Изабери језик:
Тема броја

Социјална политика

ПОДРШКА ПРОЦЕСИМА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ У УСТАНОВАМА ЗА ОДРАСЛЕ И СТАРИЈЕ СА ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ И МЕНТАЛНИМ ТЕШКОЋАМА

Сажетак

Деинституционализација је тесно везана са правима особа са интелектуалним и менталним тешкоћама на живот у заједници и развојем услуга у заједници којима се ови процеси подржавају. Влада Републике Србије се акционим планом у оквиру предприступних преговора за поглавље 19 обавезала да ће усвојити стратегију деинституционализације. У раду се приказују резултати истраживања који су за циљ имали утврђивање ставова запослених према деинституционализацији у шест домова за смештај одраслих и старијих са интелектуалним и менталним тешкоћама. Реч је о дмовима који су били укључени у пројект „Подршка деинституционализацији и социјалном укључивању особа са менталним потешкоћама и менталним обољењима“ (ИПА 2011) и који су оквиру њега развијали услугу становања уз подршку. Резултати истраживања су показали да запослени генерално подржавају процесе деинституционализације, при чему ниво и интезитет подршке зависе од радног места/образовања, година радног стажа и бројем похађаних обука.

кључне речи:

Референце

  • Бркић, Мирослав, „Услуге у заједници-претпоставкењ процеса деинституционализације“, Социјална политика; Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2014.
  • Републички завод за социјалну заштиту, Извештај о раду установа социјалне заштите за одрасле и старије са менталним, интелектуалним,
  телесним или сензорним тешкоћама за 2016. годину, Београд.
  • Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије, Мапирање услуга социјалне заштите у надлежности
  јединица локална самоуправе у Републици Србији, Београд, 2016. стр. 20.
  • Kozma, Agnes; Petri, Gabor, Mapping Exclusion – Institutional and Community-based Services in the Mental Health Field in Europe, Mental Health Europe, Brussels, 2012.
  • Mansell, Jim; Knapp, Martin; Beadle-Brown, Julie; Beecham Jeni, „Deinstitutionalization and Community Living – Outcomes and Costs“, Report of a European Study, 2007, Vol. 2, pp. 12.

периодика Социјална политика 2-3/2017 2-3/2017 УДК 364-785-053.9 5-17