Изабери језик:
Тема броја

ИНТЕГРАЦИЈЕ И МЕЂУНАРОДНО ПРАВО

ОЈАЧАНА САРАДЊА: ПУТ КА ИНТЕГРАЦИЈИ ИЛИ ДЕЗИНТЕГРАЦИЈИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Сажетак

Под ојачаном сарадњом се подразумева сарадња коју остварује одређени број држава чланица у складу са правом Европске уније (ЕУ) у којој те државе преузимају већа права и обавезе ради остваривања циљева који нису могли бити остварени на други начин и у разумном року у Унији, у складу са општим циљевима Уније. Таква сарадња доводи до различитих економских, политичких и правних последица, али је предмет рада ограничен само на правну природу и анализу услова и начина спровођења ојачане сарадње. Аутор полази од тезе да разлике које постоје између држава чланица, намећу потребу примене различитих метода диференциране интеграције и да ће њихово све чешће коришћење у значајној мери ЕУ трансформисати у Унију са више брзина или са више концентричних кругова и довести до ерозије јединственог правног поретка ЕУ, што ће и саму ЕУ трансформисати у све лабавији конфедерални савез држава чланица. С обзиром да је Влада Републике Србије као један од политичких приоритета поставила што брже чланство Србије у Европској унији, ово питање осим теоријског има и практични значај.

кључне речи:

Референце

  1. Arena, Amedeo: The Doctrine of Union Preemption in the EU Single Market: Between Sein and Sollen, Jean Monnet Working Paper 03/10, na: http://jeanmonnetprogram.org/wp-content/uploads/2014/12/100301.pdf.
  2. Awesti, Anil: The Myth of Eurosclerosis: European Integration in the 1970s, L’Europe en formation No 353-354, automne-hiver 2009, str. 39-53.
  3. Beneyto, José María, Julia Baquero, Belén Becerril, Michael Bolle, Marise Cremona, Sönke Ehret, Vicente López-Ibor, Jerónimo Maillo (Eds.): Unity and Flexibility in the Future of the European Union: the Challenge of Enhanced Cooperation, Fundación Univ. San Pablo, 2009.
  4. Blanke, Herman Josef, Mangiameli, Stelio (Eds): The Treaty on European Union (TEU), Springer, 2013.
  5. Blockmans, Steven and Sacha Prechal: The European Integration Process: A Continiuum of ‘Deepening’ and ‘Widening’, u: S. Blockmans and S. Prechal (eds), Reconciling the Deepening and Widening of the European Union, T.M.C. Asser Press, 2006.
  6. Cross, Eugene Daniel: ‘Preemption of Member State Law in the European Economic Community: A Framework for Analysis’, 29(1992) Common Market Law Review, 447-472.
  7. Curtin, Deidre: The Constitutional Structure of the Union: A Europe of Bits and Pieces, 30 Common Market Law Review 30(1993), str. 17-69.
  8. Ћеранић, Јелена: Облици повезивања држава чланица у Европској унији, Београд, 2011.
  9. Dashwood, Alan, Michael Dougan, Bary Rodger, Eleanor Spaventa and Derrick Wyatt, Wyatt and Dashwood’s European Union Law, Oxford, 2011.
  10. DeBardeleben, Joan and Crina Viju: Economic Crisis in Europe: What it Means for the EU and Russia, Palgrave Macmillan, 2013.
  11. Еhlermann, Claus Dietrich: “Engere Zusammenarbeit nach dem Amsterdamer Vertrag: Ein neues Vertragsprinzip”, Europarecht (1997) str. 362-397.
  12. Ehlermann, Claus Dietrich: Differentiation, Flexibility, Closer Co-operation – The New Provisions of the Amsterdam Treaty, ELJ, Vol. 4, No.3, 1998. str. 246-270.
  13. Fischer, Joschka: From Confederacy to Federation – Thoughts on the Finality of European Integration, Speech at Humboldt-University in Berlin, 12 May 2000, na http://www.ena.lu/mce.swf?doc=18824&lang=2.
  14. Hanf, Dominik: Flexibility Clauses in the Founding Treties, from Rome to Nice, u: The Many Faces of Differentiation in EU Law (Eds. B. de Wite, D. Hanf and E. Vos), Interesentia, 2001
  15. Ковачевић, Маја: „Диференцирана интеграција и криза економске и монетарне уније:Европа (колико?) концентричних кругова“, у: Криза Европске уније (ур. С. Самарџић и И. Радић Милосављевић, Београд, 2013, стр. 147-159.
  16. Lenaerts, Koen and Piet Van Nuffel: Europеan Union Law, Sweetr & Maxwell, London, 2011.
  17. McCormick, John: Crisis and the Future of Europe, Cicero Foundation Great Debate Paper 12/06. Indianapolis, 2012. http://www.cicerofoundation.org/ lectures/JohnMcCormick_Crisis_Europe.pdf.
  18. Ott, Andrea: A Flexible Future for the European Union: The Way Forward or a Way Out?, u: S. Blockmans and S. Prechal (eds), Reconciling the Deepening and Widening of the European Union, TMC Asser Press, 2007.
  19. Andrea Ott, Unity in Diversity? Differentiation in EU Law and policy in an Enlarged European Union, European Centre Natolin, Working Paper 2004. на: http://www.natolin.edu.pl/pdf/zeszyty/NatolinZeszyt15_Ott.pdf.
  20. Piris, Jean-Claude: The Future of Europe: Towards a Two-Speed EU? Cambridge University Press, 2011.
  21. Самарџић, Слободан и Радић Милосављевић, Ивана (уред.): Зборник радова „Криза Европске уније, шта доноси Уговор о стабилности, координацији и управљању економском и монетарном унијом“, Београд, 2013.
  22. Tekin, Funda and Wolfgang Wessels: Flexbility within the Lisbon Treaty: Trademark or Empty Promise?, EIPASCOPE 2008/1.
  23. Thym, Daniel: “United in Diversity” – The Integration of Enhanced Cooperation into the European Constitutional Order, I, Special Issue – Unity of the European Constitution, Vol. 06, No 11, 2005.
  24. Вукадиновић, Радован Д.: Увод у институције и право Европске уније, Крагујевац, 2014.
  25. Вукадиновић, Радован: „Неке карактеристике Уговора о стабилности, координацији и управљању економској и монетарној унији“, у: Криза Европске уније (ур. С. Самарџић и И. Радић Милосављевић, Београд, 2013, стр. 78-88.
  26. Вукчевић, Дејана: „Облици флексибилне сарадње у области спољне, безбедносне и одбрамбене политике ЕУ“, Политичка ревија, (XXII) IX, vol. 24, бр. 2, Институт за политичке студије, Београд, стр. 367–388.
  27. Weatherill, Stephen: If I’d Wanted You to understand I Would Have Explained It Better, u: Legal Issues of the Amsterdam Treaty, David O’Keeffe &Patrick Twomey eds., 1999, str. 21-40.
периодика Српска политичка мисао 3/2015 УДК 342.2(4-672 EU) 15-32