Изабери језик:
Тема броја

МИГРАЦИЈЕ, ГЛОБАЛИЗАЦИЈА, ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

„ОТМИЦА ЕВРОПЕ“ – НЕКОНТРОЛИСАНА МИГРАЦИЈА КАО ПРЕТЊА НАЦИОНАЛНОЈ И РЕГИОНАЛНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ

Сажетак

У раду су изнете историјске претпоставке и извори миграције грађана. Урађена је анализа узрока и могућих последица савременог миграционог таласа за земље Европе. Приказан је механизам решавања геополитичких задатака путем манипулације миграционим токовима. Миграције су стални пратилац људске историје. Оне су се дешавале услед објективних околности, али су, не тако ретко, биле и плод реализације одређеног планског концепта. Како год да су настајале, положај појединаца и група захваћених овим појавама, био је веома различит. Могућности које актуелна миграциона ситуација пружа носиоцима организованог криминала и терористичким организацијама, могу веома лако да се претворе у озбиљне безбедносне претње региону и Европи у целини. Да би се нашао адекватан одговор на питање како безбедно и са што мање последица решити актуелну миграциону кризу, неопходно је утврдити њене праве узроке. Да ли је она настала спонтано, услед дугогодишњег нагомилавања незадовољства грађана у економски неразвијенијим и политички неизграђенијим деловима света, или је резултат процеса глобализацијског прекрајања света, не може се једнозначно одредити јер је реч о веома сложеној и комплексној појави којој многи аутори, са разлогом, стављају епитет неконтролисана. Мултидисциплинарност у проучавању феномена миграција и различите вредносне оријентације појединих актера, скоро да чине немогућим формирање његовог општеприхватљивог објашњења. Још веће тешкоће постоје у проналажењу јединственог политичког одговора за практично решавање овог проблема. Имајући то у виду, ни овај рад нема претензије да пружи одговоре на сва питања која проистичу из тако сложене проблематике. Његов основни циљ је да, анализирајући неке мање присутне геополитичке теорије и истичући битне негативности концепта глобалног управљања, из другог угла расветли проблематику миграција као средства геополитичког утицаја и тиме изазове „духовне окршаје у главама читалаца“ (Ђ. Шушњић), односно да покрене „унутрашњи разговор душе са самом собом“ (Платон) јер се миграције, упркос различитом схватању и тумачењу, по могућим последицама, ипак тичу свих нас.

кључне речи:

Референце

  1. Бузин Николай, „Европейский транзит: углеводородная конфронтация XXI века“, Беларуская Думка, Администрация Президента Республики Беларусь, Минск, № 12, 2014.
  2. Васовић Вучина, „Глобализација, држава и демократија“, у зборнику: Држава и демократија, (уредник Милан Подунавац), Службени гласник и Факултет политичких наука, Београд, 2010, 437-457.
  3. Владимиров Игорь, Албанская мафия угрожает Европе, Internet, http://vpk-news.ru/articles/1343, 01/08/2016.
  4. Ђурић Михаило, О потреби филозофије данас, Прометеј, Нови Сад, 1999.
  5. Зиновьев Александр, Запад, Феномен западнизма, (електронско издање књиге) Internet, http://modernlib.ru/books/zinovev_aleksandr_aleksandrovich/zapad_fenomen_zapadnizma/read, 14/04/2016.
  6. Килибарда Зоран, Младеновић Мирослав, Ајзенхамер Владимир, Геополитичке перспективе савременог света, Универзитет у Београду, Факултет безбедности, 2014.
  7. Куденхове-Калерги Рихард Николаус, Пан-Европа, Вита Планетаре, Москва, 2006.
  8. Лукашенко, Александр, „Без баланса сил – нет мира и стабильности“, Беларуская думка, Администрация Президента Республики Беларусь, Минск, № 10, 2015.
  9. Младеновић Мирослав, Пономарева Јелена, „Кина-Америка-Русија – глобални троугао 21. века“, Социолошки преглед, Београд, вол. 45, бр. 4, 2011, 459-476.
  10. Младеновић Мирослав, Пономарева Јелена, „Кримско пролеће и будућност Евроазије“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, број 3/2014, vol. 45, стр. 185-200.
  11. Младеновић, Мирослав, Пономарева Јелена, „Нарко – Трафикинг као облик угрожавања безбедности Србије“, у зборнику: Садржај безбедносних изазова Србије на почетку 21. века, (уредници: Зоран Драгишић, Мирослав Младеновић, Зоран Јефтић), Иновациони центар Факултета безбедности, Београд, 2014.
  12. Плескачевская, Инесса, „Шенгенские конвульсии“, Советская Беларусь, Администрация Президента Республики Беларусь, Минск, 25.11.2015.
  13. Сухарев Иван, Геополитический ракурс региональной безопасности, материјали са сталног семинара при Парламенту Савеза Белорусије и Русије, 39. заседање, Волгоград, 12-13 ноября 2014.
  14. Четверикова Ольга, Миграционный кризис в Европе и его заказчики, Internet, http://www.russiapost.su/archives/57337, 14/04/2016.
  15. Шамир Исраэль, Великое переселение: статья – предвидение, Internet, http://www. unz.com/ishamir/on-the-move, 11/04/2016.
  16. Шпенглер Освальд, Закат Европы, (електронско издање књиге), Internet, http://az.lib.ru/s/shpengler_o/text_1922_zakat_evropy.shtml, 01/08/2016.
  17. Coudenhove Kalergi Richard, Praktischer idealismus, Adel – Technik – Pazifismus, Wien-Leipzig, 1925.
  18. Kennedy Paul, The Rise and Fall of the Great Powers – Economic Chande and Military Conflict from 1500 to 2000, Fontana Press, London 1989.

   

периодика Српска политичка мисао 3/2016 УДК 314.74+325.25“20“]:355.02(4) 173-189