Izaberi jezik:
Tema broja

O BOSNI

ODOLEVANJE REPUBLIKE SRPSKE – U poremećaju redosleda srpskih i evropskih integracija

Sažetak

Autor na početku ističe razloge zašto su srpski i bosanski slučaj i dan-danas toliko važni? Neke od tih razloga pronalazi u obrascima dodira, trenja i sukoba civilizacija koje su teorijski u obličili Jovan Cvijić i Semjuel Hantington. Na početku tumačenja autor uočava da svakoj integraciji prethodi izvesno stanje dezintegrisanosti. Zato se u nekoliko poglavlja obraća istoriji Bosne i Hercegovine, naročito razistorijskoj i posunovraćenoj slici uloga oslobodilaca i oslobođenih, koja je u vidu stereotipa stvorena u odnosima Južnih Slovena. Sledi glava o geopolitičkim integracijama na prostornim nivoima evropskog kontinenta, a potom i preobražaju Evro-Istoka u Novu Evropu, u koju bi trebalo da spadaju i zemlje tzv. Zapadnog Balkana. Opšti okvir daljih razmatranja je jugoslovenski impuls bosanskih deoba u kome su ispoljene: aporetika bosansko-hercegovačkog bića; ideologija bosanske državne samostalnosti, i; fiktivni temelj posebnog bosanskog naroda. Potom se skicira sudbina srpskog naroda i prostora i nastanak atipične srpsko/crnogorske (kon)federacije i bosanske (kon)federacije. Zatim je prikazano osporavanje postjugoslovenskih srpskih tvorevina. Naposletku, autor ističe trajnu trojnu manjkavost unutarbosanskog konsenzusa i secesionu i postsecesionu hrišćanizaciju, da bi u zaključku podvukao osnovne motive potrebe odolevanja Republike Srpske pritiscima unitarizacije u savremenom dobu.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Nacionalni interes 1-3/2007 УДК: 327 105-160
ç