Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

PERCEPCIJA DRUGOSTI KAO POLITIČKOG NEPRIJATELJA – AMTISEMITIZAM U HRVATSKOJ ŠTAMPI PRVE POLOVINE 20. VEKA

Sažetak

Predmet analize rada je ispitivanje fenomena neprijatelja kod hrvatskih nacionalista u prvoj polovini 20. veka kao jednog od najznačajnijih pitanja za ustaško poimanje konsolidacije hrvatskog identiteta u eksternom i internom funkcionisanju Nezavisne države Hrvatske. Cilj rada je da prikažemo razvoj antisemitizma među hrvatskim političarima od neprijatelja hrvatstva do „smrtnog neprijatelja“ svih Hrvata. Ovaj ideacioni razvoj definiše političko polje u kojem su se dešavala nasilja, masovni progoni i genocid. Na žalost, analiza i zakljuci ne garantuju nestanak antisemitizma u budućnosti na prostoru Hrvatske.

Ključne reči:

Reference

  1. Bogdan, Ivo, Dr Ante Pavelić riešio je hrvatsko pitanje, Europa, Zagreb, 1942.
  2. Bonifačić, Antun, „Između Jupitera i Marsa, Hrvati su krvavo platili povezanost s Europom, ali su s legendarnom vjernošću izvršili svoju građansku dužnost“, Spremnost, Zagreb, 9. siječnja 1944.
  3. Bozanić, Antun, Biskup Mahnić. Pastir i javni djelatniku Hrvata, Kršćanska sadašnjost, Zagreb – Krk, 1991.
  4. Budak, Mile, Pripovijetke, Ratno roblje , Matica hrvatska, Zagreb,
  5. Gavrilović, Darko, U vrtlogu nacionalizmaStjepan Radić i SrbiSvetozar Pribićević i Hrvati, Stylos, NoviSad, 2007.
  6. Goldstein, Ivo, „Antisemitizam u Hrvatskoj, Korijeni, pojava i razvoj antisemitizma u Hrvatskoj“, у зборнику, Antisemitizam, Holokaust, Antifašizam, (priredio, Ognjen Kraus), Zagreb, 1996.
  7. Goldstein, Ivo, Holokaust u Zagrebu, Novi Liber, Zagreb, 2001.
  8. Goldstein, Ivo, Židovi u Zagrebu, 1918-1941, Novi liber, Zagreb 2004.
  9. Gross, Mirjana, „O društvenim procesima u sjevernoj Hrvatskoj u drugoj polovici 19.stoljeća“, у зборнику, Društveni razvoj u Hrvatskoj (od 16. stoljeća do početka 20. stoljeća), (priredila, Mirjana Gross) Zagreb, 1981.
  10. Екмечић, Милорад, Стварање Југославије 1790-1918, књ.2, Просвета, Београд, 1989.
  11. Kalebić, Duško, “Pravaštvo i Ustaštvo”, Hrvatska smotra, Zagreb, br. 7–8 /1942.
  12. Kisić Kolanović, Nada, „Islamska varijanta u morfologiji kulture NDH 1941-1945, Časopis za suvremenu povijest, Zagreb, br.1/2007.
  13. Knežević, Đurđa, „The Enemy Side of National ideologies, Croatia at the end of 19th Century and in the first half of 20th Century“, Pride and Prejudice, National Stereotypes in 19th and 20th Century Europe East and West, (приредио L. Kontler), Budapest, 1995.
  14. Кољанин, Милан, Јевреји и антисемитизам у Краљевини Југославији 1918-1941, Институт за савремену историју, Београд, 2008.
  15. Koš, Julija, „Nezavisna Država Hrvatska, Osvrt iz današnjice“, u zborniku Holokaust, ljudska prava i obrazovanje, (priredio Ognjen Kraus), Židovska općina Zagreb, Zagreb, 2006.
  16. Mužić, Ivan, Stjepan Radić u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1990.
  17. Oršanić, Ante, Ustaštvo kao društveni pokret, Zagreb, 1942.
  18. Pavelić, Ante, Putem hrvatskog državnog prava; Članci, govori, izjave, 1918-1929, (Djela, br. 4), Domovina, Madrid,
  19. Pekić, Petar, Postanak Nezavisne Države Hrvatske. Borba za njeno oslobođenje i rad na unutrašnjem ustrojstvu, Hrvatska knjiga, Zagreb, 1942.
  20. Radić, Stjepan, Uzničke uspomene, II dio, Tiskara braće M. Popovića, Novi Sad, 1903.
  21. Radić, Stjepan, Govori u Hrvatskom saboru, Narodne novine, Dom i svijet, Zagreb, 1996.
  22. Radić, Stjepan, „Židovstvo kao negativni element kulture“, Hrvatsko kolo, Zagreb, 1906, preštampano u Zagrebu
  23. Schmitt, Carl, The Concept of the Political,University of Chicago Press, Chicago, 1996.
  24. Starčević, Ante, Izabrani spisi, HIBZ, Zagreb, 1943.
  25. Стојановић, Ђорђе, „Идеациона формулација непријатеља, случај Србије“, у зборнику, Нације, држава и дијаспора на простору бивше Југославије, (приредили, Дарко Гавриловић, Љубиша Деспотовић), Institute for Historical Justice and Reconciliation, Центар за историју, демократију и помирење, Fakultet za evropske pravno-političke studije, Sremska Kamenica 2010.
  26. Стојановић, Ђорђе, Гавриловић, Дарко, „Од модерне парадигме вођства ка пост-модерној парадигми вођства“, Српска политичка мисао, Институт за политичке судије, Београд, број1/2011.
  27. Brzopisni Zapisnici Prvog zasjedanja Hrvatskog Državnog Sabora za 1942, Zagreb 1942.
  28. Државни архив у Загребу, фонд број 252, кутија 1.
  29. Извештај, Јавна берза рада, Подружница Бања Лука, бр. 215, од 3.10.1945, Упућено Окружној управи јавних добара, Бања Лука. Архив Републике Српске.
  30. Извештаји, Котарска Област Бања Лука број 7879/42, Котарска област Кључа Број 2773/42, Котарска област Приедор Број 4158/42, Котарска област Сан. Мост Број 3576/42. Архив Републике Српске.
  31. Усташки Стожер за Бос. Хрватску Каб. бр. 405-41, 24.4. 1941. Конфискација радио апарата у власништву Јевреја је извршена 1941. Архив Републике Српске.
  32. Narodne novine, Zagreb, 1938.
  33. Nova Hrvatska, Zagreb, 1943.
  34. Ustaša, Zagreb, 1941.
  35. Hrvatska Krajina, Banja Luka, 1941.
  36. Hrvatska mladost, Zagreb, 1944.
  37. Hrvatski list, Zagreb, 1941.
PERIODIKA Srpska politička misao 1/2015 УДК 323.12(497.13)(=411.16)“1918/1941“ 239-256
ç