Tema broja

POLOŽAJ OSOBA SA INVALIDITETOM U SRBIJI

PERSONALNA ASISTENCIJA IZ PERSPEKTIVE PRUŽALACA USLUGA

Sažetak

Položaj osoba sa invaliditetom i ostvarivanje njihovih prava umnogome je otežan delovanjem više različitih faktora: nedovoljnim poznavanjem fenomena invalidnosti, prisutnim stereotipima i predrasudama, nesprovođenjem koordinisane politi­ke unapređenja njihovog položaja i dr. Iako od početka reformi sistema socijalne zaštite nije učinjen značajniji napredak po ovim pitanjima, zasigurno je jedan od uspeha uvođenje usluge personalne asistencije. Iako je značaj ove usluge istaknut u brojnim nacionalnim i međunarodnim dokumentima, i dalje je odlikuje neravnomerna dostupnost i neinformisanost pružaoca i korisnika usluga o njenom sadržaju i postojanju. U zemljama u kojima je ova usluga razvijena, personalni asistent je osoba koja pomaže samo jednoj osobi sa invaliditetom oko poslova i aktivnosti svakodnevnog života, a na osnovu instrukcija same osobe sa inva­liditetom, čime se naglašava njena aktivna participacija. Osim toga, ova usluga istovremeno predstavlja podršku porodici. Ser­vis personalnih asistenata u Srbiji postoji od 2003. godine i u okviru pilot projekta koristilo ga je 70 korisnika u pet gradova. Stoga će u radu biti prikazani rezultati istraživanja o evaluaciji usluge personalne asistencije. Cilj rada je analiza faktora rizika za obezbeđivanje ove usluge i pravaca daljeg razvoja.

 

Ključne reči:

Reference

  1. Акциони план Савета Европе за промовисање права и пуног учешћа особа са инвалидитетом у друштву и побољшање квалитета живота особа са инвалидитетом у Европи 2006-2015, доступно на: http://www.coe.int/t/e/ social_cohesion/soc-sp/integration/02_council_of_europe_disability_action_ plan/Council_of_Europe_Disability_Action_Plan.asp
  2. Динкић Миросинка, Рајков Гордана, Огњеновић Косовка и Љубинковић Боривоје: Сервиси социјалне заштите за особе са инвалидитетом – јаз између политике и праксе. Београд: Центар за самостални живот инвалида Србије, 2008.
  3. Добровољни Европски оквир квалитета за социјалне услуге, COM (2011), доступно на: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/pdf/20111220_1_en.pdf
  4. Европска комисија: Извештај о напретку Србије за 2012. годину: радни документ особља Комисије, доступно на: http://www.seio.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/izvestaj_napredak_2012.pdf
  5. Европска стратегија за особе са инвалидитетом 2010-2020, доступно на: http://eurolex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:EN:PDF
  6. Закон о потврђивању конвенције о правима особа са инвалидитетом, Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори, 42/2009.
  7. Закон о потврђивању УН Конвенције о правима ОСИ, Службени гласник РС 42-09.
  8. Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању ОСИ, Службени гласник Републике Србије бр. 36-09.
  9. Закон о социјалној заштити, Службени гласник РС бр. 24/2011.
  10. Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом Србије, Службени гласник Републике Србије бр. 33/06.
  11. Искуство самосталности. Београд: Центар за самостални живот инвалида Србије, Институт за економска и социјална истраживања, 2005.
  12. Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите, Службени гласник РС бр. 42/2013.
  13. Стратегија развоја социјалне заштите, Службени гласник Републике Србије бр. 108 /05.
  14. Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији, Службени гласник Републике Србије бр.55/05. и  Исправка 71/05.  и 01/07.
  15. Стратегија за смањење сиромаштва Србије, Влада Републике Србије 2003.
  16. Тематски извештај, Право особе са инвалидитетом да живи независно и буде укључен/а у заједницу, 2012, доступно на: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1917847#P418_63798
  17. Crewe, N. M. Zola, I. K. (eds.) Independent Living for Physically Disabled People. San Francisco: Jossey-Bass, 1983.
PERIODIKA Socijalna politika 2/2015 УДК 364.6-056.24/.26-78(497.11) 65-82
ç