Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

O SAVREMENOM IZUČAVANJU POLITIČKE FILOZOFIJE U SRBIJI

Sažetak

Autor se poduhvatio izrade pregleda razvoja političke filozofije u Srbiji u poslednjih pola veka. S obzirom da takav pregled ne postoji, najpre se polazi od određenja političke filozofije kao discipline i njenog razdvajanja od političke nauke, političke teorije i praktične politike. Zatim se na osnovu tako dobijenih kriterijuma pravi popis najvažnijih autora i dela koji bi sačinjavao nekakav osnovni kanon razvoja političke filozofije u Srbiji. Najpre se obrađuju marksistički filozofi, zatim se izučava obnavljanje liberalizma i na kraju skorašnji razvoj discipline u poslednje dve decenije. U drugom delu ovog članka detaljno se izučavaju tri knjige koje su pisane kao udžbenici poli­tičke filozofije.

Ključne reči:

Reference

  1. Babic, Ј., Bojanic., P, (2010), World Governance: Do We Need It, Is It Possible, What Could It (All) Mean?, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne
  2. Баста, Д., (1980), Фихте и француска револуција: Испуњење нововековног природног права у Фихтеовој раној политичкој филозофији, ИИЦ ССО Србије
  3. Бојанић, П., (1996), Пријатељ-непријатељ: Карл Шмит и Жак Дерида, Светови, Нови Сад
  4. Вујачић, И., (2011), „Рехабилитација практичке филозофије у делу академика Љубомира Тадића“, Годишњак ФПН, бр. 6, Београд, стр. 43-50.
  5. Глигоров, В., (ур), (1988), Критика колективизма, Филип Вишњић, Београд
  6. Глинтић, Т., (1995), Правда, слобода, једнакост, Српско филозофско друштво, Београд
  7. Деретић, И., (ур.), (2011), Историја српске филозофије, 1, Евро-Ђунти, Београд
  8. Ђинђић, З., (1982), Субјективност и насиље: настанак система у филозофији немачког идеализма, ИИЦ ССО Србије
  9. Ђурић, М., (1979), Утопија измене света: револуција, нихилизам, анархизам, ИДН, Београд
  10. Ђурић, М., (2010), Историја политичке филозофије, Албатрос плус, Београд
  11. Ђурковић, М., (2001), Поредак, морал и људска права, ИЕС, Београд
  12. Ђурковић, М., (2005), Капитализам, либерализам и држава, ИЕС, Филип Вишњић, Београд
  13. Ђурковић, М., (2006), Политичка мисао Џона Стјуарта Мила, Службени гласник, Београд
  14. Којен, Л., (1984), „Либерализам“, Филозофске студије, 14, стр. 5-38, Београд
  15. Коштуница, В., (1977), Политички систем капитализма и опозиција , ИДН, Београд
  16. Коштуница, В., (2002), Угрожена слобода, ИФДТ, Филип Вишњић, Београд
  17. Kymlicka, W., (1990), Contemporary Political Philosophy, Oxford University Press
  18. Кимлика, В., (2009), Савремена политичка филозофија, НСПМ, Београд
  19. Кучинар, З., (2011), Српско филозофско друштво: кратка историја. Део 1, До оснивања Југословенског удружења за филозофију и социологију (1898-1956), Службени гласник и Српско филозофско друштво, Београд
  20. Лакићевић, Д., (1994а), Оглед о установама слободе: политичка филозофија Фридриха фон Хајека, Нолит, ИЕС, Београд
  21. Лакићевић, Д., (1994б), Филозофски извори политичког месијанства, Светови, Нови Сад
  22. Лакићевић, Д., (2003), Метода и политика, ИЕС и ЦЛДС, Београд
  23. Levy, J., (2003), “Political theory and political Philosophy”, http://profs-polisci.mcgill.ca/levy/theory-philosophy.html
  24. Нојман, Ф., (1974), Демократска и ауторитарна држава, Напријед, Загреб
  25. Нојман, Ф., (2002), Владавина права, Филип Вишњић, Београд
  26. Павићевић, Ђ., (1996), „Политички дискурс и рационалност“, Српска политичка мисао, бр. 1-4, стр. 79-102,
  27. Павићевић, Ђ., (2011), Правда и политика: наслеђе и границе политичке филозофије Џона Ролса, Фабрика књига, Београд
  28. Павковић, А., (1996), Политичка теорија Слободана Јовановића, ИПС, Београд
  29. Прокопијевић, М., (1989), Споразумевање и рационалност: критика комуникативне теорије друштва Јиргена Хабермаса, Стручна књига, ИМРП, Београд
  30. Покопијевић, М., (ур.), (1996), Људска права теорије и примене, ИЕС, Београд
  31. Ролс, Џ., (1998), Теорија правде, Службени лист СРЈ, ЦИД, Београд, Подго­рица
  32. Ролс, Џ., (1998), Политички либерализам, Филип Вишњић, Београд Ролс, Џ., (2003), Право народа, НСПМ, Београд
  33. Савић, М, (2003), Политика филозофског дискурса: практичне импликације ’постмодерне филозофије’, Службени гласник, Београд
  34. Секељ, Л., (1982), О анархизму: студија о анархистичкој теорији, ИИЦ ССО Србије, ЦДД ССО Хрватске, Београд, Загреб
  35. Секељ, Л., (1989), Комунизам и држава: критика Маркса, социјалдемократије и бољшевизма, Просвета, Београд
  36. Сладечек, М., (2008), Политичка заједница: концепција политичке заједнице у либерално-комунитарном спору, ИФДТ и Филип Вишњић, Београд
  37. Соловјев, В., (2001), Политичка филозофија: избор текстова, Службени лист СРЈ, Београд
  38. Стојановић, С., (1969), Између идеала и стварности, Просвета, Београд
  39. Стојановић, С., (1988), Историја и партијска свест, Филозофско друштво Србије, Београд
  40. Стојановић, С., (1979), „У трагању за револуционарним етосом“, Филозофске студије, бр. 11, Београд, стр. 3-88.
  41. Strauss, L., (1988), What is political philosophy? And other studies, University of Chicago Press,
  42. Ступар, М., (1996), Теорије о политичким дужностима, Српско филозофско друштво, Београд
  43. Ступар, М., (2010), Филозофија политике: античко и модерно схватање по­литичке заједнице, ИФДТ и Филип Вишњић, Београд
  44. Суботић, М., (1991), Срицање слободе, Градина, Ниш
  45. Тадић, Љ., (1971), „О односу политичке филозофије и политичке науке“, у Хрестоматија политичке знаности, Напријед, Загреб, стр. 183-195
  46. Тадић. Љ.. (1967), Поредак и слобода: прилози критици политичке свести, Култура, Београд
  47. Тадић. Љ., (1972), Традиција и револуција, СКЗ, Београд
  48. Тадић, Љ., (1977), Право, природа и историја, Филозофско друштво Србије, Београд
  49. Тадић, Љ.. (1987), Ауторитет и оспоравање, Филип Вишњић, Београд, Напријед, Загреб
  50. Тадић, Љ., (1988), Наука о политици, Култура, Београд
  51. Тадић, Љ., (2002), Парергон, Филип Вишњић, Београд
  52. Телебаковић, Б., (2004), Филозофија политике, Тајд, Београд
  53. Чавошки, К., (1975), Филозофија отвореног друштва политички либерализам Карла Попера, Филозофско друштво Србије, Београд
  54. Чавошки, К., Коштуница, В., (1983), Страначки плурализам или монизам: друштвени покрети и политички систем у Југославији 1944-1949, Центар за филозофију и друштвену теорију, Београд
  55. Чавошки, К., (2008), Макијавели, Орфеус, Нови Сад
PERIODIKA Srpska politička misao 3/2012 УДК 321.01(497.11) 217-259
ç