Izaberi jezik:
Tema broja

AKTUELNO

POKUŠAJ VRŠENJA LUSTRACIJE U SRBIJI KAO OBLIK UGROŽAVANJA NJENE NACIONALNE BEZBEDNOSTI

Sažetak

U radu se razmatra pokušaj vršenja lustracije u Srbiji sa stanovišta njene nacionalne bezbednosti. Uz analizu suštinskih različitosti između Srbije i post-realsocijalističkih zemalja u kojima je ona izvršena, autor ukazuje na moguće posledice, pre svega, po nacionalnu bezbednost Srbije, da je lustracija, kao deo tranzicije, bila sprovedena na osnovu donetog Zakona o odgovornosti za kršenje ljudskih prava koji je 2013. prestao da važi.

Ključne reči:

Reference

  1. Антонић, Слободан, Милошевић: још није готово. Вукотић медиа, Београд, 2015.
  2. Бодрожић, Ђуро, „Лустрација – порекло, услови и разлози“, Политичка ревија, Институт за политичке студије Београд, бр. 1/2004, стр. 317-332
  3. Васић, Радмила, „Лустрација – услов демократског преображаја“. У зборнику Услови и стратегије демократизације (приредили Вучина Васовић, Вукашин Павловић). Југословенско удружење за политичке науке, Факултет политичких наука, Београд, 2004, стр. 323-340.
  4. Водинелић, Владимир, „Кратак инвентар и коментари заблуда о лустрацији“, Hereticus, Центар за унапређивање правних студија Београд, бр. 2/2003, стр. 56-60.
  5. Вујаклија, Mилан, Лексикон страних речи и израза (у редактури Светомира Ристића и Радомира Алексића), Просвета, Београд, 1966.
  6. Глинтић, Мирјана, Вукадиновић, Јелена, „Искуства Источне Немачке и Чешке у отварању тајних досијеа“, Страни правни живот: теорија, законодавство, пракса, Институт за упоредно право Београд, бр. 3/2011, стр 269-283.
  7. Ивошевић, Зоран, „Есеј о слободи судије, својствима независног и смислу праведног суђења“, Правни записи, Универзитет Унион, бр. (1)/2016: 55-67 doi:10.5937/pravzap0-11032
  8. Ивошевић, Зоран, „Лустрација на `српски начин`“, Hereticus, Центар за унапређивање правних студија Београд, бр. 2/2003, стр. 61-69.
  9. Клајн, Иван, Шипка, Милан. Велики речник страних речи и израза, Прометеј, Нови Сад, 2006.
  10. Матић, Милан (гл. редактор). Енциклопедија политичке културе, Савремена администрација, Београд, 1993.
  11. Мимица, Аљоша, Богдановић, Марија, (прир.) Социолошки речник, Завод за уџбенике, Београд, 2007.
  12. Поповић, Славољуб, „Основне карактеристике Закона о одговорности за кршење људских права – Закон о лустрацији“, Правни живот: часопис за правну теорију и праксу, Савез удружења правника Србије, Београд, бр. 10/2005, стр. 43-50.
  13. Радојевић, Миодраг, „Лустрација у Србији – илустрација немоћи демократских промена“, Hereticus,Центар за унапређивање правних студија Београд, бр. 2/2003, стр. 15-29.
  14. Ракић-Водинелић, Весна. „Неуспешан покушај лустрације у Србији“. У зборнику Устав – lex superior: поводом 75 година живота и 50 година научног рада Павла Николића (приредио Срђан Ђорђевић), Удружење за уставно право Србије, Београд, 2004, стр. 445-458.
  15. Речник српскохрватског књижевног и народног језика, XI, Београд: САНУ, 1981.
  16. Степанов, Радивој. „Пет фрагмената о лустрацији“, Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, књ. XXXII/2007, стр. 119-132.
  17. Тадић, Љубомир, Политиколошки лексикон, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1996.
  18. Цакић, Милан, „Лустрација у Европи и Србији: мотивација за доношење закона о лустрацији и њихове друштвене функције“, Социологија, Социолошко удружење Србије и Црне Горе, Филозофски факултет у Београду – Институт за социолошка истраживања, вол.  LII, бр. (3)/2010, стр. 285-306 DOI:10.2298/SOC1003285C
  19. Чавошки, Коста, Стефановски, Мирјана, „Лустрација: злоупотреба религиозних израза у политичком говору“, Hereticus, Центар за унапређивање правних студија, Београд, бр. 2/2003, стр. 30-40.
  20. Шуваковић, Урош, „Простор и политика: промена назива улица као резултат промене идеологије и политичке збиље – на примеру Београда“. У зборнику Друштво и простор: епистемологија простора (приредили Павле Миленковић, Снежана Стојшин, Ана Пајванчић-Цизељ), Српско социолошко друштво, Институт за упоредно право, Београд; Филозофски факултет, Нови Сад, 2015, стр. 345-362.
  21. Шуваковић, Урош, Транзиција: прилог социолошком проучавању друштвених промена, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица, 2014.
  22. Шуваковић, Урош. „Разбијање Југославије и неоколонијални положај новонасталих држава бившег југословенског простора“. У зборникуРазбијање Југославије (приредили Живојин Ђурић, Милош Кнежевић, Милан Јовановић), Институт за политичке студије, Београд, 2012, стр. 141-179.
  23. Шуваковић, Урош. „Партијска држава – могућности њеног настанка и развоја на примеру савремене Србије“, Теме, Универзитет у Нишу, вол. 33,бр. (2)/2009, стр. 663-682.
  24. Appel, Нilary. „Anti-Communist Justice and Founding the Post-Communist Order: Lustration and Restitution in Central Europe“, East European Politics and Societies, American Council of Learned Societies, Sage Journals, vol. 19,no. 3/2005, pp 379-405.
  25. Bedjaoui, Mohammed, Nouvel ordre mondial et contrôle de la légalité des actes du Conseil de sécurité, Éditions Bruylant, Bruxelles, 1994.
  26. Flere, Sergej, Klašnjek Rudi, „Was Tito’s Yugoslavia totalitarian“, Communist and Post-Communist Studies, Elsevier, vol. 47, no. 2/2014, pp 237-245.

  Izvori

  1. Народна скупштина Републике Србије, Закон о одговорности за кршење људских права, Службени гласник РС 58/2003 и 61/2003 – исправка
  2. Парламентарна скупштина Савета Европе, Резолуција 1096 (1996) „О мјерама развргавања наслеђа бивших тоталитарних комунистичких земања“. Доступно у преводу на хрватски језик на: http://www.pravnadatoteka.hr/pdf/aktualno/Rezolucija%20Vije%C4%87a%20Europe%201096.pdf
  3. Парламентарна скупштина Савета Европе, Резолуција 1481 (2006) „Еуропска унија осуђује злочине тоталитарних комунистичких режима“. Доступно у преводу на хрватски језик на: http://www.pravnadatoteka.hr/pdf/aktualno/Rezolucija%20Vije%C4%87a%20Europe%201481.pdf

   

   

PERIODIKA Politička revija 2/2017 УДК 343.278(497.11) 87-101
ç