Изабери језик:
Тема броја

ДЕМОКРАТСКИ КАПАЦИТЕТ ПОЛИТИЧКИХ ИНСТИТУЦИЈА СРБИЈЕ

ПАРТОКРАТИЈА МЕЂУ ДЕМОКРАТСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Сажетак

Овај рад позабавиће се феноменом партократског на­чина управљања политичким институцијама. Аутор ће најпре дефинисати појам партократије, потом ће извести њене основне појавне облике, а затим ће проанализирати утицаје партократског феномена на на­шу друштвену и политичку стварност.

кључне речи:

Референце

  1. Vasović, Vučina: «Savremeni izazovi parlamentarizma», Dileme i izazovi parlamentarizma: 7-45, Konrad Adenauer Stiftung – Fakultet političkih nauka, Beograd, 2007.
  2. Јовановић, Слободан: Примери политичке социологије Енглеска, Француска, Немачка 1815-1914, БИГЗ, Београд, 1990.
  3. Јовановић, Слободан: Лидерска болест, Белетра, Београд, 2002.
  4. Kasapović, Mirjana: Demokratska tranzicija i političke stranke, Fakultet političkih znanosti, Zagreb, 1996.
  5. Крстић, Зоран: Политичка моћ и улога парламента у парламентарним системима, Институт за политичке студије, Београд, 2008.
  6. Михаиловић, Срећко: «Партократија у Србији», Дневни лист Поли­тика, Београд, од 12. јуна године, http://www.politika.rs/pogledi/ Srecko-Mihailovic/t26222.lt.html
  7. Orlović, Slaviša: Politički život Srbije – između partokratije i demokratije, Službeni glasnik, Beograd, 2008.
  8. Радун, Бранко: «Ода радости (не)принципијелној коалицији», Нова српска политичка мисао, Београд, од 23. јуна 2008. године, http://www.nspm.rs/politickizivot/qodaradostiqneprincipijelnojkoaliciji. html
  9. Sartori, Giovanni: Democrazia e definizioni, Il Mulino, Bologna, 1969.
  10. Stojiljković, Zoran: “Partije u parlamentu”, Dileme i izazovi parlamenta­rizma: 105-129, Konrad Adenauer Stiftung Fakultet političkih nauka, Beograd, 2007.
  11. Суботић, Драган: “Одлучивање у политичким странкама”, Политич­ка ревија: 79-118, бр. 1/07, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
  12. Суботић, Момчило: “Владавина ДОС-а – од петооктобарске револуције године до распада коалиције 2003. године”, Политичка ревија: 435-460, бр. 2-4/07, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
  13. Trkulja, Jovica: “Sricanje demokratije”, Hereticus: 290-311, No. 3-4, vol VI, Centar za unapređenje pravnih studija, Beograd, 2008.
  14. http://www.mail-archive.com/[email protected]/msg45727.html
  15. http://www.blic.rs/temadana.php?id=58263
периодика Политичка ревија 3/2009 УДК: 323.23(497.11) 17-26