Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

OBRAZOVANJE KAO KLJUČ ZA INTEGRACIJU ROMA U DRUŠTVO

Sažetak

Romi predstavljaju jednu od većih etničkih zajednica u Srbiji, kao i u drugim državama centralne i jugoistočne Evrope, gde je višegodišnja marginalizacija, segregacija i diskriminacija uslovila njihov izuzetno težak položaj. Romi se po svim socio-demografskim pokazateljima (obrazovanje, zaposlenost, društveni ugled, životni standard, i sl.) nalaze na najnižoj društvenoj lestvici. Izrazito loša obrazovna struktura Roma jedan je od najvažnijih uzroka njihove neintegrisanosti u društvo, a utiče na održavanje i produbljivanje socio-ekonomskog i kulturnog jaza između romskog i ostalog stanovništva. U radu se, na osnovu podataka popisa 2002. godine, analiziraju uzroci i posledice visokog nivoa nepismenosti, izrazito loša kvalifikaciona struktura, kao i problem uključivanja romske dece u obrazovni sistem Srbije, što predstavlja jedno od najaktuelnijih pitanja, posebno sa stanovišta društvene integracije, socijalne pokretljivosti, poboljšanja socio-eko­nomskog položaja i nacionalne emancipacije Roma.

Ključne reči:

Reference

  1. BRIZA, Jan (2000). “Minorities in Central Serbia”, Minorities Right in Yugoslavia, International Report, No.6, MRG, London, UK, pp. 20-26.
  2. ЂОРЂЕВИЋ, Б.Драгољуб (уред.) (2004). Роми –  од заборављене до ма­тине у успону, Одбор за грађанску инициативу, Ниш.
  3. ЈАКШИЋ, Божидар (2002). “Људи без крова”, Република, Београд.
  4. ЈАКШИЋ, Божидар (2007). “Образовање и школовање ромске деце”, Друштвене науке о Ромима у Србији, САНУ, Одељење друштвених наука, вол. CXIX, књига 29, Београд, стр.81-93
  5. МАЦУРА, Милош (1993). “Демографске промене и друштвени развитак Рома”, Друштвене промене и положај Рома, САНУ, књига 2, Београд, стр. 26-34.
  6. МИРГА,Анџеј & Николае. ГЕОРГИ (1997). «Ромски народ у историјском контексту», Ромолошке студије, серија И, број III-IV, Београд, стр. 3-50.
  7. МИТРОВИЋ, Александра (1996). “Положај Рома у друштву”, Положај мањина у СР Југославији, САНУ, Одељење друштвених наука, књига 19, Београд, стр. 807-819.
  8. ПЕТРОВИЋ, Ружа (1992). “Демографске особености Рома у Југославији”, Развитак Рома у Југославији – проблеми и тенденције, САНУ, књига 1, Београд, стр. 115-127.
  9. POULTON, Hugh (1997). “Insiders and Outsiders: the Transnational Mi­norities – Jews, Armenians, Vlachs and Roma”, Minorities in Southeast Europe: Inclusion and Exclusion, International Report, Minority Rights Group, London, No. 6, pp. 8-11.
  10. РЗС (2003). Попис становништва, домаћинства и станова 2002; школска спрема и писменост, књига бр. 4, Републички завод за ста­тистику, Београд.
  11. РАДУШКИ, Нада (2007). Националне мањине у Централној Србији етничке промене и демографски развој”, Институт друштвених наука, Београд.
  12. РАДУШКИ, Нада (2007). ”Демографске и етничке особености Рома у Србији”, Друштвене науке о Ромимау Србији, САНУ, Одељење дру­штвених наука, вол. CXIX, књига 29, Београд, стр. 81-93.
  13. СИМИЋ, Ђура (1996). “Школовање и образовање као услов социјалне-друштвене промоције Рома”, Положај мањина у СР Југославији, Београд, САНУ Одељење друштвених наука, књига 19, Београд, стр. 833-843.
  14. TOMOVA, Ilina (1995). The Gypsies in the Transition period, Internatio­nal Center for Minority Studies and Intercultural Relation, Sofia.
PERIODIKA Politička revija 1/2009 УДК: 37.014(=214.58):316.662 189-202
ç