Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ПОЛИТИЧКЕ ЕЛИТЕ У СРБИЈИ – ОД ПАРТОКРАТИЈЕ ДО ПЛУТОКРАТИЈЕ

Сажетак

Предмет истраживања овограда биће феномен политичких елита у Републици Србији. Проблемска ситуација биће концентрисана око питања: како партократски политички систем својим институционалним решењима у пракси омогућава плутократизацију политичких елита и њихоео измештање у водећу кла­су? Значај овог рада огледа се у анализи утицаја институционалних аномалија на стварање непожељних друштвених појава које доводе до раслојавања, конфликата и структуралних потреса. Аутор на крају рада износи и известан предлог мера, које би могле да допринесу уклањању или бар ублажавању аномичних стања у друштву по овом питању. Методе којима се аутор у истраживању бави јесу: метод посматрања, метод генерализације, метод анализе садржаја, упоредни метод.

кључне речи:

Референце

  1. Јовановић, Слободан: О суверености, Градина, Ниш, 1996.
  2. Kasapović, Mirjana: Demokratska tranzicija i političke stranke, Fakultet političkih znanosti, Zagreb, 1996.
  3. Knežević, Miloš: Podeljena moć, NSPM, Beograd, 2006.
  4. Кнежевић, Милош: Жамор кризе, Београд, 2008.
  5. Colas, Dominique: Sociologie politique, Press Universitaires de France, Paris, 1994.
  6. Крстић, Зоран: Политичка моћ и улога парламента у парламентарним системима: Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  7. Orlović, Slaviša: Politički život Srbije – između demokratije i partokratije, Službeni glasnik, Beograd, 2008.
  8. Antonić, Slobodan: “Elita”, Sociološki rečnik, Zavod za udžbenike, Be­ograd, 2007.
  9. Bosanac Milan, Mandić Oleg, Petković Stanko: “Plutokracija”, Riječnik sociologije i socijalne psihologije, Informator, Zagreb, 1977.
  10. Ђурковић, Миша: “Транзиција без трансформације или како je у Србији од номенклатуре настала елита”, Национални интерес, 3/2010, стр. 307-328, Институт за политичке студије, Београд, 2010.
  11. Inđić, Trivo: “Plutokratija”, Sociološki leksikon, Savremena administra­cija, Beograd, 1982.
  12. Inđić, Trivo: “Elita”, Sociološki leksikon, Savremena administracija, Be­ograd, 1982.
  13. Марковић Ж. Драган: “Перспективе демократизације отуђене поли­тичке власти”, Политичка ревија, 1/2010, стр. 131-146, Институт за политичке студије, Београд, 2010.
  14. Матић, Петар: “Будућност институционализма –  процеси и промене у XXI веку”, Политичка ревија, 2/2010, стр. 49-64, Институт за по­литичке студије, Београд, 2010.
  15. Митровић, Љубиша: “Нова буржоазија и њена елита у друштву периферног капитализма”, Национални интерес, 3/2010, стр. 249-268, Институт за политичке студије, Београд, 2010.
  16. Митровић, Милован: “Разарање друштва и нове српске елите”, На­ционални интерес, 3/2010, стр. 147-170, Институт за политичке студије, Београд, 2010.
  17. Ракић, Миле: “Корупција као одраз стања безбедности Републике Србије”, Политичка ревија, 3/2010, стр. 359-378, Институт за поли­тичке студије, Београд, 2010.
  18. Станковић, Владан: “Партократија међу демократским институцијама Републике Србије”, Политичка ревија, 3/2009, стр. 17-26, Инсти­тут за политичке студије, Београд, 2009.
  19. Станковић, Владан: “Друштвене елите у Србији преображај и проходност у последњих двадесет година”, Национални интерес, 3/2010, стр. 469-490, Институт за политичке студије, Београд, 2010.
  20. Stojiljković, Zoran: “Političke partije i politička participacija slučaj Sr­bija”, Godišnjak Fakulteta političkih nauka u Beogradu, FPN, Beograd, 2007.
  21. Суботић, Драган: “Одлучивање у политичким странкама”, Политичка ревија, 1/2007, стр. 79-118, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
  22. Титов, Владимир Николаевич: «Политическая элита и проблемы политики», Социологические исследования, N° 7/98, стр. 109-115, Ежемесячный научный и общественно-политический журнал Российской Академии наук, Москва, 1998.
  23. Цветићанин, Невен: «Процес конституисања политичке и друштвене елите у српском друштву проблем легитимитета и флуктуирајућег легитимитета», Национални интерес, 3/2010, стр. 107-146, Институт за политичке студије, Београд, 2010.
  24. Zuckerman, Alan: “The concept of Political elite”, The Journal of Po­litics, N° 39/1977, 324-344, Southern Political Science Association, Cambridge, 1977.
  25. Среда 18. јуни 2008: “Београд у пакету или избори”, Политика, стр.1.
  26. Среда 18. јуни 2008: “Почела подела ресора у проевропској влади”, Политика, стр. 6.
  27. Недеља 22. јуни 2008: “Почели преговори ЗЕС-а и коалиције око СПС-а”, Политика, стр. 7.
  28. Четвртак 26. јуни 2008: “Социјалистима и царина”, Политика, стр. 1.
  29. Петак, 27. јуни 2008: “Треба нам опипљив резултат за шест месеци”, Политика, стр. 7.
  30. Уторак, 5. април 2011: “Јуре око фотеље”, Вечерње новости, стр. 3.
  31. Уторак, 5. април 2011: “Странке превише владају”, Вечерње ново­сти, стр. 3.
  32. Bojan Bednar: “Kako stranke u Srbiji postaju sve bogatije iz drugog ugla”, http://www. dragas5.dragas.biz/index.php?option=com_content&view=article&id=5043:kako-stranke-u-srbiji-postaju-sve-bogatije&catid=68:drutvo&Itemid=85
  33. http://www.politika.rs/mbrike/Politika/Stranke-u-tajnom-zagrljaju-tajkuna.lt.html
периодика Политичка ревија 2/2011 УДК 316.344.42:316.334.3(497.11) 93-108