Tema broja

O NACIJI I DRŽAVI

O PITANJU DRŽAVNE IDEOLOGIJE I NACIONALNE IDEJE

Sažetak

U savremenoj Rusiji nema ideologije koja bi bila imanentna ruskoj civilizaciji i ruskoj državi. Ovakva situacija, u velikoj meri uzrokovana je različitim tumačenjima i konceptima termina „državna ideologija“ i „nacionalna ideja“. Ta razlika u tumačenju termina odražava i razliku u tumačenju problema, i razliku u aspektima analize. U ovom radu pokušalo se uspostaviti terminološko poređenje, i odnos ovog fenomena prema državno-pravnoj stvarnosti. Svaka nacija ima svoju nacionalnu ideju ili traži svoju formulaciju ili izraz. Nacionalna ideja je ono što povezuje naciju zajedno i daje joj stabilnost bez vidljivih materijalnih potpora, omogućava joj da deluje skladno bez spoljne koordinacije, pomaže da se formiraju pravila ponašanja, zakoni i drugi društveni poretci bez direktnih uputstava vlasti. Nacionalna ideja je, s jedne strane, svojevrstan način shvatanja nacionalnih posebnosti, opis i ocena nacionalnog karaktera, način života, istorijska sudbina naroda, a sa druge strane, određivanje glavnih orjentira za moralni, duhovni i društveni razvoj naroda u skladu sa njegovim nacionalnim karakteristikama.

Ključne reči:

Reference

  • Иванова, Анастасия С. 2013. “Начала “идеологии”: Антуан Дестют де Траси и его наука об идеях”. Вопросы философии 8: 146 – 150.
  • Крылов, Борис С. 2013. Проблемы влияния идеологии на общество и государство: Научно-публицистическое издание. Москва: Изд-во МГЮА имени О.Е. Кутафина.
  • Кулешов, Валериј Ју. 2012. “Нравственный смысл жизни как основа политической идеологии России”. Религиоведение 2: 121-129
  • Мажирина, Анна А. 2013. „Идеология тоталитарного общества: методология научного анализа“. История государства и права 1: 235-241.
  • Маслова, Елена А. 2011. “Эволюция представлений об идеологии в политической теории”. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Международные отношения. Политология. Регионоведение. 6(1): 315 – 319.
  • Матузов, Николай И., Воротников, Андрей А., Кулапов, Виктор Л., Малько, Александр В., ур. 2017. Теория государства и права. Москва: Издательство НОРМА.
  • Послание Президента Федеральному Собранию Российской Федерации от 04.12.2014. “Российская газета”, бр. 278.
  • Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года. Утв. Президентом РФ 28.11.2014 № Пр-2753. URL: http://www.scrf.gov.ru (20.04.2018).
  • Хорунжий, Сергей Н. 2014. “Конституционная идеология как элемент правовой среды”. Государственная власть и местное самоуправление 10: 3–5.
  • Чердаков, Олег И., Жильцов, Николай А. и Черногор Николай Н. 2013. Концепция инновационного развития правовой среды. Москва: Издательство: Международный юридический институт.
  • Эбзеев, Борис С. 2014. Конституция, власть и свобода в России: Опыт синтетического исследования. Москва: Проспект.
PERIODIKA Politička revija 4/2020 4/2020 УДК 323.1(470+571) 195-206
ç