Izaberi jezik:
Tema broja

NACIONALNI IDENTITET I EVROPSKI PROCESI

OBLICI OPERACIONALIZACIJE NACIONALNOG IDENTITETA

Sažetak

U ovom radu analizirane su postojeće definicije i nači­ni ispitivanja nacionalnog identiteta i drugih srodnih pojmova u Srbiji. Posebno se analiziraju različite operacionalizacije ovoga pojma, i razmatra se uticaj metodoloških pristupa i određenja na interpretaciju ovog fenomena. Identifikovano je ne­koliko oblika odnosno načina merenja savremenih građanskih, demokratskih, nacionalnih, obrazovnih, kulturnih obrazaca kolektivnog i individualnog identiteta. Ukupno šest različitih oblika merenja može biti grupisano u manji broj teorijskih pri­stupa i koncepata, što je takođe razmatrano u ovom radu.

Ključne reči:

Reference

  1. Archiles, F., Marti, M. (2001) Ethnicity, region and nation: Valencian identity and the Spanish nation state, Ethnic and Racial Studies, 24, No. 5, Septem­ber, 779-797.
  2. Banton, М. (2001) Progress in ethnic and racial studes, Ethnic and Racial Studies, Vol. 24, No. 2, March, 173-194.
  3. Бакић, Ј. (1999) „Стереотипи о Србима у јавностима појединих западних медија“, Нова српска политичка мисао, Време, Београд.
  4. Бенедикт, А. (1998) Нација: замишљена заједница, Библиотека Епистеме, Плато, Београд.
  5. Billig, M. (1995) Banal Nationalism, Sage Publications,
  6. Brubaker, (1996) Nationalism Reframed, Cambridge Univerity Press, Cambrid­ge
  7. Connor, W. (1994) Ethnonationlaism, Princeton Univerity Press, Princeton.
  8. Гросс, М. (1978) „Интердисциплинарни и генетички приступ изучавању нације“, у зборнику: Приступ изучавању нације, Центар ЦК СКХ за идејно теоријски рад и марксистички центар ЦК СК Србије, Загреб-Београд.
  9. Голубовић, З. et al. (1995) Друштвени карактер и друштвене промене у светлу националних сукоба, Институт за филозофију и друштвену теорију, “Филип Вишњић”, Београд.
  10. Hogg, M., Abrams, D (1988) Social Identifications, Routledge, London and New York,
  11. Horowitz, D. (2000) Ethnic Groups in Conflict, University of California Press, Berkley.
  12. Huddy, L., Khatib, N. (2007) American Patriotism, National Identity, and Political Involvement
  13. American Journal of Political Science, 51, No. 1, January 2007, Pp. 63-77
  14. Јањић, Д. (1996) Етноцентризам и неизвесност статуса етничких мањина, Гледишта, 1-2, Универзитет у Београду, Београд, 21-52.
  15. Kecmanović, D. (1996) The Mass Psychology of Nationalism, Plenum Press, New York & London.
  16. Кузмановић, Б. (1994) „Ауторитарност“, у књизи Лазић, М. и други: Разарање друштва, „Филип Вишњић“, Београд.
  17. Kumar, К. (2003) The making of English National Identity, Cambridge University Press.
  18. Medrano, J., Gutierrez, P. (2001) Nested identities: national and European identity in Spain, Ethnic and Racial Studies, 24, No. 5, September, 753778.
  19. Милошевић, Ј. (1997) „Основни модели у изучавању изборног понашања“, Психологија, 3, 279-295.
  20. Милошевић, Јасна (2008) Човек о нацији, Институт за политичке студије, Бе­оград.
  21. Ненадић, М. (2010) „Мондијалистичке елите и национални идентитет у доба транзиције (глобализације)“, Национални интерес, Институт за политич­ке студије, 9, 223-248.
  22. Пантић, Д. (2002) „Вредности бирача пре и после демократског преокрета 2000, године“, у књизи Гоати, В. и други: Партијска сцена Србије после 5. октобра 2000, Институт друштвених наука, Београд, 79-131.
  23. Parekh, B. (1994) Discourses on National Identity, Political Studies, 492-504.
  24. Петровић. Н. (2004) Психолошки аспекти процеса помирења у Србији, Хрватској и Босни и Херцеговини структура и чиниоци, Докторска дисертација, Филозофски факултет, Београд.
  25. Попадић, Д., Биро, М. (1999) „Аутостереотипи и хетеростереотипи Срба у Србији“, Нова Српска политичка мисао, вол. VI, бр. 1-2, Време, Београд, 89-111.
  26. Roccas, S., Brewer, M. (2002) Social Identity Compexity, Personality and Social Psychology Review, Vol 6., No. 2, 88106.
  27. Рот, Н., Хавелка Н. (1973) Национална везаност и вредности код средњошколске омладине, Институт за психологију, Институт друштвених наука, Београд.
  28. Смит, А. (1998) Национални идентитет, Библиотека XX век, Београд.
  29. Sollors, W. (1996) Theories of Ethnicity, New York University Press.
  30. Turner, Hogg (1987) Recovering the Social Group: A Self-Categorisation Theory, Oxford: Basil Blakwell.
  31. Васовић, М. (1995) „Основне карактеристике друпних идентификација у популацији“, у књизи Голубовић, З. et al.: Друштвени карактер и друштвене промене у светлу националних сукоба, Институт за филозофију и друштвену теорију, “Филип Вишњић”, Београд.
  32. Васовић, М. (2000) Карактеристике групних идентитета и однос према друштвеним променама у књизи Михајловић, С.: Јавно мњење Србије, Центар за проучавање алтернатива, УГС Независност, Удружење за унапређење емпиријских истраживања, Београд.
  33. Велер, Х. (2001) Национализам, Светови, Нови Сад.
  34. Шнапер, Д. (1996) Заједница грађана, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци, Нови Сад.
  35. Wade, P. (2001) Racial Identity and Nationalism: a theoretical view from Latin America, Ethnic and Racial Studies, Vol 24, No. 5 September, 845-865.
  36. Waters, M. (1990) Ethnic Options, Univerity of California Press, Berkley.
PERIODIKA Srpska politička misao 3/2011 УДК: 323.1(497.11):303 11-23
ç