Izaberi jezik:
Tema broja

SPECIJAL 2017

O NEKIM „ANTIIDENTITETSKIM“ MESTIMA U SRPSKOM USTAVU

Sažetak

Autor polazi od teze da je ustavni identitet važan, ali teorijski i praktično teško odrediv pojam. On usvaja jednu „radnu definiciju“, koja ustavni identitet vidi kao sjedinjenje opštih i posebnih ustavnih načela i vrednosti. On tvrdi da Ustav Srbije od 2006. nije uspeo da objedini bitna obeležja ustavnog identiteta Srbije na relativno dosledan način. Analizira nekoliko, po njegovom uverenju, antiidentitetskih mesta u Ustavu, poput onih koji se tiču definicije podele vlasti, prirode mandata narodnog poslanika, stalnosti sudijske funkcije. Njegova tvrdnja da je i sama preambula Ustava antiidentitetska je sasvim neuobičajena, protivna tezi da upravo ona izražava i štiti nacionalni politički identitet Srbije, kao i onoj da je preambula obična ustavna „fikcija“.

Ključne reči:

Reference

  1. Јовановић Миодраг, „Има ли Србија нови уставни идентитет?“, у зборнику: Демократска транзиција Србија – (ре)капитулација првих 25 година (приредили: Б. Вранић, Г. Дајовић), Правни факултет Универзитета у Београду, Службени гласник, Београд, 2016, стр. 11–29.
  2. Марковић Ратко, Уставно право, Правни факултет Универзитета у Београду, Службени гласник, Београд, 2009.
  3. Марковић Ратко, „Уставност Србијина“, Споменица академику Гаши Мијановићу, Бања Лука, 2011, стр. 130–150.
  4. Монтескје Шарл, О духу закона, Завод за уџбенике, Београд, 2011.
  5. Петров, Владан, „Прилог расправи о контроли уставности уставних амандмана и уставних закона“, Правна ријеч, Удружење правника Републике Српске, Бања Лука, бр. 22/2010, стр. 177–182.
  6. Петров Владан, „Ка моделу модерног устава за Србију“, у зборнику: Устав Краљевине Србије од 1888 – 125 година од доношења (приредили: В. Петров, Д. Симовић, Т. Шурлан, И. Крстић-Мистриџеловић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2015, стр. 9–16.
  7. Петров Владан, „Уставна начела уопште и у Републици Србији – теоријски поглед“, Правни живот, Удружење правника Србије, Београд, том IV, бр. 12/2016, стр. 497–508.
  8. Петров Владан, Парламентарно право (треће издање), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2017.
  9. Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/2006.
  10. Faraguna, Pietro, A Living Constitutional Identity: the Contribution of Non-Judicial Actors, Internet, https://iris.luiss.it/retrieve/handle/11385/165934/36072/2015_11_JMWP%2010%20Faraguna.pdf, 06/03/2017.
  11. Jug Jadranko, „Primjena pravnih načela u odlukama Vrhovnog suda Republike Hrvatske“, Pravni principi (priredio E. Šarčević), Fondacija Centar za javno pravo, Sarajevo, 2014, стр. 45–56.
  12. Karakamisheva-Jovanovska Tanja, “Macedonian Constitutional Identity: Lost in Translation or Lost in Transition?“, Paper for the Ixth World Congress „Constitutional Challenges: Global and Local“ in Oslo 16 – 20. June 2014, Internet, http://law-review.mk/pdf/14/Tanja%20Karakamiseva%20Jovanovska.pdf, 20/04/2017.
  13. Petrov Vladan, „Izbor sudija uporedno i u Republici Srbiji – predlozi za promenu Ustava“, Sudije u pravnom sistemu (priredili E. Šarčević, V. Petrov), Fondacija Centar za javno pravo, Sarajevo, 2013, стр. 39 – 69.
  14. Rosenfeld Michel, “Constitutional Identity”, The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law (ed. Michel Rosenfeld, András Sajó), Oxford University Press, Oxford, 2012, pp. 756–776.
  15. Ustav Republike Hrvatske, Narodne novine 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14.
  16. Venice Commission, Report on the Imperative mandate and Similar Practice, Study No. 488 / 2008, CDL-AD(2009)027, Internet, http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2009)027-e, 18/03/2017.

   

PERIODIKA Srpska politička misao specijal 2017 specijal/2017 УДК 342.4(497.11)“2006“ 13-28
ç