Изабери језик:
Тема броја

СТАРЕЊЕ И СТАРИ – ПОЛИТИКА ПРЕМА СТАРИМА: ПРОБЛЕМИ И ИЗАЗОВИ

ПЕНЗИЈСКИ СИСТЕМИ И ПОЛИТИКЕ – КАРАКТЕРИСТИКЕ, РИЗИЦИ И ПРАВЦИ РАЗВОЈА

Сажетак

Предмет рада је преглед постојећих система пензијског осигурања, анализа њихових основних карактеристика, као и процена ризика којима су они изложени. Циљ рада је упоредна анализа ризика и изазова са којима се суочавају креатори пензијских политика у сферама јавног и приватног пензијског осигурања, као и опцијa за превазилажење „кризе пензијског осигурања“. Постојећи и будући демографски и економски трендови указују на неизбежност даљих пензијских реформи, најмање на два нивоа. Први ниво јесу реформе унутар јавног система пензијског осигурања, а други ниво јесте његово (ре)позиционирање у односу на приватно пензијско осигурање. Дилема о опстанку јавног осигурања ће све мање представљати дилему његовог монополског функционисања, а све више ће представљати дилему о нивоу до ког ће он гарантовати сигурност популацији старих.

кључне речи:

Референце

  1. Аполте, Томас, „Старосна пензија“, у зборнику: Лексикон социјалне тржишне привреде – економска политика од А до Ш (приредили: Ролф Х. Хасе, Херман Шнајдер, Клаус Вајгелт), Фондација Конрад Аденауер, Београд, 2005.
  2. Barr, Nicholas, „Мировинске реформе: митови, истине и стратегијски избори“, Ревија за социјалну политику, Правни факултет Свеучилишта у Загребу, Загреб, бр. 3-4/2002.
  3. Васиљевић, Бранко, „Реформе пензијског система и улога финансијског тржишта“, у зборнику: Социјална политика и социјалне реформе (приредили: Дренка Вуковић и Ана Чекеревац), Факултет политичких наука, Београд, 2007.
  4. Вуковић, Дренка, „Координација пензијских система у земљама Европске уније“, у зборнику: Социјална политика и социјалне реформе (приредили: Дренка Вуковић и Ана Чекеревац), Факултет политичких наука, Београд, 2007.
  5. Вуковић, Дренка, Социјална политика Европске уније, Факултет политичких наука, Београд, 2011.
  6. Вуковић, Дренка, Социјална сигурност, Факултет политичких наука, Београд, 2009.
  7. Динкић, Миросинка, „Реформа пензијско-инвалидског осигурања у Југославији“, Социјални рад и социјална политика, Факултет политичких наука, Београд, бр. 3/1997.
  8. European Commission, The 2012 Ageing Report – Economic and Budgetary Projections for the 27 EU Member States (2010-2060), European Union, Brussels, 2012. http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-2_en.pdf
  9. Зриншчак, Синиша, „Активно старење, родна равноправност и социјална укљученост“, Ревија за социјалну политику, Правни факултет Свеучилишта у Загребу, Загреб, бр. 1/2012.
  10. OECD, Mandatory private expenditures on old age and survivors cash benefits, in % GDP, 2014. http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SOCX_AGG,
  11. OECD, Pensions at a Glance 2013: OECD and G20 Indicators, OECD Publishing, 2013. http://dx.doi.org/10.1787/pension_glance-2013-en
  12. OECD, Public expenditures on old age and survivors cash benefits, in % GDP, 2014. http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SOCX_AGG
  13. Opielka, Michael, „Институције, интереси и идеје у дебатама о пензијама – поређење Немачке и Швајцарске“, у зборнику: Социјална политика и социјалне реформе (приредили: Дренка Вуковић и Ана Чекеревац), Факултет политичких наука, Београд, 2007.
  14. Перишић, Наталија, Социјална сигурност између државе и тржишта – докторска дисертација, Факултет политичких наука, Београд, 2012.
  15. Перишић, Наталија, „Транзиција у пост-социјалистичким земљама – стратегија реформи система пензијског осигурања“, Социјална мисао, Социјална мисао и Републички завод за социјалну заштиту Србије, Београд, бр. 3/2009.
  16. Pestieau, Pierre, The Welfare State in the European Union – Economic and Social Perspectives, Oxford University Press, New York, 2006.
  17. Пуљиз, Владо, „Мировински сустав“, у зборнику: Социјална политика Хрватске (приредили: Владо Пуљиз, Гојко Бежован, Тео Матковић, Зоран Шућур, Синиша Зриншчак), Правни факултет Свеучилишта у Загребу, Загреб, 2008.
  18. Ракоњац Антић, Татјана, Пензијско и здравствено осигурање, Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду, Београд, 2008.
  19. Станић, Катарина, „Дизајн пензијских система“, у зборнику: Изазови увођења обавезног приватног пензијског система у Србији (приредили: Гордана Матковић, Јуриј Бајец, Бошко Мијатовић, Бошко Живковић, Катарина Станић), Центар за либерално-демократске студије, Београд, 2009.
  20. Станић, Катарина, Живковић, Бошко, „Оправданост и услови за увођење II стуба у Србији“, у зборнику: Изазови увођења обавезног приватног пензијског система у Србији (приредили: Гордана Матковић, Јуриј Бајец, Бошко Мијатовић, Бошко Живковић, Катарина Станић), Центар за либерално-демократске студије, Београд, 2009.
  21. Cousins, Mel, European Welfare States – Comparative Perspectives, Sage Publications, London, 2005.
  22. World Bank, Averting the Old Age Crisis – Policies to Protect the Old and Promote Growth, Oxford University Press, New York, 1994.
периодика Социјална политика 3/2014 УДК 364.35+368.914+304 11-28