Tema broja

OSVRTI, PRIKAZI, POLEMIKE

O ŽIVOTU I DELU DR IGNJATA PAVLASA (1886-1942)

Sažetak

Ovaj rad bavi se javnim delovanjem dr Ignjata Pavlasa pri kraju Velikog rata, između dvaju svetskih ratova i neposredno pred ne­ma­čki i madžarski napad na Jugoslaviju. Njegov politički rad u nove­m­barskim danima 1918. godine, kada su Srbi iz Banata, Bačke i Baranje odlučili da se prisajedine Kraljevini Srbiji, uporediv je samo s ulo­go­m Jaše Tomića u ostvarenju toga velikog srpskog nacionalnog poduhvata. Narednih dvadesetak godina delujući izvan stranačke politike i bave­ći se svojim advokatskim zanimanjem, dao je nemerljiv doprinos razvoju sokolskog i planinarskog pokreta, jačanju veslačkog sporta i okupljanju srpskog naroda u Savezu srpskih kulturnih društava u Novom Sadu. Godine 1941, 27. marta, kada je bilo izvesno da je rat neiz­bežan, vratio se politici i pozvao Novosađane (i sve prisutne na veli­kim dvadesetsedmomartovskim manifestacijama u Novom Sadu) da se, ujedinjeni, „odupremo svakom ko ugrozi našu nezavisnost”.

Ključne reči:

Reference

PERIODIKA Politička revija 1/2019 1/2019 УДК 34:929 Pavlas I. 273-295
ç