Изабери језик:
Тема броја

СПЕЦИЈАЛ 2017

ОДНОС МЕЂУНАРОДНОГ И УНУТРАШЊЕГ ПРАВА ПРЕМА УСТАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЗ 2006. ГОДИНЕ

Сажетак

У овом раду анализирају се одредбе Устава Републике Србије из 2006. године које се тичу односа домаћег права са међународним правом. Првенствено је указано на опште трендове уставних решења о односу са међународним правом, а затим је детаљно анализиран нормативни оквир нашег позитивног Устава. Изнет је читав низ образложених предлога за унапређење његовог текста у овом делу, а указано је на опасност од тренутних правних одредаба, посебно истичући њихову непрецизност и међусобну контрадикцију. Нарочита пажња усмерена је на неопходне измене Устава Републике Србије које ће уследити због процеса прикључења Европској унији. Изложена су конкретна питања поводом којих ће уставне одредбе морати бити усаглашене са поретком Европске уније, а изнети су и неки нови институти који ће морати бити унети у Устав, а који се тичу примата права Европске уније над домаћим правом, правима која произлазе из права грађанства, али и неким променама које се тичу унапређења владавине права. Посебно је истакнута потреба увођења у Устав одредаба о усаглашавању спољне политике са спољном политиком Европске уније.

кључне речи:

Референце

  1. Акциони план за поглавље 23.
  2. Деган Владимир, Међународно право, Свеучилиште у Ријеци, Ријека, 2000.
  3. Ђајић Сања, Међународни и национални судови: од сукоба до сарадње, Правни факултет, Нови Сад,
  4. Ђорђевић, Стеван, „Однос унутрашњег и међународног права“, Анали Правног факултета у Београду, бр. 4–6/1997, стр. 354–395.
  5. Европски Савет, Заједничка акцију за борбу против расизма и ксенофобије, 1996.
  6. Етински Родољуб, „Непосредна примена међународних уговора у правном поретку Републике Србије“, у монографији: Monism & Dualism, Правни факултет Универзитета у Београду, Институт за упоредно право, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2013, стр. 729 – 757.
  7. Закон о Уставном суду.
  8. Конвенција о уговорном праву.
  9. Крећа, Миленко, Међународно јавно право, Правни факултет, Београд, 2011.
  10. Милисављевић Бојан, „Право грађанства Европске Уније и дипломатско и конзуларна заштита“, Европско законодавство, Институт за међународну политику и привреду, Београд, бр. 12/2013, стр. 16–31.
  11. Милисављевић Бојан, „Ренесанса обичаја у међународном праву“, Harmonius – Journal of Legal and Social Studies in South East Europe, 2014, стр. 214–226.
  12. Милисављевић Бојан, „Улога обичаја у модерном међународном праву и значај за међународне интеграције Републике Србије“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2014, стр. 233–246.
  13. Мишљење о Уставу Србије, Европска комисија за демократију путем права, усвојено на 70. пленарној седници Комисије (Венеција, 17–18. март 2007.), доступно на сајту: http://www.venice.coe.int/docs/2007/CDL-AD(2007)004-srb.pdf, 29.10.2009.
  14. Рачић, Обрад, „Међународно и унутрашње право“, Међународни проблеми, Институт за међународну политику и привреду, бр. 3–4/1999, стр. 360 – 375.
  15. Решење Вишег трговинског суда у Београду, Пж. 9881/2005.
  16. Решење уставног суда, ИУж, бр. 43/2009, од 9. јула 2009.
  17. Уговор о Европској унији.
  18. Устав Републике Србије из 2006. године.
  19. Bartoš, Milan, Međunarodno javno pravo, I, Правни факултет, Beograd, 1954.
  20. Direktiva Saveta 93/109/EZ od 6. decembra 1993. godine (sa kasnijim izmenama i dopunama).
  21. Direktiva Saveta 94/80/EZ od 19. decembra 1994. godine (sa kasnijim izmenama i dopunama).
  22. Dixon Martin, Textbook on International Law, Oxford University Press, 2007.
  23. European Commission for Democracy through Law (Venice Commission), Opinion on the Constitution of Serbia, Mišljenje br. 405/2006, CDL – AD, 2007, Strazbur, 2007. godine.
  24. Jurisdiction of the Courts of Danzing, PCIJ, Ser. B, 15, 1928,
  25. Kelsen Hans, „Les rapports de système entre le droit international et le droit interne“, C.A.D.I., 1926– IV, vol. 14., стр. 231 – 331;
  26. Kelsen Hans, Principles of International Law, Rinehart & Company, New York, 1952.
  27. Kelsen Hans, Théorie générale du droit et de l’Etat, Rééd., Bruylant/L.G.D.J., 1997.
  28. Milosavljević Bojan, Čučković Bojana, Милисављевић Бојан, „Identification of Custom in International Law“, The Annals of the Faculty of Law in Belgrade – Belgrade Law Review, 2014, No. 3, стр. 31–52.
  29. Permanent Court of International Justice, A/B, No. 44, str. 24.
  30. PCIJ, Ser. B., No. 17, str. 32–33.
  31. Slaughter Anne-Marie, Burke-White William, „The Future of International Law is Domestic or The European Way of Law“, Harvard International Law Journal, 2006, стр. 327 –352.
  32. Shelton, Dinah, International Law and Domestic Legal System, 2011, str. 228.
  33. Slučaj C-11/70 Internationale Handelsgesellschaft mbH v Einfuhr-und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, (1970), ECR 1125.
  34. Triepel Hajrih, „Les rapports entre le droit international et le droit interne“, R.C.A.D.I., 1923, vol. 1, стр. 71-120.
периодика Српска политичка мисао специјал 2017 специјал/2017 УДК 342.4(497.11)“2006“:340.5 29-46