Изабери језик:
Тема броја

УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА КВАЛИТЕТА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

ОСНОВНИ ФИЛОЗОФСКО-ТЕОРИЈСКИ ПРИСТУПИ ЕТИЦИ СОЦИЈАЛНОГ РАДА

Сажетак

У раду се утврђују специфичности и значај филозофскотеоријске основе етике социјалног рада. Циљ је идентификовати основне приступе етици социјалног рада, доминантне филозофскоетичке теорије на којима се темеље, као и конкретне импликације елемената ових теорија на професионалну праксу и образовање за социјални рад. Закључи добијени теоријском анализом и синтезом указују на два основна приступа етици социјалног рада, у зависности од природе етичких теорија на којима се темеље: 1) на принципима заснован приступ, чији је најдоминантнији представник Кантова етика дужности, и 2) приступ фокусиран на морални карактер и однос, у оквиру којег је анализирана Аристотелова етика врлине, као једна од најактуелнијих етичких теорија у социјалном раду. Иако закључци указују на већи ниво комплементарности етике дужности традиционалној пракси и образовању за социјални рад, као и већи степен комплементарности етике врлине хуманистичкој пракси и савременом приступу образовању, обје отварају важне дилеме и дају смјернице за непрестани развој етике социјалног рада и етичности социјалног радника.

кључне речи:

Референце

  1. Annas, Julia: “Virtue Ethics”, The Oxford Handbook of Ethical Theory, (ed. David Copp), Oxford University Press, USA, 2006.
  2. Banks, Sarah: „The Ethical Practitioner in Formation: Issues of Courage, Compe­tence and Commitment”, Journal of Social Work Education, 24(7)/2005.
  3. Banks, Sarah: Ethics and Values in Social Work, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2012.
  4. Banks, Sarah: Ethics, Accountability and the Social Professions, Basingstoke, Pal­grave Macmillan, 2004.
  5. Barnard, Adam; Horner, Nigel &Wild, Jim: The Value Base of Social Work and Social Care: An Active Learning Handbook, Maidenhead, Open University Press, 2008.
  6. Barsky, E.Allan.: Ethics and Values in Social Work: An Integrated Approach for a Comprehensive Curriculum, Oxford University Press, New York, 2010.
  7. Chappell, Timothy (edit.): Values and Virtues, Aristotelianism in Contemporary Ethics, Oxford University Press, 2006
  8. Duignan,Brian (ed.): The History of Western Ethics, The Britannica Guide to Etichs, Britannica Educational Publishing, New York, 2011.
  9. Gilbert, Tony: „A Comparison of the International Statement of Principles in So­cial Work with the Code of Ethics for British Social Workers”, The Journal of Social Work Values and Ethics, Volume 6, Number 2/2009.
  10. Gray, Mel & Webb, A. Stephen: Ethics and Value Perspectives in Social Work, Palgrave Macmillan, London, 2010.
  11. Hursthouse, Rosalind: „Virtue Ethics”, New Dictionary of the History of Ideas, (ed. Maryanne Cline) Blackwell sociology. Thomson Gale, USA, 2005.
  12. Kerry Young: “Youth workers as moral philosophers: developing right thinking and mindfulness”, Ethical Issues in Youth Work, (ed. Sarah Banks), Routledge, London & New York, 2010.
  13. Lynne M. Healy: „Ethics in Social Work Managemenet: Contesting the Encroahment of Managerialism in the Social Services”, in Ethical dilemmas in Social Work International Perspective, (ed. Darja Zaviršek, Birgit Rommelspacher and Silvia Staub-Bernasconi), Faculty of Social Work, University of Ljubljana, 2010.
  14. Parrott, Lеster: Social Work and Social Care, Gilderge Social Policy Series, Rout­ledge, Great Britain. 2002.
  15. Reamer, Frederic: “Ethics and Values”, Encyclopedia of Social Work (ed­ited by Mizrahi and Davis), NASW Press & Oxford University Press, Washington, DC & New York, 2011.
  16. Slote, Michala: “Ethics”, Encyclopedia of Bioethics (ed. Stephen Garrard Post), New York, Macmillan Reference USA, 2004.
  17. Stan van Hooft: Understanding Virtue Ethics, Acumen, Great Britain, 2006. Ђурић, Милош Н.: Историја хеленске етике, Београдски издавачко-графички завод, Београд, 1976.
  18. Јодл, Фридрих: Историја етике, Веселин Маслеша, Сарајево, 1967.
  19. Кант, Имануел: Заснивање метафизике морала, Београдски издавачкографички завод, Београд, 1981.
  20. Кант, Имануел: Критика практичногаума, Култура Загреб, Загреб, 1965.
  21. Милосављевић, Милосав: Основе науке социјалног рада, Филозофски факултет Бања Лука, Бања Лука, 2009.
  22. Милосављевић, Милосав: Социјални рад на међи векова, Драганић, Београд, 2002.
  23. Петричковић, Милан: ‘Деонтолошке химере савременог социјалног рада’, Годишњак ФПН – Социјална политика и социјални рад, Београд, 6/2011: 466
  24. Петричковић, Милан: «Наука социјалног рада у апсурду ванаксиолошког вредновања», Социјална мисао, Београд, 64-4/2009.
  25. Стакић, Ђурађ: Етичке дилеме и изазови социјалног рада приручник за стручњаке у социјалној заштити, Министарство здравља, запошљавања и социјалне политике, Београд/Филаделфија/Њујорк, 2004.
  26. Урбанац, Кристина: «Етика и вриједности у социјалном раду», Љетопис социјалног рада, Загреб, вол. 8, бр. 2/2001.
  27. Хесле, Свен: Од индивидуе до интеракције (Разговор са Б), Филозофски факултет у Бањој Луци, Бања Лука, 2002.
периодика Социјална политика 2/2013 УДК 364:17.01 25-50