Изабери језик:
Тема броја

ИЗАЗОВИ И ДИЛЕМЕ У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ

ПОЛИТИЧКА ФУНКЦИЈА СИНДИКАТА: ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ И ПРАКТИЧНА ДИМЕНЗИЈА

Сажетак

Предмет рада представља покушај теоријског и практичног одређење политичке функција савремених синдиката како би се показало да су итекако упућени на политику. У раду се заступа став да су савремени синдикати политички актер и да њихова политичка функција представља инструмент регулације њиховог односа са политичким системом. Делотворност и практична операционализација политичке функције синдиката двоструко су условљени историјским наслеђем, али и институционалном конфигурацијом актуелног политичког контекста, као и тренутном констелацијом политичке моћи. Доступни модели политичког утицаја представљају тековину досадашњег развоја односа синдиката са политичким партијама и политичким системом у целини чија примењивост зависи од капацитета синдиката и институционалног контекста њиховог деловања. У раду се указује на то да синдикати у Србији у својим документима препознају важност остваривања утицаја на јавне политике. Истовремено, немоћни су у реализацији тог циља, независно од изабраног модела политичког утицаја..

кључне речи:

Референце

  1. Линц Хуан, Степан Алфред, Демократска транзиција и консолидација, Филип Вишњић, Београд, 1998.
  2. Маринковић Дарко, „Штрајкови“, у зборнику: Синдикат и друштво у транзицији (приредио: Дарко Маринковић), Институт за политичке студије, Београд, 1995, стр. 239-256.
  3. Маринковић Дарко, „Синдикати између сциле и харибде политике“, у зборнику: Синдикати и политика (приредили: Срећко Михаиловић, Зоран Стојиљковић), Службени гласник – Центар за развој синдикализма, Београд, 2012, стр. 147-158.
  4. Милосављевић Александар, „Ревитализација савремених односа европских социјалдемократских партија и синдиката“, у зборнику: Левица у посткризном контексту (приредио: Зоран Стојиљковић), Friedrich Ebert Stiftung – Факултет политичких наука – Центар за демократију, Београд, 2013, стр. 61-69.
  5. Павловић Вукашин, Цивилно друштво и демократија, Удружење за политичке науке Србије и Црне Горе – Грађанске иницијативе – Факултет политичких наука – Чигоја штампа, Београд, 2004.
  6. Павловић Вукашин, „Држава и демократија“, у зборнику: Савремена држава – структура и социјалне функције (приредили: Вукашин Павловић, Зоран Стојиљковић), Konrad Adenauer Stiftung – Факултет политичких наука, Београд, 2010, стр. 11-48.
  7. Павловић Душан, „Рационалност и политика: један могући начин извођења концепта политике“, Политичке перспективе, Факултет политичких наука Универзитета у Београду – Факултет политичких знаности Универзитета у Загребу – Удружење за политичке науке Србије, Београд, 2011, бр. 2, стр. 63-89.
  8. Програм Савеза самосталних синдиката Србије, Београд, 2010.
  9. Програмска платформа УГС НЕЗАВИСНОСТ, Београд, 2011.
  10. Стојиљковић Зоран, „Синдикати и политика“, у зборнику: Синдикати Србије – од сукоба ка сарадњи (приредио: Срећко Михаиловић), Центар за социјалне и демократске студије – Friedrich Ebert Stiftung, Београд, 2001, стр. 11-22.
  11. Стојиљковић Зоран, Огледи из политичке социологије савременог друштва, Службени гласник, Београд, 2011.
  12. Стојиљковић Зоран, „Партнерством до демократских промена – или осам питања о изгледима за конструисање моћи запослених и синдиката“, у зборнику: Синдикати у медијима (приредио: Срећко Михаиловић), Центар за развој синдикализма – Friedrich Ebert Stiftung, Београд, 2012, стр. 127-150.
  13. Хауард Марк, Слабост цивилног друштва у посткомунистичкој Европи, Грађанске иницијативе, Београд, 2008.
  14. Careja Romana, “Are trade unions effective accounting actors“, South-East Europe Review for Labour and Social Affairs, Issue: 4/2007, стр. 83-106.
  15. Drakopoulos Stavros A., Katselidis Ioannis, “The Development of Trade Union theory and Mainstream Economic Methodology”, MPRA Paper 39239, Internet, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/39239/1/MPRA_paper_39239.pdf, 10/04/2015.
  16. Ebbinghause Bernhard, “The Siames Twins: Citizenship, Cleavage formation, and Party-Union Relations in Western Europe“, International Review of Social History 40, Supplement 3, 1995, стр. 51-89.
  17. Frege Carola, Kelly Richard, “Union Revitalization Strategies in Comparative Perspective”, European Journal of Industrial Relations, Volume 9, Number 1, 2003, стр. 7-24.
  18. Hall Peter, Soskice Davide, Varieties of capitalism: The Institutional foundations of comparative advantages, Oxford Universty Press, New York, 2001.
  19. Hyman Richard, Gumbrell-McCormick Rebecca,“Trade unions, politics and parties: is a new configuration possible?“, Transfer: European Review of Labour and Research, 16(3), 2010, стр. 315-331.
  20. Kaufman Bruce E., “The Early Institutionalists on Industrial Democracy and Union Democracy“, Journal of Labour Research, Volume XXI, Number 2, 2000, стр. 189-209.
  21. Streeck Wolfgang, “The Sociology of Labour Markets and Trade Unions“, in: The Handbook of Economic Sociology (eds. Neil J. Smelser, Richard Swedberg), Princeton Universty Press, New York, 2005, стр. 254-283.

   

периодика Српска политичка мисао 2/2017 УДК 331.105.44:32 193-208