Tema broja

PROGRAMI I USLUGE ZAŠTITE I PODRŠKE DECI U SISTEMU SOCIJALNE ZAŠTITE

PARTNERSKE SOCIJALNE USLUGE U BOSNI I HERCEGOVINI

Sažetak

Članak se bavi savremenim trendovima u ulogama i funkcionisanju socijalne države, teorijskim pristupima uspostavljanja mešovitog modela socijalne politike, posebno partnerstva i partnerskih modela socijalnih usluga, naglašavajući Eversovu ekonomsku, sociološku i političku dimenziju mešovite socijalne politike. Kroz partnerstvo i partnerske modele socijalnih usluga, u polju socijalne zaštite, identifikuje se primena mešovitog modela socijalne politike u realnom životu. Na kraju članka prikazani su i rezultati empirijskog istraživanja o zastupljenosti partnerskih socijalnih usluga u Bosni i Hercegovini, koje je pokazalo da su partnerske socijalne usluge malobrojne, siromašne po vrstama, oblicima i obuhvatu i nejednako teritorijalno zastupljene, kao i da postoje prednosti ovih usluga u odnosu na socijalne usluge koje se pružaju bez uspostavljanja partnerskih odnosa.

Ključne reči:

Reference

  1. Bežovan, Gojko, Zrinščak, Siniša. Mogućnosti decentralizacije u socijalnoj politi­ci i nove uloge lokanih vlasti, Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulte­ta, Sveučilište u Zagrebu, 2001.
  2. Bežovan, Gojko ‘’Neprofitni sektor i kombinirani model socijalne politike’’, Revi­ja socijalna politika hrčak.srce.hr/pročitano: 10.11.2012.
  3. Bode, Ingo, „Einbettung und Kontingenz. Wohlfahrtsmärkte und ihre Effekte im Spiegel der neueren Wirtschaftssoziologie“, Zeitschrift für Soziologie, 34 (4), 2005.
  4. Esping-Andersen, Gosta: The Three Worlds of Welfare Capitalism, Polity Press, Cambridge, 1990.
  5. Evers, Adabelt et al. (Hrsg.), „Wohlfahrtsmix und soziale Dinste“, Handbuch Sozi­ale Dienste, Verlag für Sozialwissenschaften, Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, 2011.
  6. Evropska Komisija, Управљање у Европској Унији, Evropska Komisija, 2000.
  7. Гавриловић, Ана, Социјална политика, Филозофски факултет, Бања Лука, 2005.
  8. Gavrilović, Ana, Socijalni izazovi i menadžment u socijalnoj zaštiti, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka, 2010.
  9. Izvještaj Centra za promociju civilnog društva, Sarajevo, 2008.
  10. Jugović, Aleksandar, Brkić, Miroslav: „Socijalna zaštita i prevencija“, u zborniku Godišnjak Fakulteta političkih nauka, Beograd, 2010.
  11. Kaufmann, Franz Xaver, Sozialpolitik und Sozialstaat: Soziologische Analysen, Wiesbaden, VS Verlag, 2005.
  12. Lakićević, Mira, Gavrilović, Ana, Socijalni razvoj i planiranje, Filozofski fakultet, Banja Luka, 2009.
  13. Milosavljević, Milosav, Brkić, Miroslav, Socijalni rad u zajednici, Republički za­vod za socijalnu zaštitu, Beograd, 2010.
  14. Munday, Brian, Integrirane socijalne usluge u Evropi, Pragma, Zagreb, 2010.
  15. Neil, Gilbert, Transformation of the Welfare state, New York, Oxford University Press, 2004.
  16. Politike zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvaja­nja u FBiH 2006-2016., IBHI, Sarajevo, 200б.
  17. Prednosti i mogući oblici partnerstva između javnog, civilnog i privatnog sektora, analize i preporuke za politike, IBHI, Sarajevo, 2010.
  18. Puljiz, V. i sar., Socijalna politika, Pravni fakultet, Zagreb, 2005.
  19. Riesenfelder, Andreas, Petra Wetzel, Handbuch, Der Dritte Sektor ein Wirtschaftsbereich mit Verantwortung, L&R Sozialforschung, Wien, EQUAL, 2005.
  20. Situaciona analiza zaštite djece bez roditeljskog staranja u FBiH i implementacije dokumenta politike zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizi­kom od razdvajanja u FBiH 2006-2016., Minisatrastvo rada i socijalne politike FBiH, 2010.
  21. Ustav Bosne i Hercegovine, http://www.ccbh.ba, прочитано 23.11.2011.
  22. www.cif.ba, прочитано 03.2012
  23. Zrinščak, Siniša, „Socijalna politika u procjepima globalizacije i europeizacije, u zborniku: Socijalna država u 21. stoljeću privid ili stvarnost (uredio: Siniša Zrinščak), Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2006.
  24. Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, Službene novine FВiH, 36/99; 54/04; 39/06; i 14/09.
  25. Zakon o socijalnoj skrbi Republike Hrvatske, Narodne novine, 57/11.
  26. Zakon o socijalnoj zaštiti Republike Srbije, Službeni glasnik RS, 24/2011.
  27. Zakon o socijalnoj zaštiti Republike Srpske, Službeni glasnik RS, 5/93,15/96,110/03 i 33/08.
  28. Zakon o socijalnoj zaštiti Republike Srpske, Službeni glasnik RS, 37/2012.
  29. Zakon o socijalnoj zaštiti Brčko Distrikta, http://skupstinabd.ba/ba/
PERIODIKA Socijalna politika 3/2013 УДК 304+364(497.6) 55-71
ç