Izaberi jezik:
Tema broja

AKTUELNO

OBELEŽJA SPOLJNE KULTURNE POLITIKE NEMAČKE

Sažetak

Predmet ovog rada je predstavljanje i analiza spoljne kulturne politike SR Nemačke na kraju 20. veka kroz analizu karakteristika njene kulturne poli­tike prema različitim državama, a posebno mesta, uloge i značaja koje pojedine institucije, kao glavni poslenici nemačke kulture, imaju u ostvarivanju ciljeva ove politike i izgradnji, unapređenju i poboljšanju međusobnih kulturnih odnosa i saradnje drugih država i Nemačke. U ovom radu biće govora o pojmu spoljne kulturne politike i njenim opštim odlikama, spoljnoj kulturnoj politici SR Nemačke, istorijatu, glavnim karakteristikama i ciljevima te politike. Analizirana je uloga pojedinih nosilaca nemačke kulture u inostranstvu, kao posredničke institucije Saveznog ministarstva spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke koje je zaduženo za osmišljavanje i sprovođenje spoljne politike. Kroz opis i analizu aktivnosti ovih organizacija dobija se jasnija slika kakvu zvaničnu državnu spoljnu kulturnu politiku Nemačka vodi prema pojedinim državama i koje su njene osobenosti. Analizom nemačke spoljne kulturne politike i aktivnosti pojedinih institucija kao njenog posrednika uočene su karakteristike i odlike spoljne nemačke kulturne politike uopšte, kao i opšte smernice kojim se ta kulturna politika vodi. Razmotreno je na koji način je otvoren prostor za aktivnije delovanje i iskorišćavanje postojećih potencijala. Ujedno, ovaj rad predstavlja i osnovu za delovanje kulturnih radnika i mogućnost za proširenje kulturne saradnje i razmene između Nemačke i drugih država.

Ključne reči:

Reference

  1. Bound, K., Briggs, R., Holden, J., Jones, S., Cultural Diplomacy, Demos, London, 2007.
  2. Cummings Jr, M.C., Cultural Diplomacy and the United States Goverment: a Survey, Center for Arts and Culture, Washington, 2003.
  3. European Union National Institutes for Culture, 2010.
  4. Гавранов, В., Стојковић, М., Међународни односи и спољна политика Југославије, Савремена администрација, Београд, 1972.
  5. Документ „Спољна културна политика Концепт 2000“, 2000.
  6. Haigh, A., Cultural diplomacy in Europe, Council of Europe, Strasbourg, 1974.
  7. Nye Jr, J.S., „Soft power“, Foreign policy, 1990.
  8. Висковић, И., Спољна политика, Репетиторијум, Факултет политичких наука, Београд, 2005.
  9. Визомирски, М.Џ., Шнајдер, С.П., Културна дипломатија, Балканкулт, Београд, 2006.
PERIODIKA Politička revija 3/2010 УДК: 351.85:327(430) 249-268
ç