Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ И ИЗБОРИ У СРБИЈИ 2012. ГОДИНЕ

ПОЛИТИЧКА ИНСТИТУЦИЈА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ У СИСТЕМУ ВЛАСТИ СРБИЈЕ

Сажетак

Циљ овог рада је да на основу Устава Републике Србије као и Закона о председнику Републике, али и поли­тичке праксе и реалног политичког живота Србије, опише и утврди какав положај и какву улогу заузима шеф државе у њеном систему власти. У првом де­лу рада бавићемо се проблемом одређења карактера система власти у Србији, кроз супротстављање два става. Један заступа група аутора која сматра да је систем власти у Србији парламентарни, а друга група је она која истиче да је он полупредседничког типа. У другом делу рада бавићемо се надлежностима пред седника републике које му гарантује Устав Републике Србије, али и положајем и улогом коју му у систему обезбеђује реалан политички живот.

 

кључне речи:

Референце

  1. Анојчић Ивана, „Председник и премијер – моћ и овлашћења“, По­литика Online, 03.2012, http://www.politika.rs/rubrike/Politika/Predsednik-i-premijer-moc-i-ovlascenja.lt.htmi
  2. Буџак Горан, „Уставна овлашћења председника републике и парла­мента у актуелним политичким системима Француске и Србије“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, бр. 1/2005. стр. 65-80.
  3. Elgie Robert and McMenamin Iain, “Semi-presidentialism and Democ­ratic Performance”, Japanese Journal of Political Science, Cambridge University Press, no. 9, 2008, стр. 323-340.
  4. Elgie Robert, “Semi-presidentialism, Cohabitation and Collapse of Elec­toral Democracies, 1990-2008”, Government and Opposition, vol 45. no. 1, Blackwell Publishing, Oxford, 2010.
  5. Elgie Robert (Ed.), Semipresidentialism in Europe, Oxford University Press, Oxsford, 1999.
  6. Гоати Владимир, Политичке партије и партијски систем, Центар за мониторинг ЦЕМИ, Подгорица, 2007.
  7. Јовановић Милан, Политичке институције у политичком систему Србије, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  8. Лишанин Младен, „Нормативни и стварни модел креирања и реализације спољне политике у политичком систему Србије (1)“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, бр. 4/2010.
  9. Миленковић Дејан, „Стање политичких институција у Србији и њихов утицај на креирање и вођење јавних политика“, у Јавне полити­ке Србије (приредио: Милан Подунавац), Фондација Heinrich Böll, регионална канцеларија за Југоисточну Европу у Београду, Београд, 2011.
  10. Орловић Славиша, Политички живот Србије између партократије и демократије, ЈП Службени гласник, Београд, 2008.
  11. Павловић Душан, Станојевић Иван, „Политичке институције и економска политика: анализа законских решења“, у Јавне политике Србије (приредио: Милан Подунавац), Фондација Heinrich Böll, регионална канцеларија за Југоисточну Европу у Београду, Београд, 2011.
  12. Пејић Ирена, „Полупредседнички систем и могућност кохабитације“, Теме, бр. 1, Ниш, 2007.
  13. Пејковић Марко, „Положај шефа државе у политичком систему Србије“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, бр. 3/2010.
  14. Shugart Matthew S0berg, Semi-Presidential Systems: Dual Executive and Mixed Authority Patterns, 2005, od.dk/files/semi-presidentialism.pdf
  15. Shugart Mathew Sobert, Carey John, Presidents and Assamblies: Con­stitutional design and Electoral Dynamics, Cambrige University Press, 1992.
  16. Siaroff Alan, “Comparative presidencies: The inadequacy of the presi­dential, semi-presidential and parliamentary distinction”, European Journal of Political Research, 42(3), 2003, pp. 287-312.
  17. Устав Републике Србије
  18. Владисављевић Небојша, „Демократија и полупредседнички систем у Србији данас“ у Јавне политике Србије (приредио: Милан Подунавац), Фондација Heinrich Böll, регионална канцеларија за Југоисточну Европу у Београду, Београд, 2011.
  19. Владисављевић Небојша, „Системи са непосредно изабраним председником, наслеђе старог режима и нови устав“, Призма, ЦЛДС, Бе­оград, 2003.
  20. Закон о председнику Републике, Службени гласник Републике Србије, бр. 111/07.
периодика Политичка ревија 3/2012 УДК: 342.511/.516(497.11) 113-130