Изабери језик:
Тема броја

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ

ОБИЉЕЖЈА И ВРСТЕ ВРИЈЕДНОСТИ У СОЦИЈАЛНОМ РАДУ

Сажетак

У раду се утврђују обиљежја и врсте вриједности у социјалном раду, те се разматрају импликације ових обиљежја на етички компетентну професионалну праксу социјалног рада. Циљ је идентификовати основне елементе концептуланог одређења вриједности у социјалном раду како анализом различитих приступасамом појмовном одређењу, тако и анализом односа вриједности са сродним концептима принципа, стандарда и етике. Из такве анализе произилазе и различите класификације вриједности, при чему двије основнe подјеле раздвајају личне, професионалне и друштвене вриједности са једне, односно вриједности циља и вриједности средстава у социјалном раду са друге стране. Закључци добијени теоријском анализом и синтезом указују на сљедећа основна обиљежја вриједности у социјалном раду: концепције добра, пожељног, идеали којима се тежи;  општи конструкти;  релативност основног предзнака вриједности – социјални конструкти; когнитивнии емоционални конструкти; релативнотрајни и хијерархијски организовани идеалиутичу на процјену и одлучивање у социјалном раду  иако не одређују директно понашање појединца, указују на ,,приоритет у склоностимаˮ односно представљају позитиван став у односу на дјеловање на одређени начин. Оваква обиљежја вриједности указују на њихове различите врсте и поријекло, као и снажан утицај на опажање, разумијевање, закључивање и одлучивање социјалног радника у професионалној пракси.  С тим у вези, познавање личних, професионалних и друштвених вриједности социјалног радника, као и стална рефлексија на њихов однос са најбољим интересом и перспективом корисника издваја се као један од основних предуслова професионално компетентне праксе социјалног рада.

кључне речи:

Референце

  1. Ђукић, Oстоја: Филозофски темељи морала и права. Филозофски факултет Универзитета у Бања Луци, Бања Лука, 2002.
  2. Жегарац, Невенка и Бркић, Мирослав: Развој локалних услуга социјалне заштите – ка стандардима квалитета. UNDP, Србија, Београд, 2007.
  3. Kузмановић, Боро: Психолошка истраживања. Институт за психологију Београд, Београд, 1995.
  4. Милосављевић, Милосав: Основе науке социјалног рада, Филозофски факултет Бања Лука, Бања Лука, 2009.
  5. Пантић, Драгомир: Друштвени слојеви и друштвена свест. Институт друштвених наука Београд, Београд, 1977.
  6. Петричковић, Милан: `Наука социјалног рада у апсурду ванаксиолошког вредновања`, Социјална мисао, Београд, 64-4/2009.
  7. Стакић, Ђурађ: Етичке дилеме и изазови социјалног рада – приручник за стручњаке у социјалној заштити. Министарство здравља, запошљавања и социјалне политике, Београд/Филаделфија/Њујорк, 2004.
  8. Abbott, A. Ann: Professional choices: Values at work. Silver Spring MD, National Association of Social Workers, 1988.
  9. Banks, Sаrah: Ethics and Values in Social Work, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2006.
  10. Barnard,Adam, Wild, Jim and Nigel, Horner.: The Value Base of Social Work and Social Care: An Active Learning Handbook, Open University Press, Maidenhead, 2008.
  11. Barsky, E. Allan.: Ethics and Values in Social Work:An Integrated Approach for a Comprehensive Curriculum, Oxford University Press, New York, 2010.
  12. Congress, Elaine: Social work values and ethics: Identifying and Resolving Professional Dilemmas. Nelson-Hall, Chicago, 1999.
  13. Dolgoff, Ralph, Harrington, Donna and Loewenberg, M. Frank: Ethical Decisions for Social Work Practice, Brooks/Cole Empowerment Series, Belmont, CA, 2012.
  14. Gilbert, Tony: ‘’A Comparison of the International Statement of Principles in Social Work with the Code of Ethics for British Social Workers’’, The Journal of Social Work Values and Ethics, Volume 6, Number 2/2009.
  15. Gray, Mel & Webb, A. Stephen: Ethics and Value Perspectives in Social Work, Palgrave Macmillan, London, 2010.
  16. Hugman, Richard and Smith, David: Ethical issues in social work. Routledge, London, 1995.
  17. Mizrahi,T. and Davis, L.E. (edit.): Encyclopedia of Social Work, NASW Press & Oxford University Press,Washington, DC & New York, 2011.
  18. Parrott, Lеster: Values and Ethics in Social Work Practice. Transforming Social Work Practice Series. Learning Matters, Great Britain, 2010.
  19. Reamer, G. Frederic: Social work values and ethics. Columbia University Press. New York, 2006.
  20. Scanlon, M. Thomas: What We Owe to Each Other. The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Cambridge, 1998.
  21. Urbanac, Kristina: Izazovi socijlanog rada sa pojedincem. Alinea, Zagreb, 2006.
периодика Социјална политика 3/2014 УДК 374-1:17.022.1 101-118