Izaberi jezik:
Tema broja

SRPSKE TEME

POSLANIČKE GRUPE PRIJATELЈSTVA KAO OBLIK OSTVARIVANЈA PARLAMENTARNE DIPLOMATIJE NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Sažetak

U radu ćemo istražiti normativni okvir, načine formiranja i osnovne postulate funkcionisanja poslaničkih grupa prijateljstva u okviru Narodne skupštine Republike Srbije. Iako dugo prisutan u našem parlamentarnom životu, i iako je u poslednjih nekoliko saziva formiran značajan broj grupa prijateljstva u čijem radu, makar formalno, učestvuje nesrazmerno veliki broj poslanika, stiče se utisak da ovaj mehanizam parlamentarne diplomatije često ne ispunjava svoju osnovnu svrhu ostvarivanja i poboljšanja odnosa sa drugim parlamentima i stranim državama. Primarno, tema poslaničkih grupa prijateljstva i uopšte parlamentarne diplomatije u Srbiji je opterećena optužbama o angažmanu poslanika iz ličnog interesa, bilo da se radi o demonstraciji spoljnopolitičkih preferencija zarad materijalne ili političke koristi, ili da se radi o tzv. „parlamentarnom turizmu“. Iako ne možemo suditi o ličnim motivima članova parlamenta, možemo analizirati nekoliko parametara na osnovu kojih ćemo oceniti rad grupa prijateljstva: pre svega, radi se o normativnom okviru njihovog rada (koji ćemo komparirati sa karakterističnim parlamentima iz regiona i Evrope); kvantitativnim podacima učešća u radu poslaničkih grupa u okviru Narodne skupštine; i konačno, o rezultatima ovakvog angažmana.

Ključne reči:

Reference

  1. Веб сајт Народне скупштине Републике Србије, Посланичке групе пријатељства: http://www.parlament.gov.rs/narodna-skupstina-/sastav/poslanicke-grupe-prijateljstva.903.html, 27/11/2016.
  2. Веб сајт немачког Бундестага, Vorstände der Parlamentariergruppen: http://www.bundestag.de/europa_internationales/parlamentariergruppen, 27/11/2016.
  3. Вељић, Зоран, Дипломатски протокол, Службени гласник, Београд , 2004.
  4. Закон о Народној скупштини, Службени гласник РС, 9/2010.
  5. Закон о председнику Републике, Службени гласник РС, 111/2007.
  6. Закон о спољним пословима, Службени гласник РС, 41/2009.
  7. Записник са 49. Седнице Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања одржане 21. маја 2015. године, бр. 06-2/231-15, Одбор за административно-буџетска и мандатно имунитетска питања, Народна скупштина Републике Србије, Београд, 21. мај 2015.
  8. Извештај о раду одбора Народне скупштине и запослених у сектору за законодавство службе Народне скупштине, Народна скупштина Републике Србије, Београд, 2014.
  9. Извештај о раду радних тела Народне скупштине и запослених у сектору за законодавство службе Народне скупштине, Народна скупштина Републике Србије, Београд, 2016.
  10. Извештај о раду службе Народне скупштине у периоду од 11. јуна 2008. до 13. марта 2012. године, Народна скупштина Републике Србије, Београд, 2012.
  11. Noulas, George, „The Role of Parliamentary Diplomacy in Foreign Policy“, Foreign Policy Journal, October 2011.
  12. Пословник Народне скупштине Републике Србије, Службени гласник РС, 52/2010.
  13. Poslovnik Hrvatskoga sabora, Narodne novine, 81/13.
  14. Pravilnik o osnivanju i djelokrugu rada međuparlamentarnih skupina prijateljstva Hrvatskoga sabora za suradnju s predstavničkim tijelima drugih zemalja, Odbor za međuparlamentarnu suradnju, Hrvatski sabor, 04. 12. 2002.
  15. The German Bundestag and International Relations (ed. G. Rauer), Deutscher Bundestag, Berlin, 2006.
  16. Thompson, K. W., „The New Diplomacy and the Quest for Peace”, International Organization, Vol. 19, No. 3, 1965.
  17. Устав Републике Србије, Службени гласник РС, 98/2006.
  18. Fiott, Daniel, „On the Value of Parliamentary Diplomacy“, Madariaga Paper, Vol. 4, No. 7, 2011.
  19. Friedman, Thomas L., The World is Flat – A Brief History of the Twenty-first Century, Farrar, Straus and Giroux, New York, 2005.
  20. Weisglas, Frans W., de Boer, Gonnie, „Parliamentary Diplomacy“, The Hague Journal of Diplomacy, 2/2007.

   

PERIODIKA Politička revija 1/2017 УДК 342.536:341.7(497.11) 137-154
ç