Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ОД ПОСРЕДНИКА У ОПШТЕЊУ ДО ФАКТОРА ИСХОДА РАТОВА – ЗАПАДНИ МЕДИЈИ МАСОВНИХ КОМУНИКАЦИЈА И ЕХ-ЈУГОСЛОВЕНСКА КРИЗА

Сажетак

Западно-европски и амерички медији масовних комуникација су били један од значајнијих инструмената спољног интервенисања у ex-југословенску ратну драму током свих петнаестак година њеног трајања. Њиховом елаборирању сложеног ex-југословенког случаја посвећен је овај рад. Он почње ауторкиним увидом да западно-медијска ефикасност у претходно назначеном смислу не може бити ваљано схваћена изузме ли се из ширег склопа етички веома спорних карактеристика медијског функционисања Западних друштава у свеколиком модерном добу. Тим карактеристикама ауторка се бави у уводном делу рада, а потом се усредсређује на западно-европску и америчку комуникологију ex-југословенске кризе. Изводима из Западних штампаних и електронских медија она илуструје становиште да су исти све време трајања кризе имали улогу једне од зараћених страна која се, како су приметили неки аутори, није ни приказивала као неутрална и непристрасна. Kao таква, западна масовна општила су се, закључује ауторка, уместо у службу истине о комплексним западнобалканским међуетничким сукобима дуге и сложене предисторије, ставила у службу политичких интереса својих држава и интереса оних унутрашњих актера ex-југословенске кризе који су се с онима првима преклапали.

кључне речи:

Референце

  1. Baydrillard, Jean, America, London & Verso, New York, 1988.
  2. Belsey, Andrew & Chadwick, Ryth (eds.) Ethical Issуes in Joуmalism and the Me­dia, Routledge, London, 1995.
  3. Брдар, Милан, “Логика Западних медија као логика моћи: од студије случаја српске кривице до парадигме константног непријатеља”, у: Комуникација, медији, култура, годишњак Факултета за културу и медије Мегатренд универзитета, 2009.
  4. Брдар, Милан, “Хуманитарна интервенција и теза о (де)нацификацији као функционални симулакрум”, Филозофски годишњак, 13/2000, Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду, Београд.
  5. Брук, Петер, “Хушкашко новинарство”, у: Србија мора умрети, ”Филип Вишњић”, Београд, 1995.
  6. Chomsky, Noam, Necessary Ilfysions: Thought Control in Democratic Soceities, Oxford University Press, Oxford, 1989.
  7. Чомски, Ноам, Нови милитаристички хуманизам: лекције са Косова, Плато, Београд, 2000.
  8. Џонстон, Дајана, „НАТО и нови светски поредак: идеали и лични интерес“, у: Деградирана моћ: медији и косовска криза (прир. Филип Хемонд и Едвард Херман), Плато, Београд, 2001.
  9. Џонстон, Дајана, Сулуди крсташи, Атеље М, Београд, 2005.
  10. Gerbner, G. and oth., „Charting the Mainstream: Television’s Contributions to Po­litical Orientations“, у: Media Power in Politics (ed. Doris Graber) Congressi­onal Quarterly Press, Washington, 1990.
  11. Graber, Doris, (ed.) Media Power in Politics, Congressional Quarterly Press, Was­hington, 1990.
  12. Hemmond, Philip “The rise of the laptop bombardier”, интернет документ без пагинације доступан на http://www.spiked-online.com/index.php?/site/article/6386/
  13. Хабермас, Јирген, Јавно мњење, Култура, Београд, 1969.
  14. Хартман, Ралф, Часни мешетари, Прометеј, Нови Сад, 1999.
  15. Хемонд, Филип и Херман, Едвард, Деградирана моћ: медији и косовска кри­за, Плато, Београд, 2001.
  16. Херман, Едвард, С., „Сатанизација Срба као пропагандни удар“, интернет до­кумент без пагинације доступан на: http://nspm.rs/istina-i-pomirenje-na-exju-prostorima/satanizacija-srba-kao-propagandni-udar.html.
  17. Хофбауер, Ханс, Балкански рат: Разарање Југославије 1991-99, ИП ”Филип Вишњић”, Београд, 2001.
  18. Казнев, Жан, “Телевизија и поредак вредности“, Трећи програм, бр. 3-4/1977.
  19. Кин, Џон, Медији и демократија, ИП “Филип Вишњић”, Београд, 1995.
  20. Кон, Мерџори, „Не-хуманитарна оружана интервенција Сједињених држава и НАТО-а као прекршај међународног права“, Филозофски годишњак, бр. 13/2000.
  21. Лоример, Ролен, Масовне комуникације, Клио, Београд, 1998.
  22. Маклуан, Маршал, Познавање општила – човекових продужетака, Просвета, Београд, 1971.
  23. Морен, Едгар, Дух времена, БИГЗ, Београд, 1979.
  24. O’ Neill, John, “Journalism in the Market Place”, u: Ethical Issуes in Journalism and the Media (ed. Andrew Belsey, & Rуth Chadwick), Routledge, London, 1995.
  25. Петровић Пироћашц, Зоран, Избрисати српски вирус – мала енциклопедија расизма и шовинизма на крају миленијума, Југоисток, Београд, 1999.
  26. Радојичић Мирјана, ,,Србија и Евроска унија етика једног међународно-политичког односа’’, Српска политичка мисао, ИПС, Београд, бр. 4/2011.
  27. Rosen, Jay & Michnik, Adam, “The Media and Democracy: A Dialogуe”, Journal of Democracy, 8, no. 4/1997.
  28. Seymoуr-Üre, Colin, The political impact of mass media, Sage Publications, Be­verly Hills, California, 1974.
  29. Стојановић, Светозар, На српском делу Титоника, ИП ”Филип Вишњић” & ЦСИ, Београд, 2000.
  30. Томас, Џ, К. Раџа, “Балкански сукоб и међународна реакција: америчке и српске опције”, Српска политичка мисао, вол. 1, 1-4/2001.
  31. Вуковић Слободан, Етика Западних медија – антисрпска пропаганда деведесетих година XX века, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци – Нови Сад, 2009.
  32. Вирилио, Пол, Информатичка бомба, Светови, Нови Сад, 2000.
  33. Влајки, Емил, Демонизација Срба: Западни империјализам, његови злочини, слуге и лажи, ИКП Никола Пашић“, Београд, 2001.
  34. Жакет, Дејл, Новинарска етика-морална одговорност у медијима, Службени гласник, Београд, 2007.
периодика Српска политичка мисао 1/2012 УДК: 32.019.5:327.8(497.1)”1990/2000” 291-308