Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКИ И СОЦИЈАЛНИ ИЗАЗОВИ

ОГРАНИЧЕЊА МЕЂУНАРОДНОПРАВНЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА У ОРУЖАНИМ СУКОБИМА

Сажетак

Међународно право оружаних сукоба као скуп правних пра­вила која се примењују у ситуацијама оружаних сукоба, усмерено је ка изналажењу компромиса између сталне војне потребе и хуманитарних начела. Циљ рата је да се противник порази што брже и што ефикасније. Циљ хуманих начела и принципа је да се уништавања која су директна последица тог сукоба сведу на најмању меру и колико толико хуманизују, односно ублаже, ако је могуће и колико је могуће. Сила која се примењује у оружаним сукобима и која је стварно неопходна ради постизања коначног циља због кога се сукобу и прибегло мора да буде контролисана и разумна циљу који се поставља. Често се у оружаним сукобима што намерно што ненамерно у општем ратном метажу уништавају не само људски ресурси, него и његова културна добра, која представљају материјална сведочанства доприноса једног народа укупној светској цивилизацији. Из разлога војне потребе ограничена је међународноправна заштита културних добара,односно, постоји дерогација заштите култуних добара засновнана на начелима хуманитарног права и општих начела људских права. Неопходно је да се увиди реалност оружаних сукоба која подразумева да током њих култур­на добра ипак бивају мета напада и уништења. Потребно је утврдити када, под којим условима, по чијем наређењу и уз какве мере предострожности је дозвољен напад на културна добро.

кључне речи:

Референце

  1. Andrassy, J/ Bakotić, B.,/ Vukas, B; Medjuanrodno pravo I, Školska knjiga, Za­greb, 1998.
  2. Аврамов, С., Међународно јавно право, Академија за дипломатију и безбедност, Београд, 2012.
  3. Аврамов, С../ Крећа, М., Међународно јавно право, Правни факултет, Београд, 2009.
  4. Bantekas, I., “Command Responsibility and International Law“, HLC, Belgrade, & CACSP, Zagreb, 2003.
  5. Bartoš, М., “Savremeno humanitarno pravo“, Crveni krst Jugoslavije, Beograd, 1963.
  6. Bluntschli, J. Das moderne Volkerrecht der civilisirten Staten, 1878.
  7. Commentary IV Geneva Convention, International Committee of the Red Cross, Geneva, 1958.
  8. Detter, Ingrid: The Law of War, second edition, Cambridge University Press, Cam­bridge, 2000.
  9. Drraper, G.I.A., „Military Necessity and Humanitarian Imperatives“, Revue de droit penal et de droit de la querre, XII (2), 1973.
  10. Dunbar, N.C.H., „The significance of military necessity in the Law of War, The juridical review, 67, (2), 1965.
  11. Greenspan, М., „The Modern Law of Land Warfare“, Berkeley and Los Angeles, 1959.
  12. Henckraets, , M., „New rule for the protection of cultural property in armed conflict: the sugnificance of the Second Protocol to the 1954 and Hague Con­vention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflic“, Report on the meeting of Exsperts, Geneva, 2002.
  13. Henckraets, Jean-Marie/ Doswald-Beck, Louise, Običajno međunarodno humani­tarno prav, Том Pravila, Cambridge University Press, 2005.
  14. Извори међународног хуманитарног права, Југословенски Црвени Крст, Бео­град; 1999.
  15. Јончић, В., Међународно хуманитарно право, Правни факултет, Београд, 2010.
  16. Јончић, В., „Војна потреба и међународно право“, Војно дело, 6/96, Београд, 1996.
  17. Јончић, В., „Повреде правила хуманитарног права и људских права у агресији на Савезну Републику Југославију“, Војно дело, 2/2001, Београд, 2001..
  18. Kluber, Ј. , Europaisches Volkerrecht, 1821.
  19. Касезе, А. Међународно кривично право, Београдски центар за људска права, Београд, 2005.
  20. Мерон, Т.: Међународно право човечности потиче из давнина – Есеји; Сами­здат Б-92; Београд, 2004.
  21. Oppencheim, M./Lauterpacht, Н., „International Law”, Vol. I ,1955.
  22. Pilloud, C./ de Preux, J./ Sandoz, Y./ Zimmermann, B./ Eberlin, Ph/. Gasser, H/ Wenger, C.F./ Junod, S.S./ Pictet, J., Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, International Committee of the Red Cross, Martinus Nijhoff Publishers, Geneva, 1987.
  23. Перазић, Г. Ђ.., Међународно ратно право, ВИНЦ, Београд, 1986.
  24. Report ICRC, of 1947, Commision II, III.
  25. Toman, Ј., Index of the Geneva Conventions, 1973.
  26. Вучинић, З., Међународно ратно и хуманитарно право, Службени гласник, Београд, 2009.
периодика Српска политичка мисао 1/2012 УДК: 7.025:341.24]:355.4 149-168