Изабери језик:
Тема броја

ДЕМОКРАТИЈА И МОРАЛНА РЕГУЛАЦИЈА

ОД ДРУШТВЕНЕ КОНТРОЛЕ ДО МОРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ: РЕАРТИКУЛИСАЊЕ ДИСКУРСА МОРАЛНЕ ПАНИКЕ

Сажетак

Овај рад се бави концептуалном генезом и трансформацијом појма моралне панике. Монографска студија критички пропитује развој појма од његове процесуалне варијанте, преко атрибуционе варијанте, до интегрисања са социологијом управљања или governmentality концептом. У том смислу, потенцира се становиште по коме је морална паника стандардни део/продужетак моралне регулације, резултат деловања како државе тако и друштвених покрета, те да јој је носећи циљ само-регулација на страни одређеног типа понашања.

кључне речи:

Референце

  1. Ajzenstadt, M. „Moral Panic and NeoLiberalism: The Case of Single Mothers on Welfare in Israel“. British Journal of Criminology, 49(1), 2009, стр. 68-87.
  2. Becker, H. S. „Whose Side Are We On?“ Social Problems,14(3), 1967, стр. 239-247.
  3. Бек, У. Ризично друштво: у сусрет новој модерни. Филип Вишњић, Београд 2001.
  4. Cohen, S. Folk Devils and Moral Panics: The creation of the Mods and Rockers. Routledge, London, [1972] 2002.
  5. Corrigan, и Sayer, D. The Great Arch: English State Formation as Cultural Revolution. Blackwell, Oxford, 1985.
  6. Critcher, C. Moral Panics and the Media. Open University Press, Buckingham, 2003.
  7. Critcher, C. „Moral Panic Analysis: Past, Present and Future.“ Sociology Compass, 2(4), 2008, стр. 1127-1144.
  8. Critcher, C. „Widening the Focus: Moral Panics as Moral Regulation.“ British Journal of Criminology, 49(1), 2009, стр. 17–34.
  9. Dean, M. „A Social Structure of Many Souls: Moral Regulation, Government, and Self Formation.“ The Canadian Journal of Sociology/Cahiers canadiens de sociologie, 19(2), 1994, стр. 145-168.
  10. Durkheim, E. Professional Ethics and Civic Morals. Routledge, London, [1904]
  11. Garaland, D. „On the concept of moral panic.” Crime, Media, Culture, 4(1), 2008, стр. 9-30.
  12. Giddens, A. „In Defence of Sociology.“ New Statesman and Society, 8(347), 1995, стр. 18-20.
  13. Goode, E. и Ben-Yehuda, N. „Moral panics: Culture, Politics, and Social Construction.“ Annual Review of Sociology, 20(3), 1994, стр. 149-171.
  14. Goode, E. и Ben-Yehuda, N. Moral panics: the social construction of deviance, Wiley-Blackwell, Oxford, 2009.
  15. Gramsci, A. Prison Notebooks. International Publishers, New York, 1971.
  16. Hall, S., Critcher, C., Jefferson, T., Clarke, J. и B. Robert Policing the Crisis: Mugging, the State, and Law and Order. Macmillan, London, 1978.
  17. Hier, S. P. „Raves, Risks and the Ecstacy Panic: A Case Study in the Subversive Nature of Moral Regulation.“ The Canadian Journal of Sociology/Cahiers canadiens de sociologie, 27(1), 2002, стр. 33-57.
  18. Hier, S. P. „Conceptualizing Moral Panic through a Moral Economy of Harm.” Critical Sociology, 28(3), 2002а, стр. 311-334.
  19. Hier, S. P. „Risk and panic in late modernity: implications of the converging sites of social anxiety.“ British Journal of Sociology, 54(1), 2003, стр. 3-20.
  20. Hier, S. P. „Thinking Beyond Moral Panic: Risk, Responsibility, and the Politics of Moralization.“ Theoretical Criminology, 12(2), 2008, стр. 173–190.
  21. Hier, S. P. „Tightening the focus: moral panic, moral regulation and liberal government.” Critical Sociology, 62(3), 2011, стр. 523-541.
  22. Hunt, A. Governing Morals: A Social History of Moral Regulation. Cambridge University Press, Cambridge, 1994.
  23. Jewkes, Y. Media and Crime. SAGE, London, 2004.
  24. Kidd-Hewitt, D. „Crime and the media: a criminological perspective.“ у Kidd- Hewitt, D. и Osborne, R. (ур.) Crime and the Media: A Post-Modern Spectacle. Pluto, London, 1995, стр. 1-24.
  25. Klocke, B. V. и Muschert, G. W. „A Hybrid Model of Moral Panics: Synthesizing the Theory and Practice of Moral Panic Research.“ Sociology Compass, 4(5), 2010, стр. 295-309.
  26. Krinsky, C. „Introduction: The Moral Panic Concept.“ у Krinsky, C. (ур.) The Ashgate Research Companion to Moral Panics. Ashgate Publishing Limited, Farnham, 2013, стр. 1-17.
  27. Kroker, A., Kroker, М. и Cook, D. Panic Encyclopedia: The Definitive Guide to the Postmodern Scene. New World Perspectives и Ctheory Books, Montreal, 2001.
  28. Lemert, E. M. Social Pathology: A Systematic Approach to the Theory of Sociopathic Behaviоr. Literary Licensing, Whitefish, [1951] 2012.
  29. Lemke, T. „Foucault, Governmentality and Critique.“ 2000, стр. 1-17. Рад презентован на Rethinking Marxism Conference, University of Amherst , 21. 09.-24. 09. Доступно на: http://www.thomaslemkeweb.de/publikationen/Foucault,%20Governmentality,%20and%20Critique%20IV-2.pdf [приступљено 05. 05. 2015].
  30. McRobbie, A. Postmodernism and Popular Culture. Routledge, London, 1994.
  31. McRobbie, A. „Folk Devils Fight Back.“ New Left Review, I/203, 1994а, стр. 107–116.
  32. McRobbie, A. и Thornton, S. L. „Rethinking ‘Moral Panic’ for Multi-Mediated Social Worlds.“ The British Journal of Sociology, 46(4), 1995, стр. 559-574.
  33. Muncie, J. „The Construction and Deconstruction of Crime.“ у Muncie, J. и McLaughlin, E. (ур.) The Problem of Crime. SAGE и Open University Press, London, 1996, стр. 5-64.
  34. Orr, J. Panic Diaries: A Genealogy of Panic Disorder. Duke University Press, 2006.
  35. Purvis, T. и Hunt, A. „Discourse, Ideology, Discourse, Ideology, Discourse, Ideology…“ The British Journal of Sociology, 44(3), 1993, стр. 473-499.
  36. Rohloff, A. и Wright, S. „Moral Panic and Social Theory: Beyond the Heuristic.“ Current Sociology, 58(3), 2010, стр. 403-419.
  37. Rose, N. Powers of Freedom: Reframing Political Thought. Cambridge University Press, Cambridge, 1999.
  38. Smelser, N. Theory of Collective Behavior. The Free Press, New York, 1962.
  39. Stojanovic, Dj. „Charismatic Dimension of Political Leadership: the Case of Serbia.“ Serbian Political Thought, 9(1), 2014, стр. 19-47.
  40. Стојановић, Ђ. „Трактат о постмодернизму, друштву и политици: Quaecumque ab X dicta essent, commentitia esse.“ Српска политичка мисао, 41(3), 2013, стр. 11-56.
  41. Thompson, K. Moral Panics, Routledge, London, 1998. (Томпсон, К. Морална паника. Clio, Београд, 2003.)
  42. Victor, J. S. Satanic panic: the creation of a contemporary legend. Open Court Publishing Company, Chicago, 1993.
  43. Victor, J. S. „Moral Panics and the Social Construction of Deviant Behavior: A Theory and Application to the Case of Ritual Child Abuse.“ Sociological Perspectives,41(3), 1998, стр. 541-565.
  44. Вујанић, М., Гортан-Премк, Д., Дешић, М., Драгићевић, М., Николић, М., Ного, Љ., Павковић, В., Рамић, Н., Стијовић, Р. Тешић, М. и Фекете, Е. Речник српског језика. Матица српска, Нови Сад, 2007.
  45. Waddington, P. A. J. „Mugging as a Moral Panic: A Question of Proportion.“ The British Journal of Sociology, 37(2), 1986, стр. 245-259.
  46. Wilkins, L. T. Social Deviance: Social Policy, Action and Research. Routledge, London, [1964] 2002.
  47. Young, J. The Drugtakers: The Social Meaning of Drug Use, MacGibbon and Kee, London, 1971.
  48. Young, J. „The role of the Police as Amplifiers of Deviancy, Negotiators of Reality and Translators of Fantasy: Some Consequences of our Present System of Drug Control as Seen in Notting Hill.“ у Cohen, S. (ур.) Images of Deviance, Penguin Books, Harmondsworth, 1971а, стр. 27–61.
  49. Young, J The Exclusive Society: Social Exclusion, Crime and Differences in Late Modernity . Sage, London.
  50. Young, J. „Moral panic: Its Origins in Resistance, Ressentiment and the Translation of Fantasy into Reality.“ British Journal of Criminology, 49(1), 2009, стр. 4-12.

   

периодика Српска политичка мисао 2/2015 УДК 316.42+316.624+172]:321.01 9-53