Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ И ИЗБОРИ У СРБИЈИ 2012. ГОДИНЕ

ОДНОС ПАРЛАМЕНТА И НЕЗАВИСНИХ ТЕЛА У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Сажетак

Независна регулаторна тела су релативно нова појава у правном и политичком систему Републике Србије, а ипак су за кратко време успела да се наметну као важан механизам у процесу контроле извршне власти. Рад настоји да испита настанак, развој и специфич­ности ових тела у Србији, као и њихов однос са На­родном скупштином. Кроз анализу нормативног оквира, али и праксе досадашњег функционисања четири независна тела (Заштитника грађана, Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Државне ревизорске институције и Агенције за борбу против корупције), аутор тежи да утврди да ли понуђени механизми задовољавају потребе грађана; какав је однос парламента и независних тела; и који су проблеми у њиховом раду. Аутор предлаже потенцијална решења за проблеме који погађају независне институције; поред мањкавости у законском оквиру, осврнуо се и на техничке препреке, као и на политичке препреке које се манифестују на различите начине: од потпуног занемаривања ових институција од стране владе и парламента, па до намерне опструкције и директних притисака. Циљ рада стога није само да укаже на природу односа скупштине и независних тела, већ да ангажовано приступи побољшању општег друштвено политичког контекста у коме се данас развија демократија у Србији.

 

кључне речи:

Референце

  1. Baron de Montesquieu Charles de Secondаt, The Spirit of Laws, Batoche Books, Kitchener, 2001.
  2. Јанковић Саша, „Омбудман – заштита људских права и контрола администрације“, Владавина права одговорност и контрола власти, КАС, Београд, 2009.
  3. Јергин Данијел, Станислав Џозеф, Командни висови, Народна књига Алфа, Београд, 2004.
  4. Леко Вера, Финансијско право, УДГ, Подгорица, 2010.
  5. Лилић Стеван, „Парламент, независни државни органи и тела, и борба против корупције у Србији“, Народна скупштина Републике Србије и независни државни органи/тела, УНДП Србија, Београд, 2009.
  6. Орловић Славиша, „Парламент и независна тела“, Народна скуп­штина Републике Србије и независни државни органи/тела, УНДП Србија, Београд, 2009.
  7. Петров Владан, „Устав и контролни органи (независни државни ор­гани) – покушај одређења места и улоге контролних органа у устав­ном систему“, Народна скупштина Републике Србије и независни др­жавни органи/тела, УНДП Србија, Београд, 2009.
  8. Радојевић Миодраг, „Два века омбудсмана – шведски Justitiombudsman“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 04/2009.
  9. Радојевић Миодраг, „Независна (регулаторна) тела и институције у Србији“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2010.
  10. Роуз Ејкерман Сузан, Корупција и власт: узроци, последице и ре­форма, Београд, Службени гласник, Београд, 2007.
  11. Hammond Kevin, Speech delivered at the Institute of Public Administra­tion Australia, WA Division, Perth, 2005.
  12. Craig P.P., Administrative Law, Sweet & Maxwell, London, 2003.
  13. Чупић Чедомир, „Системска корупција“, Политички живот, Слу­жбени гласник, Београд, бр. 2/2011.
  14. Шабић Родољуб, „Положај повереника за информације“, Народ­на скупштина Републике Србије и независни државни органи/тела, УНДП Србија, Београд, 2009.
  15. Веб сајт дневног листа Политика: www.politika.rs
  16. Веб сајт недељника Време: www.vreme.com
  17. Годишњи извештај о раду Агенције за борбу против корупције за годину. Доступно на: http://www.acas.rs/sr_cir/component/content/article/229.html, последњи пут приступљено 15. 07. 2012.
  18. Закон о Агенцији за борбу против корупције, Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11.
  19. Закон о Државној ревизорској институцији, Службени гласник РС, бр. 101/05, 54/07, 36/10.
  20. Закон о заштитнику грађана, Службени гласник РС, бр. 79/05, 54/07.
  21. Закон о јавним агенцијама, Службени гласник РС, Београд, бр. 18/05.
  22. Закон о Народној скупштини, Службени гласник РС, Београд, бр. 9/10.
  23. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Слу­жбени гласник РС, бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10.
  24. Извештај Европске комисије о напретку Србије за 2010. годину. Ser­bia 2010 Progress Report, Brussels, 9 November 2010, SEC (2010) 1330.
  25. Пословник Народне скупштине Републике Србије, Службени гла­сник РС, Београд, бр. 52/10.
  26. Редован годишњи извештај Заштитника грађана за 2011. годину. Доступно на: http://www.ombudsman.rs/index.php/lang-sr_YU/izvestaji/godisnji-izvestaji, последњи пут приступљено 07. 2012.
  27. Саопштење Савета за борбу против корупције Владе Републике Србије, Београд, 10. 03. 2010.
  28. Споразум о стабилизации и придруживању, Службени гласник РС међународни уговори, бр. 83/08.
  29. Устав Републике Србије, Службени гласник РС, Београд, бр. 98/06.
периодика Политичка ревија 3/2012 УДК: 328.18(497.11) 85-111