Izaberi jezik:
Tema broja

PRAVO I POLITIKA

OSNOVNA LJUDSKA PRAVA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA U SVETLU NOVOG ZAKONA O POLICIJI

Sažetak

Donošenju novog Zakona o policiji prethodila je politička odluka da se izvrši reformisanje sistema javne bezbednosti i njegovo usklađivanje sa evropskim tekovinama i vrednostima. Zakon je donet u duhu evrointegracija, u toku sprovođenja ključnih reformi zakonodavstva Srbije u oblasti sistema bezbednosti i pravde. Odlukom Saveta Evrope od 01. marta 2012. godine Srbija je dobila status kandidata za članstvo u EU. Zakon je stupio na snagu u vreme davanja poslednje ocene o ispunjenosti uslova za otvaranje najvažnijih poglavlja 23 i 24. Pre usvajanja dobio je pozitivno mišljenje Saveta Evrope, iako je Zaštitnik građana stavio mnogobrojne primedbe. Analiziraćemo pojedine odredbe zakona i utvrditi da li su one „adekvatno dostupne, predvidive i formulisane sa dovoljno preciznosti da pojedincu – ako je potrebno, omoguće odgovarajući savet – radi regulisanja njegovog ponašanja“. Takođe, razmatraćemo da li je omogućeno ostvarivanje prava na privatni i porodični život, kao i na pravično suđenje zaposlenom u MUP-a tj. da li je u skladu sa Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Jasno je da primena odredbi koje nisu u skladu sa Konvencijom može dovesti do usvajanja predstavki od strane Evropskog suda za ljudska prava, a samim tim i donošenja presuda iz kojih proizilaze određene obaveze za Srbiju. Uzimajući u obzir navedeno, nakon podnošenja inicijativa od strane sindikalnih i drugih organizacija za ocenu ustavnosti pojedinih odredbi koje se tiču radnopravnog položaja zaposlenih u MUP-a, potrebno je iste analizirati primenom različitih metoda tumačenja i utvrditi šta je zakonodavac hteo da postigne.

Ključne reči:

Reference

  1. Дракић Драгиша, Лончар Зоран, Дракић Гордана, „Правни поредак и слобода појединца“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1, 2016, стр. 155-168.
  2. Илић Горан, Мајић Миодраг, Бељански Слободан, Трешњев Александар, Коментар Законика о кривичном поступку, осмо измењено и допуњено издање, Службени гласник, Београд, 2015.
  3. Јурас Дамир, „Дисциплинска одговорност полицијских службеника у Републици Српској“, НБП – Журнал за криминалистику и право, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, бр. 1, 2015, стр. 85-101.
  4. Коларић Драгана, Марковић Саша, „Неке правно-политичке поставке новог Закона о полицији“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр.1, 2016, стр. 169-197.
  5. Кривични законик, Службени гласник РС, бр. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14.
  6. Закон о државним службеницима, Службени гласник РС, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14.
  7. Закон о полицији, Службени гласник РС, бр. 101/05, 63/09, 92/11, 64/15.
  8. Закон о полицији, Службени гласник РС, бр. 6/16.
  9. Закон о полицији, Народне новине Републике Хрватске, бр. 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15.
  10. Закон о раду, Службени гласник РС, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14.
  11. Закон о унутрашњим пословима, Службени гласник РС, бр. 44/91, 79/91, 54/96, 25/00, 8/01 и 106/03.
  12. Закон о унутрашњим пословима, Службени гласник СРС, 40/77 и 44/77.
  13. Закон о унутрашњим пословима, Службени гласник СРС,22/85, 26/85, 48/88.
  14. Закон о унутрашњим пословима, Службени гласник СРС, 30/89.
  15. Закон о унутрашњим пословима, Службени лист ЦГ, бр. 44/12, 36/13 и 1/15.
  16. Закон о парничном поступку, Службени гласник РС, бр. 72/11, 49/13 (Одлука Уставног суда), 74/13 (Одлука Уставног суда), 55/14.
  17. Заштитник грађана, Мишљење на предлог Закона о полицији, бр. 45-527/15, Internet, http://www.zastitnik.rs/index.php/2011-12-11-11-34-45/4545-2016-01-18-10-55-26.
  18. Марковић Саша, „Нова решења у Закону о полицији – са посебним освртом на сарадњу тужилаштва и полиције“, Зборник: Доминантни правци развоја кривичног законодавства и друга актуелна питања у правном систему Србије, (уредник др Горан Илић), Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије, Копаоник, 2016, стр. 334-359.
  19. Марковић Саша, „Радно-правни положај запослених у Министарству унутрашњих послова у светлу одредби новог Закона о полицији“, зборник радова: Европске интеграције: правда, слобода и безбедност, (уредник др Драгана Коларић), Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2016а.
  20. Одлука Уставног суда: Уж-753/2008, од 19.01.2011. године, Службени гласник РС, бр. 15/11.
  21. Одлуке Уставног суда: IУ-346/95 од 7.03.1996. године, Уж-1757/2009, 27 септембра 2012. године, IУз-1536/2010, 23. фебруара 2012. године, Број: IУз-190/2009, од 30. јуна 2011. године, Број: IУз-13/2008, од јула 2010. године, IУ бр. 107/2001 од 4. марта 2004. године.
  22. Пресуде Европског суда: Миливојевић и други против Србије, бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07, Блечић против Хрватске, бр. 59532/00, Јовановић против Хрватске, бр. 59109/00.
  23. Пресуда Врховног суда Србије, Рев. II 814/09 од 18. јуна 2009. године.
  24. Уредба о начелима за унутрашње уређење Министарства унутрашњих послова, Службени гласник РС, бр. 8/06, 14/09, 119/13.
  25. Ћирић Јован, „(Не)једнакост грађана пред судовима“, НБП – Журнал за криминалистику и право, КПА, Београд, бр. 1, 2013, стр. 1-11.
  26. Ћирић Јован, „Идеални закони и несавесни правници“, НБП – Журнал за криминалистику и право, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, бр. 2, 2015, стр. 55-71.

   

PERIODIKA Srpska politička misao 3/2016 УДК 351.74/.75(497.11)(094.5.072)“2016“:342.7 231-252
ç