Изабери језик:
Тема броја

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА – ОД ЗАКОНА ДО ПРАКСЕ

ПОДРШКА ПОРОДИЦИ И ПОЗИТИВНОМ РОДИТЕЉСТВУ: ПРОГРАМИ ОБУКЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЦЕ У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Сажетак

Подршка породици и позитивном родитељству значајна је за унапређење ресурса и компетенција родитеља за одгајање, васпитање, заштиту здравља, добробити и права деце. Циљ рада је идентификовање и анализа акредитованих програма обуке који се односе на подршку породици и позитивном родитељству, а доступни су професионалцима у социјалној заштити у Републици Србији како би се проценила доступност савремених знања о позитивном родитељству код стручних радника у социјалној заштити. Програми су мапирани из каталога акредитованих програма обуке о подршци породици на платформи Републичког завода за социјалну заштиту рандом. Анализирано је 15 од 37 програма обуке коришћењем деск анализе. Показало се да су програми обуке углавном усмерени на породицу као целину, док су питања родитељства слабо заступљена. За већину анализираних програма недостају транспарентни подаци о начину преношења знања и вештина професионалцима, коришћеним техникама обучавања и мониторингу. Подаци о броју обучених професионалаца и рађеним евалуационим студијама о ефектима програма актуелно нису доступни. Закључак је да програми нуде широк спектар општих знања и вештина за рад са породицама, док су специфична знања и вештине за пружање подршке и јачање компетенција родитеља за позитивно родитељство скромна. Налази се дискутују у светлу савремених теоријских приступа и истраживања и дају се смернице за унапређења у овој области.

кључне речи:

Референце

  • Жегарац, Невенка. 2017. Евалуација услуга за породице са децом са сметњама у развоју: исходи пилотирања, Београд: Универзитет у Београду, Факултет политичких наука.
  • Жегарац, Невенка. 2016. Мапирање пракси и радне снаге у области заштите деце у Србији. Београд: Центар за интеграцију младих.
  • Закон о социјалној заштити, ,,Службени гласник Републике Србије“, бр. 24/2011.
  • Правилник о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити, ,,Службени гласник Републике Србије“, бр.  42/2013.
  • Правилник о стандардима и поступку акредитације програма обуке за стручне раднике и стручне сараднике у социјалној заштити. ,,Службени гласник Републике Србије“, бр. 31/2014.
  • Правилник о организацији, нормативима и стандардима рада Центра за социјални рад, ,,Службени гласник Републике Србије“, бр. 59/2008 37/2010 39/2011-др. правилник и 1/2012-др. правилник и 51/2019.
  • Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите, ,,Службени гласник Републике Србије“, бр. 42/2013.
  • Републички завод за социјалну заштиту, Каталог акредитованих програма обуке, http://www.zavodsz.gov.rs/sr/akreditacija/katalog-akreditovanih-programa-obuke/podr%C5%A1ka-porodici/ , последњи приступ 1. март 2020.
  • Центар за права детета. 2020. Мапирање програма и услуга позитивног родитељства у Србији. Београд: Центар за права детета.
  • Antle, F. Becky, Anita P. Barbee, and Micheil Adriaaн Van Zyl. 2008. “A comprehensive model for child welfare training evaluation.” Children and Youth Services, Review 30, pp. 1063–1080.
  • Britto R. Pia, Stephen Lye, Kerri Proulx, Aisha Yousafzai, Stephen Matthews, Tyler Vaivada, Rafael Perez-Escamilla, et al. 2017. “Nurturing care: promoting early childhood development.” Lance, 389 (10064), pp. 91–102.
  • Canavan, John, Pat Dolan, and John Pinkerton. 2000. Family Support: Direction From Diversity. UK: Jessica Kingsley Publishers.
  • Canavan, John, John Pinkerton, and Pat Dolan. 2016. Understanding Family Support: Policy, Practice and Theory. UK: Jessica Kingsley Publishers.
  • Children’s Centres (2013). Competency and Capability Framework for Family Support Workers better together for children in Walsall. UK: Children’s Centres
  • Cohen, Franziska, Mareike Trauernicht, Ryanne Francot, Martine Broekhuizen, and Yvonne Anders. 2020. “Professional competencies of practitioners in family and parenting support programmes: A German and Dutch case study.” Children and Youth Services Review, Volume 116, 1-12.
  • Dolan, Pat,  Nevenka Zegarac, Jelena Arsic. 2020. “Family Support as a right of the child.” Social Work and Social Sciences Review, Vol 21, No 2, pp-8-26.
  • Dunst, J. Carl., Carol M. Trivette and Angela G. Deal, 2011. “Effects of in‐service training on early intervention practitioners’ use of family‐systems intervention practices in the USA.” Professional Development in Education, 37, 2, pp. 181-196, DOI: 10.1080/19415257.2010.527779
  • Damron-Rodriguez, Joann. 2008. “Developing Competence for Nurses and Social Workers: Evidence-based approaches to education.” State of the Science: Professional Partners Supporting Family Caregivers, Vol. 108, No. 9 – Supplement, pp. 40 – 46.
  • Institute for the Advancement of Family Support Professionals. (2018). National Family Support Competency Framework for Family Support Professionals. US: Institute for the Advancement of Family Support Professionals
  • Jones, P. Loring, Amy Okamura. 2000. “Reprofessionalizing Child Welfare Services: An Evaluation of a Title IVE Training Program.” Research on Social Work Practice, 10(5), pp. 607-621, DOI:10.1177/104973150001000504
  • Kennedy, Aileen. 2005. “Models of Continuing Professional Development: a framework for analysis.” Journal of In-service Education, Vol. 31, No. 2, pp. 235 – 250., DOI:10.1080/13674580500200277
  • Mattingly, A. Martha. 2010. Competencies for Professional Child & Youth Work Practitioners – revised 2010. US: Association for child and youth care practice & child and youth care certification board.
  • Moore,  E. Julia, Brian K. Bumbarger, and Brittany R. Cooper. 2013. “Examining adaptations of evidence-based programs in natural contexts.“ The Journal of Primary Prevention, 34(3), 147-161.
  • Relationship-based competencies to support family engagement: Overview for early childhood professionals. (2018).  US: Department of Health and Human Services, Administration for Children and Families, Office of Head Start, National Center on Parent, Family, and Community Engagement.
  • Rodrigo, Maria Jose, Ana Almeida, Christiane Spiel, and Willem Koops. 2012. “Introduction: Evidence-based parent education programmes to promote positive parenting.” European Journal of Developmental Psychology, Vol. 9, No. 1, pp. 2-10.
  • Skills for Care & Skills for Health. (2014). Common core principles and competences for social care and health workers working with people at the end of life (2nd edition).UK: Skills for Care & Skills for Health.
  • Slimani-Rolls, Assia and Richard Kiely. 2019. Exploratory Practice for Continuing Professional Development: An Innovative Approach for Language Teachers. UK: Palgrave Macmillan.
  • United Nations Children’s Fund (UNICEF), (2012). Integrated Social Protection Systems: Enhancing equity for children, UNICEF’s Social Protection Strategic Framework. UNICEF: New York
  • World Health Organization (WHO), (2016). INSPIRE: Seven strategies for ending violence against children. WHO: Geneva, https://www.who.int/publications-detail/inspire-seven-strategies-for-ending-violence-against-children , poslednji pristup 20. aprila 2020.
периодика Социјална политика 2-3/2022 23/2022 УДК 364.444(497.11) 25-44