Izaberi jezik:
Tema broja

PRAVO I POLITIKA

OBEZBEĐENЈE SLOBODE PRAVNE JEDNAKOSTI I PRAVNE SIGURNOSTI KAO USLOV PRAVNE DRŽAVE

Sažetak

Zakonitost rada uprave je osnovni element sadržaja pojma pravne države. Pod pojmom pravne države u najširem smislu reči podrazumeva se ona država u kojoj radi obezbeđenja slobode pravne jednakosti i pravne sigurnosti funkcionisanja i manifestovanje državne vlasti ima pravne forme i u kojoj su postavljene određene pravne granice delovanja državne vlasti. U radu su prezentovani rezultati istraživanja prava policijskih službenika na pravnu sigurnost u Republici Srbiji. Tako usmereno istraživanje imalo je za cilj da se u metodološki ispravnom postupku identifikuju i naučno opišu ključni problemi policijskih službenika u ostvarivanju svojih prava iz radnih odnosa, posle donošenja Zakona o policiji iz 2016. godine. Primenom metoda analize sadržaja, komparativne i formalno-logičke analize, u radu je analizirano više primera iz prakse Ministarstva unutrašnjih poslova uporedno sa analizom rezultata aktuelnih teorijskih istraživanja i relevantnih pravnih propisa i akata. Rezultatima primene tih metoda, kao ključni problemi u ostvarivanju prava na pravnu sigurnost policijskih službenika, identifikovani su problemi u postupcima: službenog ocenjivanja, sticanja činova, raspoređivanja i prestanka radnog odnosa. Zaključcima izvedenim sintezom tih rezultata, kao ključni uzroci opisanih problema potvrđeni su: 1) neblagovremeno donošenje podzakonskih propisa, 2) selektivna primena zakona i 3) primena odredaba podzakonskih propisa koji su prestali da važe. Tako utvrđeno stanje pravne sigurnosti policijskih službenika u oblasti radnih odnosa ne može se oceniti saglasnim sa stanovištem Evropskog suda za ljudska prava prema kojem zakonske odredbe treba da budu „adekvatno dostupne, predvidive i formulisane sa dovoljno preciznosti da pojedincu ‒ ako je to potrebno, omoguće odgovarajući savet – radi regulisanja njegovog ponašanja“.

Ključne reči:

Reference

  1. Анализа Закона о полицији, Мисија ОЕБС-а у Србији, Београд, 2016.
  2. Васиљевић Драган, „Прилог питању етике кадрова у државној управи“, НБП – Журнал за криминалистику и право, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, бр. 2/2016, стр. 111-123.
  3. Вукашиновић Јасминка, „Начело двостепености у управном поступку кроз управно-судску праксу“, Билтен Врховног касационог суда, Интермеx, Београд, бр. 2/2015, стр. 295-314.
  4. Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода измењена у складу с Протоколом бр. 11, Службени лист СЦГ Међународни уговори, бр. 9/2003, 5/2005, 7/2005, Службени гласник РС Међународни уговори, бр. 12/2010, 10/2015.
  5. Живковић Мирослав, Увод у право, Виша школа унутрашњих послова, Београд, 1997.
  6. Закључак Уставног суда: IУз-36/2016 од 14.11.2017. године.
  7. Закон о државним службеницима, Службени гласник РС, бр. 79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 67/2007, 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017.
  8. Закон о јавном тужилаштву, Службени гласник РС, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011, 101/2011, 38/2012 (Одлука Уставног суда), 121/2012, 101/2013, 111/2014 (Одлука Уставног суда), 117/2014, 106/2015.
  9. Закон о општем управном поступку, Службени гласник РС, бр. 18/2016.
  10. Закон о полицији, Службени гласник РС, бр. 6/2016.
  11. Закон о полицији,Службени гласник РС, бр. 101/2005, 63/2009, 92/2011, 64/2015.
  12. Закон о судијама, Службени гласник РС, бр. 116/2008, 58/2009 (Одлука Уставног суда), 104/2009, 101/2010, 8/2012 (Одлука Уставног суда), 121/2012, 124/2012 (Одлука Уставног суда), 101/2013, 111/2014 (Одлука Уставног суда), 117/2014, 40/2015, 63/2015 (Одлука Уставног суда), 106/2015.
  13. Закон о унутрашњим пословима, Службени гласник РС, бр. 44/91, 79/91, 54/96, 25/2000, 8/2001 и 106/2003.
  14. Закон о управним споровима, Службени гласник РС, бр. 111/2009.
  15. Закон о Уставном суду, Службени гласник РС, бр. 109/2007, 99/2011, 18/2013 (Одлука Уставног суда), 40/2015, 103/2015.
  16. Измене и допуне Закона о полицији, Сл. гласник РС, бр. 92/2011 од 7. децембра 2011. године.
  17. Кривични законик, Службени гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016.
  18. Коларић Драгана, Марковић Саша, „Основна људска права полицијских службеника у светлу новог закона о полицији“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 3/2016, стр. 231-252.
  19. Коларић Драгана, Марковић Саша, „Неке правно политичке поставке новог Закона о полицији“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 1/2016, стр. 169-197.
  20. Марковић Саша, „Радно-правни положај запослених у Министарству унутрашњих послова у светлу одредби новог закона о полицији“, у зборнику: Европске интеграције: Правда, слобода и безбедност (приредио: Ђорђе Ђорђевић), Том 1, Криминалистичко-полицијска академија и Фондација „Ханс Зајдел“ у сарадњи са Министарством унутрашњих послова Републике Србије, Тара, 2016, стр. 259-287.
  21. Одлука Европског суда за људска права, The Sunday Times против Уједињеног Краљевства (број 1) одлука од 26. априла 1979. године, серија A број 30, стр. 31, став 49.
  22. Одлука Европског суда за људска права, Миливојевић и други против Србије, Службени гласник РС, бр. 53/2016.
  23. Одлуке Европског суда за људска права, бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07.
  24. Одлука Уставног суда, Уж-753/2008, од 19.01.2011. године, Службени гласник РС, број 15/2011.
  25. Одлука Уставног суда, Уж-1757/2009, 27. септембра 2012. године.
  26. Одлуке Уставног суда, IУ-346/95 од 7.03.1996. године, IУз-13/2008, од јула 2010. године, IУз-190/2009, од 30. јуна 2011. године, IУз-1536/2010, 23. фебруара 2012. године.
  27. Павловић Дејан, „Утицај Европског суда за људска права на заштиту људских права радника у Србији“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 2/2017, стр. 281-301.
  28. Правилник о условима за остваривање права на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада у Министарству унутрашњих послова, Службени гласник РС, бр. 42/2014.
  29. Пресуда Врховног суда Србије, Рев. II 814/09 од 18. јуна 2009. године.
  30. Решење Уставног суда, IУ бр. 107/2001 од 4. марта 2004. године, Службени гласник РС, бр. 39/2004.
  31. Ћирић Јован, „Идеални закони и несавесни правници“, НБП – Журнал за криминалистику и право, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, бр. 2/2015, стр. 55-71.
  32. Уредба о каријерном развоју полицијских службеника, Сл. гласник, бр. 11/2017.
  33. Уредба о начелима за унутрашње уређење у Министарству унутрашњих послова, Службени гласник РС, број 8/06, 14/09 – УС, 119/13, 11/2017, 17/2017.
  34. Уредба о начелима за унутрашње уређење у Министарству унутрашњих послова, Службени гласник РС, број 60/2017.
  35. Уредба о оцењивању полицијских службеника и других запослених у МУП-а, Службени гласник РС, бр. 17/2017.
  36. Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/2006.

   

PERIODIKA Srpska politička misao 4/2017 УДК 351.74(497.11)(094.5.072)“2016“ 161-180
ç