Изабери језик:
Тема броја

ИЗ ПОЛИТИЧКЕ ИСТОРИЈЕ

ПОЛИТИЧКИ СУКОБИ ВОЈСКЕ И ЦИВИЛА У КРАЉЕВИНИ СРБИЈИ ДО 1912. ГОДИНЕ (примери за друштвену историју)

Сажетак

Чланак на више примера у распону од тридесет година указује на политичке сукобе цивила са појединцима у војсци или пак против стајаће војске као установе. Народна радикална странка се у првим годинама свог постојања противила стајаћој војсци и истицала народну војску (територијалну одбрану) као свој пројекат. Касније она доласком на власт напушта своје програмско опредељење. Од 1903. године тада створена Српска социјалдемократска странка наставила је залагање за народну војску и водила кампању против стајаће војске и милитаризма подразумевајући под њим утицај војног фактора на политички и јавни живот, превелико наоружавање и претњу по очување мира. Рад је базиран на примарним изворима као што су новински текстови и архивски документи као и на литератури.

кључне речи:

Референце

  • Архив Београда [АБ], Првостепени суд [ПС], инв. бр. 849
  • Архив Србије [АС], Министарство унутрашњих дела – Полицијско одељење [МУД-П], 1907, фасцикла 12, редни број 70.
  • Марковић, Јефрем. 1867. „Предавања војне администрације”. Војин, 2, 10. јануар; 6, 20. фебруар.
  • Марковић, Светозар. [1872] 1972. Србија на истоку. Нови Сад: Фототипско издање. Репринт, Ниш: Градина. Цитат из репринт издања.
  • Алексић, Љиљана. 1962. „Рад српске владе на зајму 1904-1906 године“. Историја XX века (IV): 141-249.
  • Вуксановић Анић, Драга. 1993. Стварање модерне српске војске: француски утицај на њено формирање. Београд: СКЗ и Војноиздавачки и новински центар.
  • Вучковић, Војислав В. 1965. „Унутрашње кризе Србије и Први светски рат“. Историјски часопис (XIV-XV): 173-223.
  • Денда, Далибор. 2014. „Српска војска у предвечерје епохе ратова 1912-1920“. У Први светски рат и балкански чвор, ур. Момчило Павловић, 423-436. Београд: Институт за савремену историју.
  • Ђорђевић, Живота. 1984. Српска народна војска. Студија о уређењу народне војске Србије 1861-1864. Београд: Народна књига.
  • Ђукић, Слободан. 2014. „Школовање српских официра у Аустро-Угарској и Немачкој у XIX и првој деценији XX века“. Војноисторијски гласник (1): 85-102.
  • Ђукић, Слободан. 2019. „Утицај официра из Хабзбуршке монархије и Пруске на стварање и развој стајаће војска у Србији у XIX веку“. Војноисторијски гласник (2): 22-46.
  • Ђукић, Слободан. 2020. „Школовање и усавршавање српских официра у Француској и Белгији у другој половини 19. и првој половини 20. века“. Војноисторијски гласник (2): 36-55.
  • Ђурђевац, Мило. 1959. „Народна војска у Србији 1861-1883“. Војноисторијски гласник (4): 78-93.
  • Зборник закона и уредаба. 1909. (61)
  • Илић, Драгутин Ј. 1909-1910. Зајечарска буна, I-II. Београд.
  • Јовановић, Слободан. 1934. Влада Милана Обреновића, III. Београд: Геца Кон.
  • Кацлеровић, Триша. 1951. Крагујевачки кравал. Језива погибија радника. Београд.
  • Кацлеровић, Триша. 1952. Милитаризам у Србији. Афере и скандали у војсци, Београд.
  • Крсмановић, Драган. 2003. „Жандармерија Краљевине Србије“. Магистарска теза. Универзитет у Београду: Филозофски факултет.
  • Лапчевић, Драгиша. [1922] 1979. Историја социјализма у Србији. Београд: Геца Кон. Фототипско издање. Репринт издање, Београд: Слово љубве. Цитат из репринт издања.
  • Лукић, Александар. 2020. Југословенска републиканска странка у политичком животу Краљевине Југославије (1920-1941). Београд: Институт за новију историју Србије.
  • Љушић, Радош. 1986. Кнежевина Србија (1830-1839). Београд: САНУ.
  • Марковић, Радосав. 1957. Војска и наоружање Србије кнеза Милоша. Београд: САНУ.
  • Милошевић, Раша. 1923. Тимочка буна 1883. Београд.
  • Митровић, Андреј. 2004. Стране банке у Србији 1878-1914. Београд: СКЗ.
  • Недељковић, Милорад. 1909. Историја српских државних дугова. Београд.
  • Петровић, Ненад Ж. 2019. „Војнокривични закони у Србији до Првог светског рата (утицај страних искустава)“. Војноисторијски гласник (2): 47-69.
  • Петровић, Ненад Ж. 2020. Различита правна питања у Војсци Србије XIX века. Београд: Задужбина Андрејевић.
  • Раденић, Андрија. 1988. Радикална странка и Тимочка буна, 1-2. Зајечар.
  • Ратковић Костић, Славица Б. 2007. Европеизација Српске војске 1878-1903. Београд: Војноисторијски институт.
  • Станојевић, Драгиша. 1891. Глухо доба у Радикалној странци, Београд.
  • Тимочка буна 1883. Грађа, 1-6. 1954-1986. Београд: Архив Србије.
  • Туцовић, Димитрије. 1950. Изабрани списи, II. Београд.
  • Службени војни лист. 1883. 8. јануар.
  • Самоуправа. 1881. 8. јануар.
  • Српска стража. 1895. 16. октобар.
  • Устави Кнежевине и Краљевине Србије 1835-1903. 1988. Београд: САНУ.
  • Martinov, Zlatoje. 2013. Sloboda kao ponornica. Republika 1907-2013. Beograd: Respublica.
  • Perović, Latinka. 1988. Planirana revolucija. Beograd: Rad.
  • Petrović, Nenad Ž. 2016. Dobra stara cenzura. Sloboda štampe u Srbiji 1870-1914. godine, Zemun: Mostart.
периодика Политичка ревија 2/2021 2/2021 УДК 355(497.11)“1869/1912“ 327-347