Изабери језик:
Тема броја

ТЕОРИЈА ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИЧКА ФИЛОЗОФИЈА

ПОЛИТИЧКА ПОБЕДА У РАТУ: ОРУЖАНЕ СНАГЕ И СИНДРОМ „ИЗГУБЉЕНЕ ПОБЕДЕˮ

Сажетак

Аутор у овом чланку истражује значење појма победа у рату и детерминише два различита значења – војна и политичка победа. Циљ рада је да укаже на могуће дуготрајне практичне последице потенцијалне семантичке дивергенција између ове две врсте победе у рату, иако су оне веома блиско повезане. Како је природа рата нужно политичка, једина смислена победа у рату јесте политичка победа, тј. победа којом се остварује кључни политички циљ рата, а то је стварање бољег, прихватљивог и одрживог мира за победника. У случајевима када се противник „самоˮ војнички порази, али пуна политичка победа изостане, појављује се феномен „изгубљене победеˮ, тј. војничке победе која се никако не може капитализовати у миру/примирју које следи и која се по правилу у том периоду и „губиˮ. Поред тога, таква „празнаˮ и пирова војничка победа по правилу генерише огроман историјски терет за нацију-победника, који може представљати озбиљан политичко-културни баласт деценијама, ако не и вековима. Аутор закључује да је неопходно развијање свести, како у сфери политике тако и код високих војних официра, о нужно политичкој природи и логици рата која мора да диктира све одлуке током оружаног сукоба и која условљава оправданост употребе војне силе у рату.

кључне речи:

Референце

  • Babić, Jovan. 2005. Moral i naše vreme. Beograd: Službeni glasnik.
  • Babić, Jovan. 2008. “The Structure of Peace.” Filozofski godišnjak 21 (1): 189‒198.
  • Babić, Jovan. 2016. “Ethics of War as a Part of Military Ethics.” In Didactics of Military Ethics, edited by Thomas Elssner and Reinhold Janke, 120‒126. Leiden: Brill-Nijhoff.
  • Bauman, Zigfrid. 2009. Fluidni život. Novi Sad: Mediterran Publishing.
  • Bobbitt, Phillip. 2008. Terror and Consent: The Wars for the Twenty-First Century. Knopf E-Book.
  • Brick, Joe. 2018. “The Military Profession: Law, Ethics, and the Profession of Arms.” In Redefining the Modern Military: The Intersection of Profession and Ethics, eds. Nathan K. Finney and Tyrell O. Mayfield, 40‒54. Annapolis: Naval Institute Press.
  • Burke, Edmund. 2004. Reflections on the Revolution in France. London: Penguin Books.
  • Clausewitz, Carl von. 1976. On War. Princeton: Princeton University Press.
  • Echevarria, Antulio J. II. 2003. Globalization and the Nature of War. Carlisle: Strategic Studies Institute.
  • French, Shannon E. 2003. The Code of the Warrior: Exploring Warrior Values Past and Present. Lanham: Rowman and Littlefield.
  • Guang Qian, Peng. 2012. “The Twenty-First Century War: Chinese Perspectives.” In The Oxford Handbook of War, eds. Yves Boyer and Julian Lindley-French, 287‒301. Oxford: Oxford University Press.
  • Hantington, Semjuel P. 2004. Vojnik i država. Beograd: Centar za studije Jugoistočne Evrope, Fakultet političkih nauka, Diplomatska akademija.
  • Jerotić, Vladeta. 2002. „Rat i pravoslavlje.ˮ U Teorija politike – rider, priredio Dragan Simeunović, 282‒287. Beograd: Udruženje nauka i društvo.
  • Kajtez, Ilija. 2019. Sociologija. Beograd: MC Odbrana.
  • Kajtez, Ilija. 2021. „Filozofsko poimanje državne vlasti (društvene moći) i vojske (oružane sile).ˮ Vojno delo 73 (3): 9‒20. doi: https://doi.org/10.5937/vojdelo2103009K.
  • Kopli, Gregori R. 2008. Umetnost pobede: kako društva opstaju i napreduju. Beograd: Službeni glasnik/Fakultet bezbednosti.
  • Kreveld, Martin van. 2010. Transformacija rata. Beograd: Službeni glasnik, Fakultet bezbednosti.
  • Lincoln, George A. 1954. “The Nature of War.” Naval War College Review 7 (2): 1‒20.
  • O’Meara, Richard. 2013. “Jus Post Bellum – War closure in the 21st century.” In Routledge Handbook of Ethics and War – Just war theory in the twenty-first century”, eds. Fritz Allhoff, Nicholas G. Evans and Adam Henschke, 105‒119. New York/London: Routledge Taylor and Francis Group.
  • Orend, Brian. 2007. „Just Post Bellum: The Perspective of a Just-War Theorist.ˮ Leiden Journal of International Law 20 (3): 571‒591. doi: doi.org/10.1017/S0922156507004268.
  • Pinker, Steven. 2001. The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined. New York: Viking.
  • Pollard, Emily. 2013. “The Place of Jus Post Bellum in Just War Considerations.” In Routledge Handbook of Ethics and War – Just war theory in the twenty-first century, eds. Fritz Allhoff, Nicholas G. Evans and Adam Henschke, 93‒104. New York/London: Routledge Taylor and Francis Group.
  • Rodin, David. 2008. “Two Emerging Issues of Jus post Bellum: War Termination and the Liability of Soldiers for Crimes of Aggression.” In Just Post Bellum: Towards a Law of Transition from Conflict to Peace, eds. Carsten Stahn and Jann K. Kleffner, 56‒76. The Hague: Asser Press.
  • Shanks-Kaurin, Pauline. 2018. “Questioning Military Professionalism.” In Redefining the Modern Military: The Intersection of Profession and Ethics, eds. Nathan K. Finney and Tyrell O. Mayfield, 26‒39. Annapolis: Naval Institute Press.
  • Stanar, Dragan. 2019. Pravedan rat: između apologije i obuzdavanja rata. Beograd: Dobrotoljublje.
  • Stanar, Dragan. 2021a. Etika međunarodne politike. Beograd: Dobrotoljublje.
  • Stanar, Dragan. 2021b. „Mir kao svrha vojske.ˮ Vojno delo 73 (3): 36‒47. doi: doi.org/10.5937/vojdelo2103036S.
  • Starčević, Srđan V. i Srđan Blagojević. 2017. „Kreveldov spor sa Klauzevicem – da li je smisao rata politički?ˮ Srpska politička misao 56 (2): 117‒134.
  • Starčević, Srđan, Ilija Kajtez i Goran Vukadinović. 2016. „Rat u središtu političkog – aktuelnost Šmitovog pogleda na rat.ˮ Vojno delo 68 (1): 102‒121. doi: https://doi.org/10.5937/vojdelo1701232S.
  • Šmit, Karl. 2002. „Pojam političkog: Prijatelj – neprijatelj.ˮ U Teorija politike – rider, priredio Dragan Simeunović, 271‒277. Beograd: Udruženje nauka i društvo.
  • Waldman, Thomas. 2010. “Politics and War: Clausewitz’s Paradoxical Equation.” Parameters: Journal of the US Army War College 40 (3): 1‒13. doi:  doi.org/10.55540/0031-1723.2541.
  • Whetham, David. 2011. “The Just War Tradition: A Pragmatic Compromise.” In Ethics, Law and Military Operations, eds. David Whetham, 65‒89. Basingstoke: Palgrave MacMillan.
периодика Српска политичка мисао 3/2022 3/2022 УДК 355.01 119-135