Tema broja

STANJA I TOKOVI NACIONALNE POLITIKE

ORGANIZACIONA KULTURA U VOJSCI SRBIJE

Sažetak

Organizaciona kultura ima veliki uticaj na efikasnost organizacije i njene vrednosti pokreću ili sprečavaju inovacije. Inovacije u vojnoj delatnosti su ključne za razvoj i održavanje vojne moći a vojna moć presudna za očuvanje nacionalne bezbednosti. Inovacije u vojnoj delatnosti su neophodne jer države postoje u dinamičnom, neizvesnom i konkurentnom strateškom okruženju u kojem stagnacija i nedovoljne vojne sposobnosti mogu rezultirati smanjenjem mogućnosti očuvanja, dostizanja i odbrane nacionalnih interesa. Ovaj rad predstavlja pokušaj pokretanja šire rasprave o značaju istraživanja organizacione kulture i primeni saznanja u funkcionisanju VS radi povećanja njene efikasnosti i delotvornosti. Osnovno pitanje ovoga rada je kakve promene organizacione kulture treba sprovesti kako bi se prekinuli negativni trendovi loše sprovedene reforme VS i povećala efikasnost u razvoju operativnih sposobnosti i upotrebi snaga VS u operacijama. Kako bi odgovorili na osnovno pitanje rada potrebno je razmotriti sledeće tri tvrdnje: u VS ne postoji jasna slika o stanju i vrednostima organizacione kulture. Organizaciona kultura je jedan od mnogih koncepata u oblasti strateških studija koje nisu dovoljno teoretski obrađene i usvojene od strane akademske i profesionalne zajednice u VS; inovativna, dinamična i adaptivna organizaciona kultura je poželjna jer može da podrži razvoj operativnih sposobnosti i upotrebu snaga VS u dinamičnom, neizvesnom i brzo promenljivom strategijskom i operativnom okruženju. Istorija je prepuna primera kada vojne snage nisu logično postupale u sopstvenom interesu, bilo donošenjem loših odluka ili neuspehom u predviđanju i prilagođavanju zahtevima okruženja i strateško liderstvo treba da definiše model promene organizacione kulture u VS kako bi se stvorili potrebni uslovi za razvoj operativnih sposobnosti i efikasnu upotrebu snaga. Sistem vrednosti i verovanja koji konstituiše organizacionu kulturu, može u velikoj meri da olakša, ali i da potpuno blokira proces promena u zavisnosti od orijentacije vrednosti kulture, kao i sposobnosti lidera da tim vrednostima upravljaju. U radu je dat opis organizacione kulture sa težištem na analizi organizacione kultrure u vojnim smagama, a zatim izvršena procena organizacione kulture u VS radi identifikovanja redlog odgovarajućeg modela promena koji može olakšati razvoj potrebne organizacione kulture VS.

Ključne reči:

Reference

  • Јанићијевић, Небојша: Организациона култура, Нови Сад, 1997.
  • Мојић, Душан: „Утицај националне културе на организационе поткултуре и стилове вођства у предузећима Србије: емпиријска анализа“. Социологија, год. 45, бр. 4, 2003.
  • Dorn, Edwin and Graves, Howard D.: American Military Culture in the Twenty-First Century, CSIS Press, Washington, DC, 2000.
  • Hofstede, “The 6 Dimensions of National Culture,” Hofstede Insights Home Page  “Our Models,” https://www.hofstede-insights.com/models/national-culture/
  • Hofstede Insights, “What about Serbia?” linked from the Hofstede Insights Home Page at “Country,” https://www.hofstede-insights.com/country/serbia/
  • Janićijević, Nebojša: „Organizational culture management process – Case of Tarkett d.o.o“ Geert
  • Jones, Steven M.; “Improving Accountability for Effective Command Climate: A Strategic Imperative” (Carlisle Barracks, PA: Strategic Studies Institute, 2003).
  • Workshop on Strategic Human Resources Management, EIASM, Paris, 2004.
  • Kim S. and Quinn, Robert E.: Diagnosing and Changing Organizational Culture, Based on the Competing Values Framework, Addison-Wesley Publishing Company, Inc, Boston, 1999.
  • Kotter, John P.: Leading Change, Harvard Business Review Press, Boston, 2012.
  • Kulvinskienė, Violeta R. and Šeimienė, Eleonora S., “Factors of Organizational Culture Change,” Ekonomika Online 87, 2009.
  • Meyer, John and Topolnytsky, Larisa: “Organizational Culture and Retention,” in Best Practices: Employee Retention (Scarborough, Ont: Carswell, 2000).
  • Moskos, Charles: „The American Soldier after the Cold War: Towards a Post-Modern Military?“ ARI Research Note 99-02, Adelphi, MD: Army Research Institute, October, 1998.
  • Murray, Williamson. “Does Military Culture Matter?” Orbis 45, no.1, 1999.
  • Lewin’s Change Management Model, https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_94.htm
  • Pierce, Dr. James G. Is the Organizational Culture of the U.S. Army Congruent with the Professional Development of Its Senior Level Officer Corps? Carlisle Barracks, PA: Strategic Studies Institute, 2010.
  • Schein, Edgar H.: Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass Publisher, San Francisco, 2004.
  • Schein, Edgar H.: The Corporate Culture Survival Guide, Jossey Bass Publishers, San Francisco, 1999.Cameron,
  • Snider, Don M. “An Uninformed Debate on Military Culture.” Orbis 43, no. 1 , Winter 1999.
  • Snider, Don М, Oh, Paul, Toner, Kevin; “The Army’s Professional Military Ethic in an Era of Persistent Conflict,” in Professional Military Ethics Monograph Series, Carlisle Barracks, PA: US Army War College Press, October, 2009.
  • Terriff, Terry. “Innovate or Die: Organizational Culture and the Origins of Maneuver Warfare in the United States Marine Corps,” Journal of Strategic Studies, 29:3, August 2006.
PERIODIKA Nacionalni interes 3/2020 3/2020 УДК 005.3:355.1(497.11) 59-88
ç