Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ПОЛИТИЧКИ ПОГЛЕД НА ПРАВО И ДРЖАВУ РАДОМИРА ЛУКИЋА

Сажетак

У другој половини двадесетог века, по снази промишљања, дубини анализе, али и заокружености излагања, неизбежно се намеће дело професора Радомира Лукића. Мера утицаја Лукићевих промишљања о држави и праву, како на наше правне посленике, тако и на саму правну теорију у нас у другој половини 20. века, као и оригиналност и дубина његовог научног опуса, захтева посвећивање веће пажње питањима којима се бавио. Радознали и свестрани Лукићев дух се окушао у читавом низу области. Бавио се теоријом права, методологијом права, филозофијом права, али и социологијом. Лукић је исказао и интересовање за једну, поприлично неистражену област у нашој правној науци до тада, област политике и њеног утицаја на право и државу. Ово његово занимање, на жалост, није резултирало стварањем једног систематског, свеобухватног дела којим би обухватио ову надасве занимљиву проблематику. Имајући у виду значај Лукићевог стваралачког опу­са, неопходно је критички анализирати ове његове ставове који се односе на разматрање односа политике са правом и државом, схваћеном кроз призму права, и њихове међусобне утицаје, као и давање оцене и одређивање места овог дела његовог стваралаштва са становишта савремене теорије права.

кључне речи:

Референце

  1. Лукић, Радомир Д, Методологија права, Сабрана дела, Том 5, БИГЗ, Београд, 1995.
  2. Лукић, Радомир Д, О појму социологије права, Архив за правне и друштвене науке, XXI, Свеска 3, Правни факултет у Београду, Београд, 1941.
  3. Лукић, Радомир Д, Појам теорије права, Зборник за теорију права, I/1978, САНУ, Београд, 1978.
  4. Лукић, Радомир Д, Политичка теорија државе, Сабрана дела, Том 10, БИГЗ, Београд, 1995.
  5. Лукић, Радомир Д, Право и политика, у књизи Adolf Bibič, Pavle Novosel, Politička znanost: Predmet i suština /Politička znanost: metode, Naprijed, За­греб.
  6. Лукић, Радомир Д, Право као средство политике, у Усмеравање друштвеног развоја у социјализму, Седма сила, Београд.
  7. Поповић Милијан, Општа мисао о праву Радомира д. Лукића, предговор, у књизи Радомир Лукић, Обавезујућа снага правне норме и проблем објективног права, Сабрана дела, Том 1, Београд, БИГЗ,1995.
  8. Harris, J.W, Legal Philosophies, Butterworths, London Edinburgh Dublin, 2000.
  9. Hunt, Alan, Marxist theory of law, у књизи A companion to philosophy of law and legal theory, Blackwell Publishing, Oxford, 2003.

   

периодика Српска политичка мисао 4/2013 УДК 340.12 Lukić R. 273-285