto svaljivanje bremena odgovornosti na druga lica (svejedno da li se radi o subjektima iz pravosuđa ili medicine), koja treba da sprovedu pacijentovu želju da dostojanstveno umre. U tom smislu, pravo na dostojanstvenu smrt predstavlja političko pitanje. Takođe, autor je nastojao da u ovom tekstu fundira uverenje da srpsko zakonodavstvo treba da pravno oblikuje uslove za aktivnu direktnu eutanaziju.

Ključne reči:

Reference

  • Brock, Dan W. 1992. “Voluntary Aktive Euthanasia”, The Hastings Center Report, 22 (2): 10-22.
  • Budić, Marina. 2017. “Suicide, Euthanasia and the duty to Die: a Kantian approach to Euthanasia”, Philosophy and Society, 29 (1.1-152): 88-114.
  • Feinberg, Joel. 1977. “Voluntary Euthanasia and the Inalienable Right to Life” The Tanner Lectures on Human Values, The University of Michigan, April 1977.
  • Ibsen, Henrik. 1983. By David Thomas. London: Macmillan Press.
  • Mujović-Zornić, Hајrija. 2011. „Medicinske greške u okvirima građanskopravne odgovornosti”. Strani pravni život, 55 (3): 98-112.
  • Hills, Alison. 2003. “Defendig Double effect”. Philosophical Studies116 (2): 133–152. doi.org/10.1023/B:PHIL.0000005744.80837.65.
  • Кant, Imanuel. 1979. Кritika praktičkog uma. Beograd: BIGZ.
  • Кant, Imanuel. 1993. Metafizika morala. Sremski Кarlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
  • Keown, John. 2002. “The First Survey: The Incidence of Euthanasia”, In: Keown J. Euthanasia, Ethics and Public Policy. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Klajn-Tatić, Vesna. 2007. „Eutanazija i lekareva pomoć u samoubistvu”, u Pomeramo granice, ur. Mirjana Rašević i Zorica Mršević, 11-26. Beograd: Institut za društvene nauke.
  • Кrivični zakonik RS [KZRS]. “Službeni glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019.
  • Кodeks medicinske etike Lekarske komore Srbije. „Službeni glasnik RS”, br. 104/2016.
  • Kuhze, Helga. 2004. „Eutanazija” u Uvod u etiku, ur. Piter Singer, 424-436. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
  • Man, Tomas. 1956. Čarobni breg. Beograd: Prosveta.
  • McConnell, Terrence. 2000a. Inalienable Rights: The Limits of Consent in Medicine and the Law. Oxford: Oxford University Press.
  • McConnell, Terrance. 2000b. “On an alleged problem for voluntary euthanasia”, Journal of Medical Ethics 26 (3): 217–219. doi.10.1136/jme.26.3.218
  • MCintyre, Alison. 2004. “The Double Life of Double Effect”, Theoretical Medicine 25 (1): 61–74. doi.org/10.1023/B:META.0000025095.73394.34.
  • Moser, Elisas. 2017. “The Right to Life, Voluntary Euthanasia, and Termination of Life Request”. Philosophy Study 7 (8): 445-454.
  • Mrvić – Petrović, Nataša. 2008. Krivično pravo – Opšti i posebni deo, Beograd: Union-Službeni glasnik.
  • Nagel, Thomas. 1991. „Smrt – filozofsko gledište”. Treći program Hrvatskog radija 31: 7-11.
  • Pens, Gregory. 2007. Klasični slučajevi iz medicinske etike. Beograd: Službeni glasnik.
  • Prednacrt Građanskog zakonika Republike Srbije – Tekst propisa,
  • https://www.paragraf.rs/nacrti_i_predlozi/280519-prednacrt-gradjanskog-zakonika-republike-srbije.html, poslednji pristup: 17. 07. 2019.
  • Rachels, James. 1975. „“Active and Passive Euthanasia”. The New England Journal of Medicine 292 (2): 78–80.
  • Rachels, James. 1994. “More Impertinent Distinction and a Defense of Active Euthanasia”, In: Killing and Letting Die, eds. Steinbock, Bоnnnnie. i Norcross, Alastair, 139–154. New York: Fordham University Press.
  • Radišić, Jovan. 2008. Medicinsko pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union.
  • Reibetanz, Sophia. 1998. “A Problem for the Doctrine of Double effect”. Proceedings of the Aristotelian Society New Series, 98 : 217-223. doi.10.2307/4545284.
  • Quinn, Warren S. 1989. “Actions, Intentions, and Consequences: The Doctrine of Double Effect”, Philosophy and Public Affairs, 98 (3): 287-312.
  • Zakon o zaštiti pacijenata [ZOSP]. „Službeni glasnik RS”, br. 45/2013 i 25/2019 – dr. zakon.
  • Banović, Božidar, Veljko Turanjanin i Emir Ćorović. 2008. „Pravo na eutanaziju u pravnom poretku Republike Srbije”, Srpska politička misao, 60 (2): 273-287.
  • Simović, Darko i Biljana Simeunović-Patić. 2017. „Eutanazija i etičke dileme – ljudsko dostojanstvo naspram svetosti života”, Zbornik radova pravnog fakulteta u Novom Sadu, god. LI (2): 317-336.
PERIODIKA Srpska politička misao 3/2020 3/2020 УДК 614.253:179.7 343-375
ç